Välkommen till Delta Environmental Projects

Delta Environmental Projects är ett bolag som äger rättigheter, att med miljövinster för regionen, utvinna mineraler och byggmaterialprodukter i norra/nordvästra Filippinerna. 

I de områden där Bolaget är verksamt, uppstår ofta översvämningar i floderna på grund av den ansamlade eroderade sanden. Översvämningarna sker framförallt under monsunperioden och påverkar allvarligt lokalbefolkningen med dödsfall och stora sakskador. Det är därför viktigt att överflödig sand tas bort från floderna, så att vattenflödena regleras även under monsunperioden. Floden används som transportled och genom borttagande av sandmaterial kan vattenvägar öppnas och förbättras t ex genom invallning. Samhället (regionala och lokala myndigheter) är därför mycket positivt till det arbete som Delta Environmental Projects utför. Bolaget har genom koncession rätt att ta upp allt flodmaterial utan kostnad för samhället, samtidigt som företaget betalar skatt och avgifter till de lokala/provinsmyndigheterna. 

Bilder från verksamheten

loading...

Socialt ansvar - ekonomiskt stöd
Delta Environmental Projects stöder The Dominican Sisters of the Presentation, Manila. Dessa katolska systrar hjälper den lokala befolkningen med sjukvård och omsorg för handikappade. Området där systrarna arbetar drabbas ofta av översvämningar och behoven är stora.

Delta Environmental Projects stöder också den lokala grundskolan Paruddun Sur med byggmaterial och arbete. Genom detta stöd har skolan nu fått skolgården renoverad. Bolaget tilldelades i april 2016 priset för årets bästa CSR Projekt av Nordic Business Council of the Philippines. 

Pressreleaser

2017 > 09

Styrelsen i Delta Environmental Projects AB (”Bolaget”) har den 14 september 2017, med stöd av bemyndigande givet av aktieägarna vid årsstämman den 28 juni 2017, beslutat att genomföra en företrädesemission om högst 166 156 304 units. Bolaget vill framför allt utveckla produktionsanläggningen i Antique, Filippinerna i samband med förberedelserna för eventuell export av sand till det börsnoterade Gallant Venture Ltd, Singapore.

Delta Environmental Projects AB:s ”Bolaget” emissionsmemorandum finns tillgängligt och kan laddas ner från www.deltaminerals.se samt www.partnerfk.se.

 
•      Registrerade aktieägare på avstämningsdagen äger rätt att med före­trädesrätt teckna units i Företrädesemissionen. Innehav av en (1) aktie berättigar till teckning av en (1) unit bestående av en (1) ny aktie samt en (1) vederlagsfri teckningsoption. Härutöver erbjuds aktieägare och allmänheten att anmäla intresse om teckning av units utan företrädes­rätt.
•      Teckningskurs är 0,05 kr per unit (pre-money värde 8,3 MSEK).
•      Avstämningsdag för rätt att delta i emissionen är den 21 september 2017.
•      Teckning av units med stöd av uniträtter ska ske under perioden från och med den 25 september 2017 till och med den 9 oktober 2017, genom samtidig betalning.
•      Teckning av units utan stöd av uniträtter ska ske under samma tidsperiod.
•      Handel med uniträtter äger rum på Mangoldlistan under perioden från och med den 25 september 2017 till och med den 5 oktober 2017.
•      Handel med Betalda Tecknade Units (BTU) äger rum på Mangoldlistan under perioden från och med den 25 september 2017 och fram till dess att emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket.

Finansiell rådgivare
Partner Fondkommission AB

Legal rådgivare
Synch Advokat AB
 
För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70-268 00 35.
Christian Bönnelyche, VD, christian.bonnelyche@deltaminerals.se, mobil+46-76 866 31 61

Styrelsen i Delta Environmental Projects AB (”Bolaget”) har den 14 september 2017, med stöd av bemyndigande givet av aktieägarna vid årsstämman den 28 juni 2017, beslutat att genomföra en företrädesemission om högst 166 156 304 aktier av serie B, samt högst 166 156 304 teckningsoptioner. Aktierna och teckningsoptionerna ges ut i enheter om en (1) aktie av serie B och en (1) teckningsoption (”Units”). Vid full teckning av aktier i företrädesemissionen tillförs Bolaget ca 8,3 MSEK före emissionskostnader. I den mån teckningsoptionerna utnyttjas fullt ut för teckning av aktier av serie B tillförs Bolaget ytterligare kapital vilket baseras på den teckningskurs för aktierna som då är aktuell (uträkning för detta framgår av villkoren för företrädesemissionen nedan), dock lägst ca 3,8 MSEK.

Bakgrund
Styrelsen beslutade den 12 september 2017 att skjuta upp den företrädesemission som beslutades av styrelsen den 4 september 2017, presenterad i separata pressmeddelanden, 4 september 2017 respektive 12 september 2017. Eftersom Bolaget vill utveckla produktionsanläggningen i Antique, Filippinerna, i samband med förberedelserna för eventuell export av sand till Gallant Venture Ltd, Singapore, har styrelsen nu valt att genomföra företrädesemission på de villkor som framgår nedan.

Teckningsförbindelser samt garantier
Företrädesemissionen är säkerhetsställd med 1,3 MSEK via teckningsförbindelser från styrelsemedlemmar och 7 MSEK genom garantiåtaganden, vilka kommer att anges i Informationsmemorandumet som beräknas publiceras den 21 september 2017. Därmed är 100% av företrädesemissionen säkerställd.

Huvudsakliga villkoren för företrädesemissionen
•      Rätt att teckna Units ska med företrädesrätt tillkomma Bolagets aktieägare, varvid en (1) innehavd aktie per avstämningsdagen den 21 september 2017, oavsett innehavd serie, berättigar till teckning av en (1) Unit.
•      Teckningskursen uppgår till 0,05 SEK per Unit varvid aktierna emitteras till en teckningskurs motsvararande 0,05 SEK och teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
•      Avstämningsdag för rätt att delta i emissionen är den 21 september 2017.
•      Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att delta i emissionen är den 19 september 2017.
•      Teckning av Unit med stöd av uniträtter ska ske under perioden från och med den 25 september 2017 till och med den 9 oktober 2017, genom samtidig betalning.
•      Teckning av Unit utan stöd av uniträtter ska ske under samma tidsperiod med anmälningssedel utan företräde.
•      Handel med uniträtter äger rum på Mangoldlistan under perioden från och med den 25 september 2017 till och med den 5 oktober 2017.
•      Handel med BTU äger rum på Mangoldlistan under perioden från och med den 25 september 2017 och fram till dess att emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket.
•      Varje teckningsoption (”TO”) ger en rätt att under tiden från och med den 2 maj 2018 till och med den 15 maj 2018 teckna en (1) aktie av serie B i Bolaget till en teckningskurs om 50 procent av volymvägd genomsnittlig handelskurs för Bolagets aktie under 10 handelsdagar dessförinnan, dock lägst aktiens kvotvärde (2,3 öre).
Fullständiga villkor kommer att publiceras i ett Informationsmemorandum innan teckningstid inleds, den 21 september 2017.
Informationsmemorandumet kommer kunna laddas ner från www.deltaminerals.se samt www.partnerfk.se.

Finansiell rådgivare
Partner Fondkommission AB

Legal rådgivare
Synch Advokat AB

Kommentar
”I måndags beslöt vi göra om erbjudandet från 2 nya aktier på en gammal, till 1 ny aktie och en TO för varje gammal aktie. Dels behöver vi inte alla pengar nu, dels kunde vi på det sättet få hela emissionen säkerställd vilket var avsikten från början, inte minst för vår prospektiva kund. Lösentidpunkt för TO i maj 2018 sammanfaller med den tidpunkt vi ev. kommer att förvärva den leasade utrustningen, vilket i sin tur förutsätter att vi kommit igång med leveranser av sand på ett avsett sätt och med kundens goda minne, med tillfredsställande lönsamhet för vår del. Landar vi denna order inleds för oss en mycket spännande tid!” säger Håkan Gustafsson, styrelseordförande.

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70-268 00 35.
Christian Bönnelyche, VD, christian.bonnelyche@deltaminerals.se, mobil+46-76 866 31 61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Styrelsen i Delta Environmental Projects meddelar idag att företrädesemissionen, vars teckningstid skulle ha inletts imorgon 13 september och vara t o m 27/9, skjuts upp.

Ny information kommer inom kort.

Styrelsen
Delta Environmental Projects

Finansiell rådgivare
Partner Fondkommission AB

Legal rådgivare
Synch Advokat AB

För ytterligare information kontakta 
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70-268 00 35.
Christian Bönnelyche, VD, christian.bonnelyche@deltaminerals.se, mobil+46-76 866 31 61

Styrelsen i Delta Environmental Projects AB (”Bolaget”) har den 4 september 2017, med stöd av bemyndigande givet av aktieägarna vid årsstämman den 28 juni 2017, beslutat att genomföra en företrädesemission om högst 332 312 608 aktier av serie B. Bolaget vill framför allt utveckla produktionsanläggningen i Antique, Filippinerna, i samband med förberedelserna för eventuell export av sand till det börsnoterade Gallant Venture Ltd, Singapore.

  • Rätt att teckna aktier av serie B ska med företrädesrätt tillkomma Bolagets aktieägare, varvid en (1) innehavda aktie per avstämningsdagen den 11 september 2017, oavsett innehavd serie, berättigar till teckning av två (2) nya aktier av serie B.
  • Teckningskurs är 0,05 kr per aktie av serie B (pre-money värde 8,3 MSEK).
  • Avstämningsdag för rätt att delta i emissionen är den 11 september 2017.
  • Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att delta i emissionen är den 7 september 2017.
  • Teckning av aktier av serie B med stöd av teckningsrätter ska ske under perioden från och med den 13 september 2017 till och med den 27 september 2017, genom samtidig betalning.
  • Teckning av aktier av serie B utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma tidsperiod.
  • Handel med teckningsrätter äger rum på Mangoldlistan under perioden från och med den 13 september 2017 till och med den 25 september 2017.
  • Handel med Betalda Tecknade Aktier (BTA) äger rum på Mangoldlistan under perioden från och med den 13 september 2017 och fram till dess att emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket.

Innan teckningstiden inleds kommer fullständiga villkor att publiceras i ett Informationsmemorandum, som kan laddas ner från www.deltaminerals.se samt www.partnerfk.se.

Finansiell rådgivare
Partner Fondkommission AB
Legal rådgivare
Synch Advokat AB
 
För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70-268 00 35.
Christian Bönnelyche, VD, christian.bonnelyche@deltaminerals.se, mobil+46-76 866 31 61

Prenumerera på pressutskick

Fyll i din e-postadress för att prenumerera på pressmeddelanden.

Aktiens utveckling

Följ utvecklingen av Delta Environmental Projects aktier på > Mangoldlistan