Välkommen till Delta Environmental Projects

Delta Environmental Projects är ett bolag som äger rättigheter, att med miljövinster för regionen, utvinna mineraler och byggmaterialprodukter i norra/nordvästra Filippinerna. 

I de områden där Bolaget är verksamt, uppstår ofta översvämningar i floderna på grund av den ansamlade eroderade sanden. Översvämningarna sker framförallt under monsunperioden och påverkar allvarligt lokalbefolkningen med dödsfall och stora sakskador. Det är därför viktigt att överflödig sand tas bort från floderna, så att vattenflödena regleras även under monsunperioden. Floden används som transportled och genom borttagande av sandmaterial kan vattenvägar öppnas och förbättras t ex genom invallning. Samhället (regionala och lokala myndigheter) är därför mycket positivt till det arbete som Delta Environmental Projects utför. Bolaget har genom koncession rätt att ta upp allt flodmaterial utan kostnad för samhället, samtidigt som företaget betalar skatt och avgifter till de lokala/provinsmyndigheterna. 

Bilder från verksamheten

loading...

Socialt ansvar - ekonomiskt stöd
Delta Environmental Projects stöder The Dominican Sisters of the Presentation, Manila. Dessa katolska systrar hjälper den lokala befolkningen med sjukvård och omsorg för handikappade. Området där systrarna arbetar drabbas ofta av översvämningar och behoven är stora.

Delta Environmental Projects stöder också den lokala grundskolan Paruddun Sur med byggmaterial och arbete. Genom detta stöd har skolan nu fått skolgården renoverad. Bolaget tilldelades i april 2016 priset för årets bästa CSR Projekt av Nordic Business Council of the Philippines. 

Pressreleaser

2018 > 04

Indonesien
I augusti 2017 ingicks ett LOI med kunden Gallant Venture. Gallant Venture ingår i Salim Group som är Indonesiens största familjeägda företag med förgreningar i många olika branscher, i likhet med hur den svenska Johnson-gruppen såg ut för 50-60 år sedan. Under hösten 2017 har vi förberett för och inlett produktionsstart i Antique, och byggt upp ett lager av 130 000 ton sand vid årsskiftet.
 
Bolaget har byggt upp infrastruktur och förberett utlastning för Panamax fartyg (kan lasta 50 000 ton). Avtalet med kunden Gallant Venture förelåg i färdigförhandlat skick i februari. Därefter uppkom frågetecken beträffande materialets kvalitet, varför vi tog fram ytterligare tester. En ny oberoende rapport bekräftar materialets lämplighet i april.  Detta har försenat projektet.
 
Så sent som förra veckan har emellertid fortsatta kontakter skett från vår sida i Singapore.
 
Indien
Den senaste tiden har Bolaget arbetat i Indien genom ny agent Syinthiyaa Enterprises. Bolaget deltar i slutet på april i en sk ”tendering process” avseende byggmaterial från Surigao (ny site i sydöstra Filippinerna) avseende en indisk delstat. För detta ändamål ska ytterligare materialtester - förutom de som redan godkänts - omgående skickas till Indien.  Vi kan konstatera att volymer och priser är attraktiva.. Bolaget förhandlar om en sk  ”provleverans” på 30.000 - 50.000 ton till en kund i södra Indien för kontrakt i maj och leverans i maj/juni. Beträffande volymer indikeras 200 000 – 400 000 ton per månad på sikt.
 
Bangladesh
Vi för sedan en tid tillbaka förhandlingar en kund som är ett kinesiskt utvecklingsbolag genom agenten Syinthiyaa Enterprises. Projektet avser enklare byggmaterial för vägbyggen. Förhandlingarna löper på väl och ett avtal skulle kunna slutföras de närmaste månaderna. Volymer är 50.000+ ton per månad. Materialet planera tas från Aparri. Leveranser kan ske snabbt, då vi har ett lager där på 270 000 ton.
 
Nästa kvartalsrapport blir per 30 juni 2018 och publiceras den 31 aug 2018.

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, +46 70 268 0035
Christian Bönnelyche, VD, christian.bonnelyche@deltaminerals.se, +46 76 866 3161

Teckningskursen i Delta Environmental Projects AB (publ) (”Bolaget”) optionsserie TO 2 har fastställts i enlighet med gällande optionsvillkor till 0,023 SEK per aktie. Anmälningsperioden inleds 2 maj och pågår till och med den 15 maj 2018. Innehavaren av teckningsoptioner äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny B aktie i Bolaget till en teckningskurs om 0,023 SEK per aktie. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO 2 utnyttjas tillförs Bolaget 3,82 MSEK före emissionskostnader. 
 
Villkor i sammandrag
Anmälningsperiod: 2 – 15 maj 2018 (teckning sker genom samtidig kontant betalning)
Antal teckningsoptioner: 166 156 304 teckningsoptioner av serie TO 2.
Teckningskurs: Innehavaren av teckningsoptioner äger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny B aktie i Delta Environmental Projects till kursen 0,023 SEK per aktie.
Emissionsvolym: Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner tillförs Delta Environmental Projects 3,82 MSEK.

Hur anmäler innehavare teckning med stöd av teckningsoptioner TO 2?

Förvaltarregistrerade innehav
Innehavare vars optioner är förvarade i en depå eller i en kapitalförsäkring skall kontakta respektive förvaltare för att utnyttja teckningsoptionerna

Direktregistrerade innehav / VP-konto
Innehavare vars optioner är förvarade på ett VP-konto skall använda utsänd anmälningssedel alternativt ladda ner ”Anmälningssedeln TO 2” på Delta Environmental Projects (www.deltaminerals.se) eller Partner Fondkommissions hemsida (www.partnerfk.se).
I samband med att anmälningssedel insändes till Partner Fondkommission ska betalning erläggas enligt betalningsinstruktioner på anmälningssedeln. 
 
Se även fliken Teckningsemission med stöd av TO 2

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70-268 00 35.
Christian Bönnelyche, VD, christian.bonnelyche@deltaminerals.se, mobil+46-76 866 31 61

Delta Environmental Projects AB(publ) kallas härmed till årsstämma, klockan 13.00 fredagen den 25 maj 2018 hos Partner Fondkommission, Biblioteksgatan 1, Stockholm.
 
A. Rätt att delta på årsstämman
Aktieägare som önskar delta vid stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 18 maj 2018, och dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast måndagen den 21 maj 2018 under adress: Delta Minerals AB, Box 26, 182 11 Danderyd, via e-post till ir@deltaminerals.se.
 
Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida www.deltaminerals.se. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.
 
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per den 18 maj 2018 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum.
 
B. Ärenden på stämman
1.     Öppnande av stämman
2.     Val av ordförande vid stämman
3.     Upprättande och godkännande av röstlängd
4.     Val av en eller två justeringsmän
5.     Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6.     Godkännande av dagordningen
7.     VD:s redogörelse för verksamheten
8.     Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
9.     Beslut:
a)     om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
b)    om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen
c)     om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
10.  Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
11.  Val av styrelse
12.  Val av revisor
13.  Beslut om ändring av bolagsordningen.
14.  Beslut om minskning av aktiekapitalet
15.  Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
16.  Avslutande av bolagsstämma
 
Förslag till beslut
Punkt 9 b - Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att resultatet balanseras i ny räkning.
 
Punkt 10 - 12 - Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn och val till styrelsen och av revisor
Aktieägare representerande cirka 20 % procent av rösterna i bolaget föreslår omval av Richard Bagge, Christian Bönnelyche och Håkan Gustafsson som styrelseledamöter, samt omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisionsbolag.  Det föreslås att ett arvode utgår till ledamöter som inte är anställda i eller uppbär lön eller annan ersättning från bolaget eller bolag i koncernen med 75 000 kronor till envar av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna och 125 000 kronor till styrelsens ordförande. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.
 
Punkt 13 - Beslut om ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra §4 och §5 bolagsordningen i huvudsak i enlighet med vad som anges i det följande.
 
Enligt den nuvarande § 4 i bolagsordningen ska aktiekapitalet vara lägst 2 921 000 kronor och högst 11 684 000 kronor. Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras så att aktiekapitalet ska vara lägst 664 625 kronor och högst 2 658 500 kronor.
 
Enligt den nuvarande § 5 i bolagsordningen ska antalet aktier vara lägst 127 000 000 och högst 508 000 000. Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras så att antalet aktier ska vara lägst 330 000 000 och högst 1 320 000 000.
 
Punkt 14 - Beslut om nedsättning av aktiekapitalet genom avsättning till fritt eget kapital
I syfte att nedsätta aktiekapitalet genom avsättning till fritt eget kapital föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar i enlighet med nedan.
Bolagets aktiekapital, som för närvarande uppgår till 7 643 189 kronor, ska nedsättas med 6 978 564 kronor för avsättning till fritt eget kapital. Nedsättningen föreslås ske utan indragning av aktier.
Efter nedsättningen av aktiekapitalet kommer Bolagets aktiekapital uppgå till 664 625 kronor, fördelat på 332 312 608 aktier envar aktie med ett kvotvärde om 0,002 kronor.
Nedsättningen av aktiekapitalet förutsätter att bolagsordningen ändras enligt punkten 13 ovan.
Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen eller verkställande direktören i övrigt förordnar, ska ha rätt att vidta smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.
 
Punkt 15 - Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler inom ramen för den vid var tid gällande bolagsordningen. Nyemission och emission ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen.
 
C. Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster
 
För giltigt beslut enligt punkterna 13-15 fordras att besluten biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.
 
Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag.
 
Årsredovisning och revisionsberättelse finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.deltaminerals.se, senast den 11 maj 2018. Kopior av dessa handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
 
Bolaget har 332 312 608 aktier och 388 869 778 röster.

Stockholm den 27 april 2018
Delta Environmentals Projects AB (publ)
Styrelsen

Prenumerera på pressutskick

Fyll i din e-postadress för att prenumerera på pressmeddelanden.

Aktiens utveckling

Följ utvecklingen av Delta Environmental Projects aktier på > Mangoldlistan