Företrädesemission, teckningstid 25 sept - 9 okt, 2017

Delta Environmental Projects AB är ett bolag vars aktier handlas på Mangoldlistan. Det är ett publikt svenskt aktiebolag som är moderbolag i en koncern med rättigheter att genomföra miljöprojekt i Filippinerna med regionala/lokala myndigheters tillstånd. Bolagets mål är påbörja verksamhet i utvalda floddeltan i Filippinerna för utvinning av i första hand fyllnadssand och byggnadssand för export. Välkommen att delta i Företrädesemissionen!

Emissionsdokument


Investeringsmemorandum
Delta Minerals,  sept 2017.

 


Teaser
Delta Minerals, sept 2017.

 Anmälningssedel  
Delta Minerals, sept 2017.

Erbjudandet i sammandrag

Företrädesemission
Registrerade aktieägare på avstämningsdagen äger rätt att med företrädesrätt teckna Units i Företrädesemissionen. Innehav av en (1) aktie berättigar till teckning av en (1) Unit bestående av en (1) ny aktie samt en (1) vederlagsfri Teckningsoption. Härutöver erbjuds aktieägare och allmänheten att anmäla intresse om teckning av Units utan företrädesrätt.
Teckningsförbindelser
Företrädesemissionen är säkerhetsställd med 1,3 MSEK via teckningsförbindelser från styrelsemedlemmar och 7 MSEK genom garantiåtaganden.
Teckningskurs
0,05 SEK per Unit (motsvarar ett så kallat pre-money värde på Bolaget om 8,3 MSEK)
Avstämningsdag
21 september 2017. Sista dag för handel i Bolagets aktier inklusive rätt att erhålla Uniträtter är den 19 september 2017.
Teckningsperiod
25 september – 9 oktober 2017
Information om aktien
Delta Environmental Projects aktie handlas på Mangoldlistan med kortnamnet DEMI B
ISIN aktie
SE0005620051
ISIN betald tecknad Unit
SE0010414235
ISIN uniträtt
SE0010414227
ISIN teckningsoption
SE0010414383
Handel med Uniträtter
25 september – 5 oktober 2017
Handel med BTU
(Betalda tecknade Units)
Från den 25 september 2017 till dess att Företrädesemissionen har
registrerats hos Bolagsverket vilket beräknas ske i oktober 2017. 

> Se även Pressmeddelanden för information om nyemissionen.