Välkommen till Delta Environmental Projects

Delta Environmental Projects är ett bolag som äger rättigheter, att med miljövinster för regionen, utvinna mineraler och byggmaterialprodukter i norra/nordvästra Filippinerna. 

I de områden där Bolaget är verksamt, uppstår ofta översvämningar i floderna på grund av den ansamlade eroderade sanden. Översvämningarna sker framförallt under monsunperioden och påverkar allvarligt lokalbefolkningen med dödsfall och stora sakskador. Det är därför viktigt att överflödig sand tas bort från floderna, så att vattenflödena regleras även under monsunperioden. Floden används som transportled och genom borttagande av sandmaterial kan vattenvägar öppnas och förbättras t ex genom invallning. Samhället (regionala och lokala myndigheter) är därför mycket positivt till det arbete som Delta Environmental Projects utför. Bolaget har genom koncession rätt att ta upp allt flodmaterial utan kostnad för samhället, samtidigt som företaget betalar skatt och avgifter till de lokala/provinsmyndigheterna. 

Bilder från verksamheten

loading...

Socialt ansvar - ekonomiskt stöd
Delta Environmental Projects stöder The Dominican Sisters of the Presentation, Manila. Dessa katolska systrar hjälper den lokala befolkningen med sjukvård och omsorg för handikappade. Området där systrarna arbetar drabbas ofta av översvämningar och behoven är stora.

Delta Environmental Projects stöder också den lokala grundskolan Paruddun Sur med byggmaterial och arbete. Genom detta stöd har skolan nu fått skolgården renoverad. Bolaget tilldelades i april 2016 priset för årets bästa CSR Projekt av Nordic Business Council of the Philippines. 

Pressreleaser

2016 > 10

Punkt 7 – Förslag till beslut om val av styrelse
Hela den nuvarande styrelsen, bestående av Håkan Gustafsson (ordförande), Christian Bönnelyche och Cornelio Casido, har låtit meddela att de ställer sina platser i bolagets styrelse till förfogande med anledning av den uppkomna situationen med Aktietorget. Samtliga nuvarande ledamöter har dock förklarat sig villiga att fortsätta sina uppdrag förutsatt att bolagets aktieägare fortfarande har förtroende för dem och beslutar om att de ska omväljas till ledamöter i styrelsen för bolaget fram till bolagets årsstämma 2017. Det föreslås mot bakgrund av bolagets verksamhet och de nuvarande styrelseledamöternas betydelse för verksamheten att de tre nuvarande ordinarie ledamöterna får fortsatt förtroende att vara ledamöter i bolagets styrelse och att nuvarande ordförande åter väljs som ordförande intill tiden för bolagets årsstämma 2017. Vidare föreslås nyval av Lennart Eliasson. Lennart är vVD och CFO i Nordic Iron Ore. Lennart har varit verksam som auktoriserad revisor inom KPMG, där han var delägare samt arbetade som specialist inom finansiell analys och värderingsfrågor. Lennart har därefter under tio år arbetat som rådgivare främst avseende anskaffning av riskkapital och marknadsnoteringar. Lennart är oberoende i förhållande till bolaget.

Punkt 8 – Förslag till beslut om ersättning till styrelsen
Det föreslås att arvodet till styrelsen ska vara oförändrat i förhållande till tidigare beslut på årsstämman, innebärande ett årligt arvode om 75 000 kr vardera till ordinarie styrelseledamöter och 125 000 kr till styrelsens ordförande. För det fall någon styrelseledamot uppburit annan ersättning för arbete som utförts för bolaget men som avser arbete utöver det ordinarie styrelsearbetet ska något styrelsearvode inte utgå. I fall då ledamot uppburit annan ersättning än styrelsearvode ska ersättningen beslutats i enlighet med riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare och till bolaget närstående konsulter. Styrelsearvode för nya ledamöter som inte i övrigt uppbär ersättning för utfört arbete i koncernen föreslås utgå med 75 000 kr årligen och kommer justeras i förhållande till att kvarvarande mandatperiod inte kommer uppgå till ett helt år.

Punkt 9 – Förslag till beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om handel med bolagets aktie på alternativ marknadsplats och bemyndigande av styrelsen att verkställa beslut om avnotering av bolagets aktie på Aktietorget och notering av bolagets aktier på alternativ marknadsplats
Under hösten 2016 har bolagets styrelse och ledning haft ingående kontakter med Aktietorget. Kontakterna har föranletts av att Aktietorget ställt omfattande frågor om bolagets verksamhet och då särskilt avseende den information som bolaget lämnat genom pressmeddelanden, ekonomiska rapporter m.m. under tiden från bolagets notering på Aktietorget till sommaren 2016. Bolaget har i stor utsträckning svarat på frågorna men nu bedömt att bolaget inte kommer längre i dialogen med Aktietorget, som låtit meddela att rådande handelsstopp gäller tills vidare. Bolaget har vidtagit de möjliga åtgärder som stått till buds och bland annat beslutat att föregående VD Thomas Lundgren inte längre skulle utgöra VD för bolaget och vidtagit omfattande åtgärder för att undvika brister i bolagets informationsgivning framöver. Aktietorget har ändå låtit meddela att ytterligare åtgärder krävs; bland annat att en ny noteringsprocess ska genomföras. Mot bakgrund av ovanstående ser bolagets styrelse ingen annan möjlighet för bolagets fortlevnad än att föreslå att bolagsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om avnotering av Bolagets aktier vid Aktietorget och om handel med Bolagets aktie på alternativ marknadsplats samt verkställa beslut om avnotering av bolagets aktier vid Aktietorget och beslut om byte till alternativ marknadsplats, förutsatt att bolagets styrelse erhållit besked att det erbjuds möjlighet att låta handel med bolagets aktie ske på sådan alternativ marknadsplats.

Styrelsen föreslår därför att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om att aktien i bolaget ska handlas på alternativ marknadsplats samt bemyndigar styrelsen att säga upp noteringsavtalet med Aktietorget och begära avnotering av bolagets aktier på Aktietorget. Stämman föreslås även fatta beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om och verkställa övriga nödvändiga åtgärder föranledda av ovanstående åtgärder med avnotering och ny notering. Beslut enligt denna punkt kräver enkel majoritet. 
 
Punkt 10 – Förslag till beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och till bolaget närstående konsulter
Styrelsen föreslår att stämman godkänner att de riktlinjer som framgår nedan ska gälla för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare (VD och andra ev medlemmar i koncernledningen) och konsulter som är närstående till bolaget.

Riktlinjer
Den totala ersättning som en ledande befattningshavare/konsult kan erhålla ska utgå från den aktuella personens befattning/uppdrag, bästa tänkta prestation för den aktuella befattningen/uppdraget och vara marknadsmässig i förhållande till det land som personen är anställd i/utför uppdraget i. Den totala ersättningen består av fast lön respektive fast timarvodering, pensions- och hälsoförmåner och övriga sedvanliga förmåner i anställnings-/uppdragslandet. Ersättning till VD beslutas av styrelsen medan ersättning till övriga ev ledande befattningshavare och konsulter beslutas av VD.

Pensions- och hälsoförmåner ska utgå i enlighet med de beloppsnivåer och gällande praxis i det land där personen är anställd/utför uppdraget. Nu nämnda typer av förmåner får inte utgöra betydande andel av den totala ersättning som personen ifråga ska erhålla för utfört arbete/utfört uppdrag. 

Uppsägning av ledande befattningshavare eller konsultuppdrag som föranletts av bolagets initiativ ska högst medföra att den avgående befattningshavaren/uppdragstagaren erhåller ersättning motsvarande ett års total ersättning. Bolagets avsikt är att förhindra avgående befattningshavare/uppdragstagare att arbeta i konkurrerande verksamhet under uppsägningstiden. 

Om det i något enskilt fall kan föreligga särskilda omständigheter för det kan styrelsen få frångå ovan angivna riktlinjer. Om frångående av riktlinjerna skett ska styrelsen senast vid nästa ordinarie bolagsstämma meddela de särskilda skäl som förelegat och på vilket vis riktlinjerna frångåtts. Styrelsen ska även offentliggöra de beslut som fattats om ersättning till ledande befattningshavare eller till bolaget närstående konsult efter att beslut fattats.

Stockholm oktober 2016
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta
Per Olsson, IR ansvarig, ir@deltaminerals.se , mobil + 46-73 145 14 41.

Aktieägarna i Delta Environmental Projects AB (publ), org. nr. 556935-5711 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma

Tid: Torsdagen den 10 november 2016, kl 13.00
Plats: Birger Jarl Conference, Birger Jarlsgatan 61A, Stockholm.

Deltagande och anmälan
Aktieägare som önskar delta på stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden
AB förda aktieboken torsdagen den 3 november 2016, och dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman till Bolaget senast den 4 november 2016.
Anmälan till stämman sker till Bolaget via e-post till ir@deltaminerals.se eller per telefon 073-145 14 41. 

Fullmaktsformulär
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida www.deltaminerals.se. 
Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande 
 2. Val av ordförande vid stämman 
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordning
 7. Val av styrelse 
 8. Ersättning till styrelsen 
 9. Bemyndigande av styrelsen att besluta om samt verkställa beslut om avnotering av bolagets aktier på Aktietorget till förmån för notering på alternativ marknadsplats
 10. Riktlinjer avseende ersättning till ledande befattningshavare samt till bolaget närstående konsulter
 11. Stämmans avslutande

Information om förslag till besluten kommer att finnas på bolagets hemsida senast två veckor före stämman.

Stockholm den 20 oktober 2016
Styrelsen

Bakgrund

Tisdagen den 6 september 2016 kontaktades Bolaget av Aktietorget med ett stort antal frågor. Frågorna som ställdes berörde ämnen som kommunikation (avlämnade pressmeddelande, presentationer m.m.), ekonomi (omsättning, försäljning m.m.) och verksamhet (produktion, lager m.m.). Bolaget återkopplade direkt och informerade att man avsåg att så skyndsamt som möjligt besvara frågorna men att Bolaget, med tanke på att Bolagets organisation och resurser är begränsade, behövde skälig tid på sig och bad att få svara inom en vecka. Aktietorget inväntade inte Bolagets svar utan fredagen den 9 september flyttade Aktietorget handeln i Bolagets aktie till Observationslistan.

Aktietorget erhöll svar löpande och i samråd med Aktietorget lämnade Bolaget sedan den 19 september 2016 information till marknaden avseende de frågeställningar som diskuteras med Aktietorget rörande brister i Bolagets kommunikation samt de åtgärder som Bolaget initierar avseende förstärkta rutiner avseende kommunikationen. Aktietorget beslöt ändock att stoppa handeln i Bolagets aktie den 22 september 2016. För mer information se tidigare lämnade pressmeddelanden av Bolaget och Aktietorget.

Som ett led i Bolagets åtgärder beslöt styrelsen den 23 september 2016 att utse Christian Bönnelyche till tillförordnad VD samt entlediga Thomas Lundgren, som då även begärde eget utträde ur styrelsen. Åtgärderna vidtogs delvis för att söka återvinna Aktietorgets och marknadens förtroende för Bolagets informationsgivning. Vidare beslutades om framtagande av ny informationspolicy och Per Olsson anlitades som IR ansvarig.

Efter den 23 september 2016 har diskussionerna med Aktietorget fortsatt. Det har i slutet av föregående vecka kommit till Bolagets kännedom att Aktietorget ställer krav om att Bolaget ska genomgå en ny noteringsprocess för att en fortsatt notering på Aktietorget ska kunna vara möjlig. Enligt uppgift från Aktietorget är syftet med en ny noteringsprocess att bland annat granska bolagets ledning och styrelsesammansättning samt kapacitet för extern informationsgivning.

Bolaget kan inte annat än dra den slutsatsen att en ny noteringsprocess inte kommer kunna ske under sådana former så att verksamheten i Bolaget på ett negativt sätt inte påverkas. Med hänsyn till detta och de negativa effekter handelsstoppet har för våra aktieägare avser Bolaget att kalla till en extra bolagsstämma för att pröva frågan om en alternativ handelsplats för Bolagets aktiehandel.

Extra bolagsstämma
Bolaget kommer inom kort att kalla till en extra bolagsstämma för att besluta om alternativ handelsplats för Bolagets aktiehandel, policy avseende konsultavtal med till Bolaget närstående personer, riktlinjer för ersättning till styrelse och ledande befattningshavare samt val av styrelse. Förslag till ny styrelse kommer innefatta minst en ny oberoende styrelseledamot.
På stämman kommer VD att hålla ett anförande. Vid bolagsstämman kommer även revisorn föredra rapporten för Q3 2016.

Alternativ handelsplats
Det av Aktietorget beslutade handelsstoppet innebär betydande problem för Bolagets aktieägare. Därför har Bolaget inlett ett förberedande arbete med att skapa en alternativ handelsplats för Deltas aktiehandel. Förutsatt att bolagsstämman beslutar om avnotering från Aktietorget och ger styrelsen mandat att söka notering på annan handelsplats, kommer så ske så snart annan handelsplats ger sitt godkännande till handel med aktien.

Tidigarelagd delårsrapport 
För att möta behovet från aktieägarna om information runt Bolagets verksamhet pågår ett intensivt arbete med att färdigställa delårsrapporten Q3 och när Bolaget vet tidpunkten för färdigställandet kommer Bolaget ange ändrat datum för offentliggörande av rapporten.

Handelsstopp
Aktietorget har låtit meddela att handelsstoppet kommer att kvarstå tills vidare.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Håkan Gustafsson, styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70 268 00 35.
Per Olsson, IR ansvarig, ir@deltaminerals.se , mobil +46-73 145 14 41.

Prenumerera på pressutskick

Fyll i din e-postadress för att prenumerera på pressmeddelanden.

Aktiens utveckling

Följ utvecklingen av Delta Environmental Projects aktier på > Mangoldlistan