Välkommen till Delta Environmental Projects

Delta Environmental Projects är ett bolag som äger rättigheter, att med miljövinster för regionen, utvinna mineraler och byggmaterialprodukter i norra/nordvästra Filippinerna. 

I de områden där Bolaget är verksamt, uppstår ofta översvämningar i floderna på grund av den ansamlade eroderade sanden. Översvämningarna sker framförallt under monsunperioden och påverkar allvarligt lokalbefolkningen med dödsfall och stora sakskador. Det är därför viktigt att överflödig sand tas bort från floderna, så att vattenflödena regleras även under monsunperioden. Floden används som transportled och genom borttagande av sandmaterial kan vattenvägar öppnas och förbättras t ex genom invallning. Samhället (regionala och lokala myndigheter) är därför mycket positivt till det arbete som Delta Environmental Projects utför. Bolaget har genom koncession rätt att ta upp allt flodmaterial utan kostnad för samhället, samtidigt som företaget betalar skatt och avgifter till de lokala/provinsmyndigheterna. 

Bilder från verksamheten

loading...

Socialt ansvar - ekonomiskt stöd
Delta Environmental Projects stöder The Dominican Sisters of the Presentation, Manila. Dessa katolska systrar hjälper den lokala befolkningen med sjukvård och omsorg för handikappade. Området där systrarna arbetar drabbas ofta av översvämningar och behoven är stora.

Delta Environmental Projects stöder också den lokala grundskolan Paruddun Sur med byggmaterial och arbete. Genom detta stöd har skolan nu fått skolgården renoverad. Bolaget tilldelades i april 2016 priset för årets bästa CSR Projekt av Nordic Business Council of the Philippines. 

Pressreleaser

2018 > 05

Delta Environmental Projects AB har den 25 maj haft årsstämma hos Partner Fondkommission, Biblioteksgatan 1, Stockholm.
 
Stämman beslöt:
·       att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna,
·       att disponera årets resultat i enlighet med styrelsen förslag samt, att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för sin förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret.
·       Beslutades att ett arvode på 75 000 kronor skall utgå till envar av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna och att 125 000 kronor skall utgå till styrelsens ordförande. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.
·       Stämman beslöt att styrelsen skall bestå av fyra ledamöter utan suppleant.
·       Stämman beslutade att för tiden intill nästa årsstämma välja Richard Bagge, Christian Bönnelyche, Håkan Gustafsson och Habeebur Rahman Kudraikar
·       Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som revisor.
·       Beslut om ändring av bolagsordningen
o   Efter bolagsordningsändringen kommer aktiekapitalet ska vara lägst 664 625 kronor och högst 2 658 500 krono och antalet aktier ska vara lägst 330 000 000 och högst 1 320 000 000.
·       Nedsätta aktiekapitalet genom avsättning till fritt eget kapital
o   Efter nedsättningen av aktiekapitalet kommer Bolagets aktiekapital uppgå till 664 625 kronor, fördelat på 332 312 608 aktier envar aktie med ett kvotvärde om 0,002 kronor.
·       Bemyndiga för styrelsen att besluta om emissioner
o   Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler inom ramen för den vid var tid gällande bolagsordningen. Nyemission och emission ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller med andra villkor. Detta bemyndigande tillåter endast utgivande av B-aktier.
 
För ytterligare information kontakta:
Håkan Gustafsson, VD, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70-268 00 35.
Richard Bagge, Styrelseordförande, richard.bagge@partnerfk.se, mobil +46 708 797 797.

På grund av den positiva utvecklingen beslutar styrelsen att förlänga teckningstiden och eventuellt justera villkoren i TO2 B.
 
1.     Glädjande nog fick vi igår morse följande email från vår samarbetspartner i Singapore avseende den indiska marknaden:

”Skickat: den 15 maj 2018 08:00
Till: Håkan Gustafsson
Kopia: Habeebur Rahman Kudraikar
Ämne: Re: Singapore
 
Dear Mr Hakan,
The pleasure was ours to have you as our guest at Singapore. Regarding the sand purchase.. talks with buyers from Kolkata, Mumbai for 200,000 MT are in the final stages I am negotiating for a 20% advance payment and once all is finalized I am planning to visit Sweden for the contract signing, and agreement between 10th to 15th June 2018 so request you to schedule your plans accordingly.
For Karnataka, Tamil Nadu and Goa I am waiting for buyer's confirmation for 500,000 to 1 Million MT.
Thank You
 
Warm Regards,
SEYON PRO PTE LTD
SINGAPORE”
 
Detta som ett resultat av våra ansträngningar att få till en ny affär efter att Indonesien förhandlingarna legat på is. Vi kan bara hoppas på att dessa avtalsdiskussioner med ny köpare i Indien går i lås; för då är vi igång på riktigt, även om det innebär att vi drar igång på en ny site i Surigao i sydöstra Filippinerna för leverans av sand till Indien, vilket kommer att några månader i anspråk. Glädjande är att prisnivåerna på sand i Indien är betydligt mer fördelaktiga än i Indonesien. 
 
2.     Som tidigare meddelats (11 maj) har teckningstiden för TO2 B förlängts till fredag den 18 maj. Som följd av den senaste händelseutvecklingen har styrelsen beslutat förlänga teckningstiden till runt den 15 juni 2018. Om kontrakt då är påskrivet kan även priset komma att justeras.
 
3.     Skulle detta kontrakt skrivas på i juni och ett förskott erhållas kommer styrelsen omedelbart att inleda sonderingar för en MTF listning av bolagets B-aktie. Om det blir i samband med ett offentligt erbjudande vet vi ännu ej då det beror på utfallet av lösen av TO2 B; på storlek på det förskott vi eventuellt erhåller på kontraktet i Indien; samt på det rörelsekapitalbehov som uppstår i samband med att vi drar igång en ny site. Bilden av detta kommer att klarna under sommaren.  
 
4.     Inför årsstämman den 25 maj 2018 vill en informell valberedning bestående av ca 20% av bolagets röster komplettera sitt förslag till val av ny styrelse med nyval av Habeebur Rahman Kudraikar, 67 år, svensk medborgare bosatt i Sverige. Rahman som han kallas, är bergsingenjör från Moskvas Universitet samt civilekonom från Uppsala Universitet. Han har verksam inom olja och gas och bl.a. varit anställd i Thomesto; ett handelshus i Sverige och Finland och under flera år verksam i framför allt Ryssland.  Har också nära kontakter med Indien inom råvarusektorn.
 
5.     Dessutom föreslås att Håkan Gustafsson utses till VD och att Richard Bagge utses till styrelsens ordförande på stämman.
 
Kommentar Håkan Gustafsson, styrelsens ordförande:
”Det som hänt med Indien gör att jag nu andas lättare. Vid årsskiftet trodde jag att vi var hamn med Indonesien, men så uppstod oväntat gnissel i maskineriet som tagit oss flera månader att försöka reda ut. I mellantiden lyckades jag rycka i mina gamla kontakter i Singapore och få igång denna diskussion ovan.
Lyckas detta kommer vi definitivt söka listning av aktien.
Jag är även glad att kunna knyta Rahman till styrelsen. Hans kompetens kommer vara ytterst värdefull - inte minst för mig - när vi går in i en operativ fas.” 
 
 
För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70-268 00 35.
Christian Bönnelyche, VD, christian.bonnelyche@deltaminerals.se, mobil+46-76 866 31 61

Fullständiga förslag till beslut samt redovisningshandlingar och revisionsberättelse finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.deltaminerals.se, inför årsstämma den 25 maj 2018, klockan 13.00 hos Partner Fondkommission, Biblioteksgatan 1, Stockholm.
 
Kopior av dessa handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

För ytterligare information kontakta:
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70-268 00 35.
Christian Bönnelyche, VD, christian.bonnelyche@deltaminerals.se, mobil+46-76 866 31 61.

Styrelsen för Delta Environmental Projects AB (publ) (”Bolaget”) har beslutat att förlänga teckningstiden för lösen av TO2 till fredag 18 maj 2018.
 
Villkor och anvisningar som förut, en TO2 ger rätt att teckna en ny B aktie till kvotvärde 2,3 öre. Se tidigare PM för instruktion.
 
Styrelsen inbjuder till informationsmöte för TO2 innehavare onsdag den 16 maj 2018 kl 10-12 hos Partner Fondkommission, Biblioteksgatan 1, Stockholm. Uppdatering kommer att ges om affärsläget. Anmälan till info@partnerfk.se.  
 
För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70-268 00 35.
Christian Bönnelyche, VD, christian.bonnelyche@deltaminerals.se, mobil+46-76 866 31 61
 

Prenumerera på pressutskick

Fyll i din e-postadress för att prenumerera på pressmeddelanden.

Aktiens utveckling

Följ utvecklingen av Delta Environmental Projects aktier på > Mangoldlistan