Bolagsordning

Bolagsordning Delta Environmental Projects AB
556935-5711

§ 1 Bolagets firma
Bolagets firma är Delta Environmental Projects AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Säte
Styrelsen har sitt säte i Stockholm, Stockholms län.

§ 3 Verksamhet
Bolaget ska direkt eller indirekt vara verksamt inom mineraler- och energindustrin samt relaterad teknik och bedriva därmed förenlig verksamhet. Samt köpa, förvalta och försälja aktier inom dessa områden.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 2 921 000 kronor och högst 11 684 000 kronor.

§ 5 Aktier
Antalet aktier ska vara lägst 127 000 000 och högst 508 000 000.
Aktierna ska utges i två serier, serie A och serie B. Aktier av serie A medför tio (10) röster per aktie och aktier av serie B medför en (1) röst per aktie. Aktier av varje aktieslag kan utges till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet.

Omvandling
Aktier av serie A ska kunna omvandlas till aktier av serie B. Framställning om omvandling ska göras skriftligen hos bolagets styrelse. Därvid ska anges hur många aktier som önskas omvandlade och, om omvandlingen inte avser ägarens hela innehav av serie A, vilka av dessa aktier omvandlingen avser. Omvandlingen ska anmälas för registrering utan dröjsmål och är verkställd när registrering har skett samt antecknats i aktieboken.

Företrädesrätt
Beslutar bolaget att genom en kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, ska ägare av aktier av serie A och serie B ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte de sålunda erbjudna aktierna räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av endast serie A eller serie B, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.
Om bolaget beslutar att ge ut teckningsoptioner eller konvertibler genom kontantemission eller kvittningsemission, har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner, som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring i bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 6 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

§ 7 Styrelse
Styrelsen ska bestå av 3-9 ledamöter och högst 2 suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljes årligen på årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

§ 8 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses 1 revisor utan revisorssuppleant.

§ 9 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.
Aktieägare får delta i bolagsstämman endast om han anmäler detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

§ 10 Ärenden på årsstämma
På årsstämma ska följande ärenden behandlas:
 
1.    Val av ordförande vid stämman.
2.    Upprättande och godkännande av röstlängd.
3.     Val av en eller två justeringsmän.
4.      Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5.     Godkännande av dagordning.
6.     Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7.     Beslut
a)   om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b)   om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
c)   om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
8.     Fastställande av styrelse- och revisionsarvode.
9.     Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
10.  Val av revisor.
11.  Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§10 Räkenskapsår
Räkenskapsår är 1 januari - 31 december
 
Antagen vid årsstämman den 9 juni 2016.

Bolagsordning i
pdf- format