Välkommen till Delta Environmental Projects

Delta Environmental Projects är ett bolag som äger rättigheter, att med miljövinster för regionen, utvinna mineraler och byggmaterialprodukter i norra/nordvästra Filippinerna. 

I de områden där Bolaget är verksamt, uppstår ofta översvämningar i floderna på grund av den ansamlade eroderade sanden. Översvämningarna sker framförallt under monsunperioden och påverkar allvarligt lokalbefolkningen med dödsfall och stora sakskador. Det är därför viktigt att överflödig sand tas bort från floderna, så att vattenflödena regleras även under monsunperioden. Floden används som transportled och genom borttagande av sandmaterial kan vattenvägar öppnas och förbättras t ex genom invallning. Samhället (regionala och lokala myndigheter) är därför mycket positivt till det arbete som Delta Environmental Projects utför. Bolaget har genom koncession rätt att ta upp allt flodmaterial utan kostnad för samhället, samtidigt som företaget betalar skatt och avgifter till de lokala/provinsmyndigheterna. 

Bilder från verksamheten

loading...

Socialt ansvar - ekonomiskt stöd
Delta Environmental Projects stöder The Dominican Sisters of the Presentation, Manila. Dessa katolska systrar hjälper den lokala befolkningen med sjukvård och omsorg för handikappade. Området där systrarna arbetar drabbas ofta av översvämningar och behoven är stora.

Delta Environmental Projects stöder också den lokala grundskolan Paruddun Sur med byggmaterial och arbete. Genom detta stöd har skolan nu fått skolgården renoverad. Bolaget tilldelades i april 2016 priset för årets bästa CSR Projekt av Nordic Business Council of the Philippines. 

Pressreleaser

2017 > 11

Perioden juli till september

  • Rörelseresultatet uppgick till -1 878 (-1 433) TSEK
  • Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till -2 366 (-863) TSEK
  • Resultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,01) SEK
  • Eget kapital per aktie uppgick till 0,07 (0,15) SEK
  • Delta Environmental Projects tecknar operatörsavtal i Antique, sydvästra Filippinerna
  • Bolaget erhåller en intresseanmälan från Gallant Venture Ltd för 360 000 MT (ton) avseende Indonesien

Viktiga händelser efter rapportperiodens slut

  • Delta Environmental Projects tecknar entreprenörsavtal med Mega Metro Pacific Ventures Corporation
  • Delta Environmental Projects påbörjar produktionen i Antique
  • Delta Environmental Projects företrädesemission 49% övertecknad
  • Förberedelser inför slutavtal och leverans till kunden Gallant Ventures har nyligen genomförts i samarbete med vår agent Peninsula Reach.

VD har ordet
Vi gläder oss åt att den företrädesemissionen som genomfördes i september/oktober övertecknades med 49 %. Det kapital som tagits in används till att starta upp produktionen i Antique, Filipinerna, där vår nya produktionsanläggning är framtagen för Gallant Venture. De har tidigare tecknat en ”Intresseanmälan om förvärv av sand från Filippinerna” av Delta Environmental Projects för en första order på 360 000 MT (ton) och vi arbetar nu på att genomföra denna.

Produktionsstarten går enligt plan och vi bygger samtidigt upp infrastrukturen i Antique, som t.ex. vägar och en dieseldepå.  Vi är nu redo att visa kunden Gallant Venture att vi kan producera de efterfrågade volymerna.

I slutet av november genomförde vi förhandlingar med vår agent Peninsula Reach, som gick bra. De närmaste veckorna kommer vi att slutförhandla med Gallant Venture med förhoppning om att skriva ett leveransavtal i början av nästa år. Det bör därefter inte dröja länge förrän den första leveransen går.

Det är roligt att se att vi har kommit så långt under de senaste månaderna.

Christian Bönnelyche
Verkställande Direktör

Läs hela rapporten här:

Aktieägarna i Delta Environmental Projects AB (publ), org. nr. 556935–5711 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 22 december kl. 13.00 på Konferens Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57A i Stockholm.

REGISTRERING OCH ANMÄLAN
Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman ska: 
i. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen 16 december 2017 (notera att då avstämningsdagen infaller på en lördag måste aktieägaren vara införd i aktieboken fredagen den 15 december 2017), samt
ii. dels anmäla sin avsikt att delta i stämman till Bolaget senast fredagen den 15 december 2017.
Anmälan görs via e-post till ir@deltaminerals.se, eller skriftligen till Delta Environmental Projects AB, Box 26, 182 11 Danderyd. Vid anmälan ska namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, antal eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav anges.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER
Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast fredagen den 15 december 2017 och ska därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

OMBUD M.M.            
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovanstående adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.deltaminerals.se.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1.     Öppnande av stämman.
2.     Val av ordförande vid stämman.
3.     Upprättande och godkännande av röstlängd.
4.     Val av en eller två justeringsmän.
5.     Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6.     Godkännande av dagordning.
7.     Beslut om ändring av bolagsordningen.
8.     Stämmans avslutande.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Beslut om ändring av bolagsordningen – (Punkt 7)
Styrelsen föreslår att bolagstämman beslutar att ändra §4 och §5 bolagsordningen i huvudsak i enlighet med vad som anges i det följande.
Enligt den nuvarande § 4 i bolagsordningen ska aktiekapitalet vara lägst 2 921 000 kronor och högst 11 684 000 kronor. Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras så att aktiekapitalet ska vara lägst 6 899 996,262555 kronor och högst 27 599 985,050221 kronor.
Enligt den nuvarande § 5 i bolagsordningen ska antalet aktier vara lägst 127 000 000 och högst 508 000 000. Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras så att antalet aktier ska vara lägst 300 000 000 och högst 1 200 000 000.
Förslaget ovan ska vara villkorat av att den föregående företrädesemission, beslutad av styrelsen den 14 september 2017, registrerats hos Bolagsverket.
För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag under punkten 7 fordras att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

HANDLINGAR
Fullständigt förslag till beslut under punkt 7 samt övriga handlingar nödvändiga enligt aktiebolagslagen (2005:551) finns tillgängligt för aktieägarna hos Bolaget på ovanstående adress, samt på stämman. Handlingarna sänds även kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos Bolaget och uppger sin adress.
____________________

Stockholm i november 2017
Delta Environmental Projects AB (publ)
Styrelsen

Prenumerera på pressutskick

Fyll i din e-postadress för att prenumerera på pressmeddelanden.

Aktiens utveckling

Följ utvecklingen av Delta Environmental Projects aktier på > Mangoldlistan