Välkommen till Delta Environmental Projects

Delta Environmental Projects är ett bolag som äger rättigheter, att med miljövinster för regionen, utvinna mineraler och byggmaterialprodukter i norra/nordvästra Filippinerna. 

I de områden där Bolaget är verksamt, uppstår ofta översvämningar i floderna på grund av den ansamlade eroderade sanden. Översvämningarna sker framförallt under monsunperioden och påverkar allvarligt lokalbefolkningen med dödsfall och stora sakskador. Det är därför viktigt att överflödig sand tas bort från floderna, så att vattenflödena regleras även under monsunperioden. Floden används som transportled och genom borttagande av sandmaterial kan vattenvägar öppnas och förbättras t ex genom invallning. Samhället (regionala och lokala myndigheter) är därför mycket positivt till det arbete som Delta Environmental Projects utför. Bolaget har genom koncession rätt att ta upp allt flodmaterial utan kostnad för samhället, samtidigt som företaget betalar skatt och avgifter till de lokala/provinsmyndigheterna. 

Bilder från verksamheten

loading...

Socialt ansvar - ekonomiskt stöd
Delta Environmental Projects stöder The Dominican Sisters of the Presentation, Manila. Dessa katolska systrar hjälper den lokala befolkningen med sjukvård och omsorg för handikappade. Området där systrarna arbetar drabbas ofta av översvämningar och behoven är stora.

Delta Environmental Projects stöder också den lokala grundskolan Paruddun Sur med byggmaterial och arbete. Genom detta stöd har skolan nu fått skolgården renoverad. Bolaget tilldelades i april 2016 priset för årets bästa CSR Projekt av Nordic Business Council of the Philippines. 

Pressreleaser

2017 > 06

Delta Minerals har genomfört årsstämma onsdagen den 28 juni 2016, klockan 13.00 på Konferens Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57A, Stockholm
 
Bolagsstämman beslöt enligt följande. Alla beslut var enhälliga;

1.     Att
a)    Fastställa av resultaträkningen och balansräkningen.
b)    Disponera bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen.
c)    Bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
 
2.     Fastställa arvoden åt styrelse och revisor
Stämman beslöt att ett arvode utgår till ledamöter som inte är anställda i eller uppbär lön eller annan ersättning från bolaget eller bolag i koncernen enligt följande - 75 000 kronor skall utgå till envar av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna och 125 000 kronor skall utgå till styrelsens ordförande. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.
 
3.     Val av styrelse
Att omval görs av Lennart Eliasson, Christian Bönnelyche och Cornelio Casido med Håkan Gustafsson som ordförande.
 
4.     Val av revisor
Att omval görs av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisionsbolag.
 
5.     Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier/teckningsoptioner/konvertibler
 
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler inom ramen för den vid var tid gällande bolagsordningen. Nyemission och emission ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller med andra villkor. Dock med förbehållet att riktade emissioner får högst ge en 20 % utspädning.
 
För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70-268 00 35.

Prenumerera på pressutskick

Fyll i din e-postadress för att prenumerera på pressmeddelanden.

Aktiens utveckling

Följ utvecklingen av Delta Environmental Projects aktier på > Mangoldlistan