Välkommen till Delta Environmental Projects

Delta Environmental Projects är ett bolag som äger rättigheter, att med miljövinster för regionen, utvinna mineraler och byggmaterialprodukter i norra/nordvästra Filippinerna. 

I de områden där Bolaget är verksamt, uppstår ofta översvämningar i floderna på grund av den ansamlade eroderade sanden. Översvämningarna sker framförallt under monsunperioden och påverkar allvarligt lokalbefolkningen med dödsfall och stora sakskador. Det är därför viktigt att överflödig sand tas bort från floderna, så att vattenflödena regleras även under monsunperioden. Floden används som transportled och genom borttagande av sandmaterial kan vattenvägar öppnas och förbättras t ex genom invallning. Samhället (regionala och lokala myndigheter) är därför mycket positivt till det arbete som Delta Environmental Projects utför. Bolaget har genom koncession rätt att ta upp allt flodmaterial utan kostnad för samhället, samtidigt som företaget betalar skatt och avgifter till de lokala/provinsmyndigheterna. 

Bilder från verksamheten

loading...

Socialt ansvar - ekonomiskt stöd
Delta Environmental Projects stöder The Dominican Sisters of the Presentation, Manila. Dessa katolska systrar hjälper den lokala befolkningen med sjukvård och omsorg för handikappade. Området där systrarna arbetar drabbas ofta av översvämningar och behoven är stora.

Delta Environmental Projects stöder också den lokala grundskolan Paruddun Sur med byggmaterial och arbete. Genom detta stöd har skolan nu fått skolgården renoverad. Bolaget tilldelades i april 2016 priset för årets bästa CSR Projekt av Nordic Business Council of the Philippines. 

Pressreleaser

2017 > 10

Delta Environmental Projects har påbörjat produktion i Antique med maskinoperatören Mega Metro Pacific Ventures Corporation (MMPVC).

Produktionsstarten i Antique påbörjades under veckan. Maskinoperatören Mega Metro Pacific Ventures Corporation (MMPVC) ger ett professionellt intryck med god utrustning.
Markägaren, familjen Maquirang är också behjälplig med lokalkännedom.
Inom den närmaste tiden kommer slutkunden Gallant Venture Ltd, tillsammans med vår agent Peninsula Reach till Antique, för att inspektera verksamheten vilket förhoppningsvis kommer att resultera i en bindande order.
 
För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70-268 00 35.
Christian Bönnelyche, VD, christian.bonnelyche@deltaminerals.se, mobil+46-76 866 31 61

Delta Environmental Projects AB (publ) har slutfört den företrädesemission av units bestående av B-aktier och teckningsoptioner, som löpte fram till den 9 oktober 2017. Företrädesemissionen har övertecknats med 49% och tillför Bolaget 8,3 MSEK före emissionskostnader.
 
Delta Environmental Projects AB (publ) (”Delta Environmental Projects” eller ”Bolaget”) har slutfört den företrädesemission av units bestående av B-aktier och teckningsoptioner, som beslutades av styrelsen med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 28 juni 2017. Teckningstiden löpte från och med den 25 september till 9 oktober 2017. Företrädesemissionen har övertecknats och tillfört Bolaget 8,3 MSEK före emissionskostnader.
 
Det slutgiltiga resultatet visar att units motsvarande totalt 4,8 MSEK tecknades med företräde, motsvarande 58 procent av företrädesemissionen. Ytterligare intresseanmälningar om teckning av units utan stöd av uniträtter tillkom motsvarande 7,5 MSEK. Därmed tecknades totalt 12,4 MSEK, vilket motsvarar 149 procent av företrädesemissionen.
 
Betalning genom kvittning sker av IAM AB med 500 000 SEK, Milonga Resources AB med 120 000 SEK, Cornelio Casido med 183 386 SEK, Herminio Liwanag med 24 702 SEK och Gloria Venzon med 16 667 SEK.
 
Emissionsgarantier kommer inte tas i anspråk eftersom företrädesemissionen övertecknades. Företrädesemissionen medför att Bolaget tillförs 8,3 MSEK före emissionskostnader, vilka kommer uppgå till 2,0 MSEK inklusive kostnad för emissionsgarantier.
 
Tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter kommer att ske i enlighet med de principer som anges i Informationsmemorandumet av den 22 september 2017. Meddelande om tilldelning av sådana units sker genom avräkningsnota som utsänds till respektive tecknare den 12 oktober 2017. Dessa skall betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Meddelande utgår endast till de som erhållit tilldelning.
 
Genom företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Delta Environmental Projects med 3 821 592,92 SEK. Efter nyemissionen uppgår aktiekapitalet i Bolaget till 7 643 185,84 SEK medan antalet aktier kommer att uppgå till 332 312 608 stycken. Antalet teckningsoptioner (TO 2) kommer att uppgå till 166 156 304 stycken och kommer att upptas till handel på Mangoldlistan med ISIN-kod SE0010414383.
 
Betalda tecknade units (BTU) i företrädesemissionen kommer att handlas på Mangoldlistan fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen och kommer därefter automatiskt att ersättas av B-aktier och TO 2. Teckningsoptionen ger rätt att teckna en (1) nyemitterad B-aktie mellan perioden från och med den 2 maj till och med den 15 maj 2018. Teckningskursen motsvarar 50 procent av den volymvägda kursen på B-aktien, dock till minimum cirka 2,3 öre (kvotvärdet), under den period på tio (10) handelsdagar som slutar två (2) bankdagar innan utnyttjandeperioden börjar, det vill säga den 27 april 2018. Teckningsoptionerna (TO 2) kommer att kunna handlas på Mangoldlistan när nyemissionen registrerats hos Bolagsverket.
 
Kommentar Håkan Gustafsson, Styrelseordförande
”Det är mycket glädjande att emissionen mottogs så väl av våra aktieägare och av andra. Jag tolkar det som att marknaden uppfattar att vi är på rätt väg. I Antique är nu uppstarten igång med full kraft i enlighet med uppgjorda planer. Vi hoppas att under hösten lämna en utförligare rapport därom.”
 
Finansiell rådgivare
Partner Fondkommission AB
 
För ytterligare information, vänligen kontakta;
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70-268 00 35.
Christian Bönnelyche, VD, christian.bonnelyche@deltaminerals.se, mobil +46-76 866 31 61

Delta Environmental Projects har kommit överens med Mega Metro Pacific Ventures Corporation (MMPVC) för uppdraget som maskinentreprenör i Antique, bolagets nya processanläggning. Mega Metro Pacific Ventures Corporation påbörjar produktionen i Antique inom några dagar.

Mega Metro Pacific Ventures Corporation är ett filippinskt företag i gruv- och byggbranschen och bland annat verksam som maskinentreprenör.  I produktionsanläggningen Antique pågår nu intensiva förberedelser för produktionsstart. Vi är övertygade att MMPVC med sin stora erfarenhet kommer att göra ett gott arbete till ett attraktivt pris. Med MMPVC har vi goda förhoppningar om att säkerställa produktionen.

Inom den närmaste tiden kommer slutkunden Gallant Venture Ltd, tillsammans med vår agent Peninsula Reach till Antique, för att inspektera verksamheten vilket förhoppningsvis kommer att resultera i en bindande order.

Bolaget genomför för närvarande en företrädesemission:

  • Registrerade aktieägare på avstämningsdagen äger rätt att med före­trädesrätt teckna units i Företrädesemissionen. Innehav av en (1) aktie berättigar till teckning av en (1) unit bestående av en (1) ny aktie samt en (1) vederlagsfri teckningsoption. Härutöver erbjuds aktieägare och allmänheten att anmäla intresse om teckning av units utan företrädes­rätt.
  • Teckningskurs är 0,05 kr per unit (pre-money värde 8,3 MSEK).
  • Teckning av units med stöd av uniträtter ska ske under perioden från och med den 25 september 2017 till och med den 9 oktober 2017, genom samtidig betalning.
  • Teckning av units utan stöd av uniträtter ska ske under samma tidsperiod.
  • Handel med uniträtter äger rum på Mangoldlistan under perioden från och med den 25 september 2017 till och med den 5 oktober 2017.
  • Handel med Betalda Tecknade Units (BTU) äger rum på Mangoldlistan under perioden från och med den 25 september 2017 och fram till dess att emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket.


Finansiell rådgivare
Partner Fondkommission AB
Legal rådgivare
Synch Advokat AB
 
För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70-268 00 35.
Christian Bönnelyche, VD, christian.bonnelyche@deltaminerals.se, mobil+46-76 866 31 61

Prenumerera på pressutskick

Fyll i din e-postadress för att prenumerera på pressmeddelanden.

Aktiens utveckling

Följ utvecklingen av Delta Environmental Projects aktier på > Mangoldlistan