Välkommen till Delta Environmental Projects

Delta Environmental Projects är ett bolag som äger rättigheter, att med miljövinster för regionen, utvinna mineraler och byggmaterialprodukter i norra/nordvästra Filippinerna. 

I de områden där Bolaget är verksamt, uppstår ofta översvämningar i floderna på grund av den ansamlade eroderade sanden. Översvämningarna sker framförallt under monsunperioden och påverkar allvarligt lokalbefolkningen med dödsfall och stora sakskador. Det är därför viktigt att överflödig sand tas bort från floderna, så att vattenflödena regleras även under monsunperioden. Floden används som transportled och genom borttagande av sandmaterial kan vattenvägar öppnas och förbättras t ex genom invallning. Samhället (regionala och lokala myndigheter) är därför mycket positivt till det arbete som Delta Environmental Projects utför. Bolaget har genom koncession rätt att ta upp allt flodmaterial utan kostnad för samhället, samtidigt som företaget betalar skatt och avgifter till de lokala/provinsmyndigheterna. 

Bilder från verksamheten

loading...

Socialt ansvar - ekonomiskt stöd
Delta Environmental Projects stöder The Dominican Sisters of the Presentation, Manila. Dessa katolska systrar hjälper den lokala befolkningen med sjukvård och omsorg för handikappade. Området där systrarna arbetar drabbas ofta av översvämningar och behoven är stora.

Delta Environmental Projects stöder också den lokala grundskolan Paruddun Sur med byggmaterial och arbete. Genom detta stöd har skolan nu fått skolgården renoverad. Bolaget tilldelades i april 2016 priset för årets bästa CSR Projekt av Nordic Business Council of the Philippines. 

Pressreleaser

2018 > 02

Delårsrapport oktober-december 2017

Perioden oktober till december

 • Rörelseresultatet uppgick till -3 114 (-4 581) TSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till -2 551 (-4 337) TSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,02 (-0,03) SEK
 • Eget kapital per aktie uppgick till 0,10 (0,12) SEK
 • Delta Environmental Projects tecknar entreprenörsavtal med Mega Metro Pacific Ventures Corporation
 • Delta Environmental Projects påbörjar produktion i Antique
 • Bolaget hade extra bolagstämma den 22 december 2017, då Richard Bagge invaldes i styrelsen.


Händelser efter periodens utgång
Bolagets nyemission beslutad den 14 september 2017 registrerades den 5 januari 2018.

VD har ordet
Under kvartalet har vi koncentrerat oss på produktionsstarten i Antique och i början på 2018 har vi också byggt upp infrastruktur och förberett utlastning för Panamax fartyg.  Förhandlingarna med Gallant Venture löper på väl, men vissa förändringar i avtalet har tillkommit.  Vår bedömning är dock att det inte återstår mycket för ett slutligt säljavtal avseende fyllnadsmaterial (reclamation material).

Christian Bönnelyche
Verkställande Direktör

Kalender

 • Kvartalsrapport Q1, 25 maj 2018
 • Årsredovisning, Början av maj
 • Årsstämma, 25 maj 2018 i Stockholm
 • Kvartalsrapport Q2, 29 augusti 2018
 • Kvartalsrapport Q3, 28 november 2018
 • Bokslutskommuniké, 27 februari 2019

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 27 februari 2018
Christian Bönnelyche, Verkställande direktör och styrelseledamot
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande
Cornelio Casido, Styrelseledamot
Lennart Eliasson, Styrelseledamot
Richard Bagge, Styrelseledamot                                    

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70 268 00 35.
Christian Bönnelyche, VD, christian.bonnelyche@deltaminerals.se, mobil+46-76 866 31 61

Ladda ner hela bokslutskommunikén här:

Prenumerera på pressutskick

Fyll i din e-postadress för att prenumerera på pressmeddelanden.

Aktiens utveckling

Följ utvecklingen av Delta Environmental Projects aktier på > Mangoldlistan