Välkommen till Delta Environmental Projects

Delta Environmental Projects är ett bolag som äger rättigheter, att med miljövinster för regionen, utvinna mineraler och byggmaterialprodukter i norra/nordvästra Filippinerna. 

I de områden där Bolaget är verksamt, uppstår ofta översvämningar i floderna på grund av den ansamlade eroderade sanden. Översvämningarna sker framförallt under monsunperioden och påverkar allvarligt lokalbefolkningen med dödsfall och stora sakskador. Det är därför viktigt att överflödig sand tas bort från floderna, så att vattenflödena regleras även under monsunperioden. Floden används som transportled och genom borttagande av sandmaterial kan vattenvägar öppnas och förbättras t ex genom invallning. Samhället (regionala och lokala myndigheter) är därför mycket positivt till det arbete som Delta Environmental Projects utför. Bolaget har genom koncession rätt att ta upp allt flodmaterial utan kostnad för samhället, samtidigt som företaget betalar skatt och avgifter till de lokala/provinsmyndigheterna. 

Bilder från verksamheten

loading...

Socialt ansvar - ekonomiskt stöd
Delta Environmental Projects stöder The Dominican Sisters of the Presentation, Manila. Dessa katolska systrar hjälper den lokala befolkningen med sjukvård och omsorg för handikappade. Området där systrarna arbetar drabbas ofta av översvämningar och behoven är stora.

Delta Environmental Projects stöder också den lokala grundskolan Paruddun Sur med byggmaterial och arbete. Genom detta stöd har skolan nu fått skolgården renoverad. Bolaget tilldelades i april 2016 priset för årets bästa CSR Projekt av Nordic Business Council of the Philippines. 

Pressreleaser

2016 > 11

Bakgrund
Styrelsen för Delta Minerals (Delta Environmental Projects AB, ”DEMI” eller ”Bolaget”) har beslutat att inleda handel i Bolagets aktie på Mangoldlistan. 

Handel i Bolagets aktie
Mangold Fondkommission AB har beslutat att ta upp Bolagets aktie till handel med start torsdag den 1 december 2016. Handeln kommer att ske under kortnamn DEMI B, ISIN-Kod: SE0005620051. 

Orderläggning
Endast börsmedlemmar (Nasdaq OMX Nordic Stockholm) får lägga order på Mangoldlistan. Privatpersoner och företag som vill lägga order ombeds därför att kontakta sin bank eller sitt värdepappersinstitut, t.ex. Avanza, Nordnet mfl. Mer information om Mangoldlistan finns på Mangold Fondkommission AB:s hemsida www.mangold.se under fliken Mangoldlistan. 

Övrig information
Mangold Fondkommission AB har tillstånd att enl. 2 kap 1 § 1p. lagen om värdepappersmarknaden (" VML ") mottaga och vidarebefordra order i fråga om ett eller flera finansiella instrument och får därmed organisera handel i finansiella instrument. Mangold Fondkommission AB har också en marknadsövervakningsfunktion enl. 8 kap 13 § VML som övervakar handeln och kursbildningen och ser till att handeln sker i överensstämmelse med Mangold Fondkommission AB:s regna regler, VML, andra författningar och god sed på värdepappersmarknaden.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Håkan Gustafsson, styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70 268 00 35
Per Olsson, IR ansvarig, ir@deltaminerals.se, mobil + 46-73 145 14 41.
För ytterligare information om Mangold, 
Vänligen se www.mangold.se/om-mangold/ eller kontakta Jens Åman, Corporate Sales, Investment Banking, Tel +46 8 5030 1573

Styrelsen i Delta Minerals har, i enlighet med av den extra bolagsstämman den 10 november 2016 beslutat bemyndigande, fattat ett antal beslut som rör handeln med Bolagets aktier. Dessa beslut avser uppsägning av Bolagets noteringsavtal med Aktietorget, beslut om att aktierna ska avnoteras från Aktietorget och att inofficiell handel med aktien ska ske hos Mangold Fondkommission AB.

I samråd med Aktietorget har styrelsen i Delta Minerals därför beslutat att sista dag för noteringen är 28 november 2016.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Håkan Gustafsson, styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70 268 00 35
Per Olsson, IR ansvarig, ir@deltaminerals.se, mobil + 46-73 145 14 41.

Delta Minerals, Bangladesh Development Company LTD. BDC ett systerbolag till BDG-MAGURA GROUP och KUJACKS PTE LTD. har tecknat ett samarbetsavtal. Samarbetet mellan partnerna syftar till att identifiera och genomföra gemensamma säljaktiviteter mot potentiella kunder i Bangladesh.

BDC är ett bolag verksamt inom bland annat fastigheter, infrastruktur och energi. BDC arbetar genom hela kedjan av byggprocesser från förstudie, genomförande till försäljning av bygg- och fastighetsprojekt. BDC är etablerat i Bangladesh har goda relationer med såväl myndigheter som lokala bygg- och fastighetsbolag.

Delta Minerals och Kujacks, som i juli 2016 tecknade ett samarbetsavtal har i och med samarbetet med BDC funnit en strategisk partner i Bangladesh. För Delta Minerals innebär samarbetet ytterligare en säljkanal för fyllnadssand mot potentiella kunder i regionen. Med fortsatt fokus på aktiviteterna i Filippinerna ser Bolaget aktiviteterna i Bangladesh som långsiktiga och ett sätt att sprida eventuella politiska risker.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Håkan Gustafsson, styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70 268 00 35
Per Olsson, IR ansvarig, ir@deltaminerals.se, mobil + 46-73 145 14 41.

Förtydligande avseende pressmeddelande 2015-12-17.

Betalning för tecknade aktier har skett efter styrelsens beslut 17 december 2015 har dels genom kontant likvid av 1 641 764 SEK och kvittning av leverantörsskulder på 1 390 835 SEK fördelat på Capensor Capital AB 378 908 SEK, Nordisk Specialtextil 30 000 SEK, Per Vasilis 30 000 SEK, Bernard Osten-Sacken 30 000 SEK, Mikael Rosencrantz 30  000 SEK, Niclas Löfgren 20 000 SEK, Hegel AB 20 000 SEK, Montana Sweden AB 20 000 SEK, BGL Management AB 20 000 SEK, Hedensberg Kapitalförvaltning 15 000 SEK, Dividend Sweden 10 000 SEK, Skutholmen AB 10 000 SEK, Soffloch Advice 5 000 SEK, Kerstin Werner 5 000 SEK, Smoke on Guard 5 000 SEK, Cornelio Casido 64 103 SEK, Gloria Venzon 34 667 SEK, Hermino Liwanag 38 380 SEK, International Advisory Management 318 158 SEK, Milonga Resources 306 619 SEK. Utöver detta genomfördes en riktad emission, till de som tecknat sig i företrädesemissionen men ej erhållit önskat antal aktier, om 2 MSEK

Genom emissionerna tillfördes Delta Minerals 5 032 600 SEK före emissionskostnader om cirka 600 TSEK samt kvittning av leverantörskostnader om 1 390 835 SEK.

Sammantaget medför dessa åtgärder att aktiekapitalet i Bolaget efter emissionerna vid tidpunkten uppgick till 2 925 274,688 SEK fördelat på 127 185 856 aktie.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Håkan Gustafsson, styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70 268 00 35
Per Olsson, IR ansvarig, ir@deltaminerals.se, mobil + 46-73 145 14 41.

Delta Environmental Projects AB (publ) höll den 10 november 2016 en extra bolagsstämma. Utöver de formella punkterna på stämman beslutades:

  • Att intill bolagets årsstämma 2017 välja Håkan Gustafsson (omval som ordförande), Christian Bönnelyche (omval) och Cornelio Casido (omval) samt Lennart Eliasson (nyval) till styrelseledamöter.
  • Att arvodet till styrelsen ska vara oförändrat i förhållande till tidigare beslut på årsstämman, innebärande ett årligt arvode om 75 000 kr vardera till ordinarie styrelseledamöter och 125 000 kr till styrelsens ordförande. Utgår annan ersättning från Bolaget som överstiger beslutat styrelsearvode utgår inget styrelsearvode.
  • Att bemyndiga styrelsen att verkställa beslut om avnotering av bolagets aktie på Aktietorget samt att bemyndiga styrelsen att besluta om handel med bolagets aktie på alternativ marknadsplats.
  • Att fastställa riktlinjer i enlighet med framlagt förslag till stämman för ersättning till ledande befattningshavare och till bolaget närstående konsulter.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Håkan Gustafsson, styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70 268 00 35
Per Olsson, IR ansvarig, ir@deltaminerals.se, mobil + 46-73 145 14 41.

Delårsrapport juli - september 2016

Perioden juli till september

Rörelseresultatet uppgick till -1 433 (-1 189) TSEK 
Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till -863 (-1 343) TSEK
Resultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,02) SEK
Eget kapital per aktie uppgick till 0,15 (0,13) SEK

Perioden januari till september
Rörelseresultatet uppgick till -5 800 (-3 830) TSEK
Resultatet efter skatt uppgick till -5 058 (-3 482) TSEK
Resultat per aktie uppgick till -0,04 (-0,04) SEK
Eget kapital per aktie uppgick till 0,15 (0,13) SEK

Viktiga händelser under rapportperioden
Bolaget tecknar ett MOU (Memorandum of Understanding) med Kujacks Pte. Ltd., Singapore för försäljning i Indien, Bangladesh, Maldiverna och Sri Lanka.
Aktietorget påbörjar en dialog med bolaget avseende bolagets kommunikation samt andra frågor rörande verksamheten
Thomas Lundgren lämnar styrelsen och uppdraget som VD. Bolaget utser Christian Bönnelyche till tf VD

Viktiga händelser efter rapportperiodens slut
Bolaget kallar till extra bolagsstämma för att besluta om ändring av noteringsplats

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta
Håkan Gustafsson, styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se,
mobil +46-70 268 00 35.
Per Olsson, IR ansvarig, ir@deltaminerals.se , mobil + 46-73 145 14 41.

Ladda ner hela rapporten här:

Förtydligande avseende information i det av Bolaget lämnade pressmeddelandet 2016-05-18.

Betalning för tecknade aktier har skett genom kontant likvid och kvittning av leverantörsskulder på 1 654 195 SEK avseende ej reglerade arvoden till Håkan Gustafsson 628 148 kr, Thomas Lundgren 576 538 kr, Cornelio Casido 366 771 kr, Gloria Venzon 33 333 kr och Herminio Liwanag 49 404 kr. Beslut om kvittningen togs vid styrelsens möte 18 maj 2016.

Utöver detta genomfördes en riktad emission om 3 173 894 antal aktier på en kurs av 0,69 kronor. Emissionen genomfördes som en kvittning av leverantörsskulder på 2 189 986 kr och var riktad till Capensor Capital AB för sitt emissionsarbete och arvoden.

Genom emissionerna tillfördes Delta Minerals 16,4 MSEK efter kvittnings-  och emissionskostnader som sammanlagt uppgick till ca 3,6 MSEK.

Genom emissionerna nyemitterades 38 970 448 aktier och tillförde eget kapital med 16 434 277 SEK. Sammantaget medförde dessa emissioner att aktiekapitalet i Bolaget uppgår till 3 821 592 SEK, fördelat på 166 156 214 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,023 SEK.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Håkan Gustafsson, styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70 268 00 35. Per Olsson, IR ansvarig, ir@deltaminerals.se, mobil + 46-73 145 14 41.

Prenumerera på pressutskick

Fyll i din e-postadress för att prenumerera på pressmeddelanden.

Aktiens utveckling

Följ utvecklingen av Delta Environmental Projects aktier på > Mangoldlistan