Välkommen till Delta Environmental Projects

Delta Environmental Projects är ett bolag som äger rättigheter, att med miljövinster för regionen, utvinna mineraler och byggmaterialprodukter i norra/nordvästra Filippinerna. 

I de områden där Bolaget är verksamt, uppstår ofta översvämningar i floderna på grund av den ansamlade eroderade sanden. Översvämningarna sker framförallt under monsunperioden och påverkar allvarligt lokalbefolkningen med dödsfall och stora sakskador. Det är därför viktigt att överflödig sand tas bort från floderna, så att vattenflödena regleras även under monsunperioden. Floden används som transportled och genom borttagande av sandmaterial kan vattenvägar öppnas och förbättras t ex genom invallning. Samhället (regionala och lokala myndigheter) är därför mycket positivt till det arbete som Delta Environmental Projects utför. Bolaget har genom koncession rätt att ta upp allt flodmaterial utan kostnad för samhället, samtidigt som företaget betalar skatt och avgifter till de lokala/provinsmyndigheterna. 

Bilder från verksamheten

loading...

Socialt ansvar - ekonomiskt stöd
Delta Environmental Projects stöder The Dominican Sisters of the Presentation, Manila. Dessa katolska systrar hjälper den lokala befolkningen med sjukvård och omsorg för handikappade. Området där systrarna arbetar drabbas ofta av översvämningar och behoven är stora.

Delta Environmental Projects stöder också den lokala grundskolan Paruddun Sur med byggmaterial och arbete. Genom detta stöd har skolan nu fått skolgården renoverad. Bolaget tilldelades i april 2016 priset för årets bästa CSR Projekt av Nordic Business Council of the Philippines. 

Pressreleaser

2019 > 06

Stockholm 20 juni, 2019 – Bolagsstämmokommuniké från årsstämma 18 juni 2019 

Delta Environmental Projects AB har den 18 juni haft årsstämma klockan 10.00 hos Partner Fondkommission, Biblioteksgatan 1, Stockholm. 

Stämman beslöt: 
• att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna, 
• att disponera årets resultat i enlighet med styrelsen förslag, samt, att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för sin förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret. 
• Beslutades att ett arvode på 75 000 kronor skall utgå till envar av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna och att 125 000 kronor skall utgå till styrelsens ordförande. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning. 
• Stämman beslöt att styrelsen skall bestå av tre ledamöter utan suppleant. 
• Stämman beslutade att för tiden intill nästa årsstämma välja Christian Bönnelyche och Håkan Gustafsson och Habeebur Rahman Kudraikar till styrelseledamöter med Christian Bönnelyche som ordförande. 
• Revideco, med huvudansvarig revisor Erik Emilsson omvaldes som revisor 
• Stämman beslutade att Styrelsen bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler inom ramen för den vid var tid gällande bolagsordningen. Nyemission och emission ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. 

För ytterligare information kontakta:
Håkan Gustafsson, VD, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70-268 00 35. 

Delta Environmental Projects har ingått ett försäljningsavtal med Organic Market Ltd.

Initialt ska 50 000 ton per månad levereras, som ska öka till 100 000 ton per månad. Material har säkerställts genom avtal med Deltas underleverantörer i CotaBato samt Legazpi. På sikt är det Deltas mål att leverera från egna produktionsanläggningar.

"Det är ytterst glädjande att vi nu ingått detta exportavtal och vi arbetar intensivt med att påbörja leveranserna. Marknaderna i och omkring Filippinerna har det senaste året markant förbättrats. Detta ger Delta Environmental Projects goda affärstillfällen", säger Håkan Gustafsson, VD.

För ytterligare information kontakta:
Håkan Gustafsson, VD, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70-268 00 35.

Prenumerera på pressutskick

Fyll i din e-postadress för att prenumerera på pressmeddelanden.

Aktiens utveckling

Följ utvecklingen av Delta Environmental Projects aktier på > Mangoldlistan