Välkommen till Delta Environmental Projects

Delta Environmental Projects är ett bolag som äger rättigheter, att med miljövinster för regionen, utvinna mineraler och byggmaterialprodukter i norra/nordvästra Filippinerna. 

I de områden där Bolaget är verksamt, uppstår ofta översvämningar i floderna på grund av den ansamlade eroderade sanden. Översvämningarna sker framförallt under monsunperioden och påverkar allvarligt lokalbefolkningen med dödsfall och stora sakskador. Det är därför viktigt att överflödig sand tas bort från floderna, så att vattenflödena regleras även under monsunperioden. Floden används som transportled och genom borttagande av sandmaterial kan vattenvägar öppnas och förbättras t ex genom invallning. Samhället (regionala och lokala myndigheter) är därför mycket positivt till det arbete som Delta Environmental Projects utför. Bolaget har genom koncession rätt att ta upp allt flodmaterial utan kostnad för samhället, samtidigt som företaget betalar skatt och avgifter till de lokala/provinsmyndigheterna. 

Bilder från verksamheten

loading...

Socialt ansvar - ekonomiskt stöd
Delta Environmental Projects stöder The Dominican Sisters of the Presentation, Manila. Dessa katolska systrar hjälper den lokala befolkningen med sjukvård och omsorg för handikappade. Området där systrarna arbetar drabbas ofta av översvämningar och behoven är stora.

Delta Environmental Projects stöder också den lokala grundskolan Paruddun Sur med byggmaterial och arbete. Genom detta stöd har skolan nu fått skolgården renoverad. Bolaget tilldelades i april 2016 priset för årets bästa CSR Projekt av Nordic Business Council of the Philippines. 

Pressreleaser

2016 > 05

Delta Minerals och dess samarbetspartner Chahaya, för sk reclamation sand avseende Singapore, har förevisat anläggningen i Aparri den 24-25 maj för den första potentiella slutkunden. 

Besöket utföll mycket väl och slutkunden, ett av Singapores största byggföretag, var mycket imponerad av Delta Minerals snabba ombyggnation för att uppfylla deras behov. Syftet med besöket var att säkerställa Delta Minerals leveransförmåga.

Slutkunden har tagit del av Delta Minerals sk Masterplan (våren 2016), som presenterades för Chahaya i april inför anbudsprocessen. Den potentiella slutkunden är övertygad om bolagets leveranskapacitet. Den potentiella slutkunden nämnde att Delta Minerals anläggning i Aparri är mer tillförlitlig och bättre organiserad än liknande anläggningar i Sydostasien.

Singapores regering fördelar inköp av sk reclamation sand från länderna i Sydostasien, så att leveranserna är jämt fördelade i regionen. Filippinerna har ökat sin andel av sandleveranserna i regionen och ytterligare ökning förväntas.

Investerare hålls löpande uppdaterade, men bolaget betonar att detta ännu inte är en fast order.

"Detta visar det stora värdet av partneravtalet med Chahaya. Det faktum att de, omgående efter vår överenskommelse, förevisar Aparri för en av sina viktigaste kunder är ett gott tecken på deras stora engagemang för Delta Minerals," säger Thomas Lundgren CEO Delta Minerals.

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil 070-268 00 35.
Thomas Lundgren, VD, thomas.lundgren@deltaminerals.se, mobil 0703-97 25 24.

Perioden januari till mars

  • Rörelseresultatet uppgick till -1 077 (-1 467) TSEK 
  • Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till -879 (-675) TSEK
  • Resultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,03) SEK
  • Eget kapital per aktie uppgick till 0,09 (0,61) SEK
  • Emissionen från november/december 2015 på 5,2 MSEK registrerades januari 2016


Viktiga händelser efter rapportperiodens slut

  • Delta Minerals tecknade partneravtal i april 2016 med Chahaya Shipping & Trading Co. PTE LTD Singapore och förbereder nu leveranser.
  • Delta Minerals erhöll pris som bästa CRS projekt (Corporate Social Responsibility) i den nordiska företagsgruppen i Filippinerna i april 2016
  • Delta Minerals genomförde en nyemission om 18,9 MSEK i april och maj 2016 som övertecknades med 186%
  • Styrelsen genomförde i maj 2016 en riktad emission på 2,2 MSEK.


Delta Minerals
Delta Minerals AB är ett publikt svenskt aktiebolag noterat på AktieTorget med rättigheter att genomföra miljöprojekt i Filippinerna med stöd av regionala/lokala myndigheter. Företagets mål är att påbörja verksamhet i floddeltan i nordvästra/norra Filippinerna för utvinning av mineraler och sand.

Ladda ner hela rapporten här:

Delta Minerals företrädesemission som avslutades den 11 maj tecknades till 183 procent. Bolaget tillförs totalt 17,9 MSEK. Totalt har investerare för mer än 29 MSEK visat intresse för att teckna. 

Styrelsen har beslutat om en riktad emission på ytterligare 2,2 MSEK.

Delta Minerals AB har slutfört nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare, som styrelsen beslutade om den 11 april med stöd av bemyndigande från extra bolagstämma den 14 oktober 2015. Emissionen har övertecknats och tillför bolaget cirka 17,9 MSEK före emissionskostnader. Totalt har investerare för mer än 29 MSEK visat intresse för att teckna i emissionen.

Företrädesemissionen tecknades till cirka 93 procent med stöd av teckningsrätter och till resterande del, motsvarande cirka 7 procent, utan stöd av teckningsrätter. Utöver företrädesemissionen har styrelsen beslutat om en övertilldelningsoption om 2 MSEK. Genom företrädesemissionen samt övertilldelningsoptionen tillförs Delta Minerals cirka 17,9 MSEK före emissionskostnader, som beräknas uppgå till ca 2 MSEK.

Aktier, som tecknats utan stöd av teckningsrätter, har tilldelats i enlighet med villkoren i memorandum daterat den 22 april 2016. Meddelande om tilldelning sker genom avräkningsnota, som utsänds till respektive tecknare. Handel med betalda tecknade aktier (BTA) pågår fram till dess att emissionen har registrerats av Bolagsverket.

Genom företrädesemissionen nyemitteras ca 35,8 miljoner aktier och aktiekapitalet ökar med ca 823 TSEK. Sammantaget medför dessa åtgärder att aktiekapitalet i Bolaget efter företrädesemissionen kommer att uppgå till ca 3,7 MSEK, fördelat på ca 162 miljoner aktier, envar med ett kvotvärde om 0,023 SEK.

Utöver detta har styrelsen beslutat om en riktad emission om 2,2 MSEK på en kurs av 0,69 kronor. Genom denna emission ökas antalet aktier med ytterligare 3 173 894 aktier och aktiekapitalet ökar med ca 73 TSEK. Den riktade emissionen används för att betala Capensor för emissionsarbete och konsultarvode.

Genom dessa båda emissioner tillförs Delta Minerals cirka 20,1 MSEK före emissionskostnader som beräknas uppgå till ca 2 MSEK. Sammantaget medför dessa åtgärder att aktiekapitalet i Bolaget efter emissionerna kommer att uppgå till högst 3 821 592 SEK fördelat på högst 166 156 214 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,023 SEK.

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70-268 00 35.
Thomas Lundgren, VD, thomas.lundgren@deltaminerals.se, mobil +46-70-397 25 24.

Aktieägarna i Delta Minerals AB(publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 9 juni 2016, klockan 13.00 på Birger Jarl Conference, Birger Jarlsgatan 61A, Stockholm.

A. Rätt att delta på årsstämman
Aktieägare som önskar delta vid stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 2 juni 2016, och dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast fredagen den 3 juni 2016 under adress: Delta Minerals AB, Box 26, 182 11 Danderyd, via e-post till Thomas.lundgren@deltaminerals.se eller per telefon 070-397 25 24.

Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida www.deltaminerals.se. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per den 2 juni 2016 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum.

B. Ärenden på stämman
1.     Öppnande av stämman
2.     Val av ordförande vid stämman
3.     Upprättande och godkännande av röstlängd
4.     Val av en eller två justeringsmän
5.     Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6.     Godkännande av dagordningen
7.     VD:s redogörelse för verksamheten
8.     Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
9.     Beslut:
a)     om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
b)     om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen
c)     om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
10.  Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
11.  Val av styrelse
12.  Val av revisor
13.  Beslut om ändring av firma
14.  Beslut om ändring av bolagsordning
15.  Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier/teckningsoptioner/konvertibler
16.  Avslutande av bolagsstämman

Förslag till beslut

Punkt 9 b - Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
Styrelsen föreslår ingen utdelning.

Punkt 10 - 12 - Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn och val till styrelsen och av revisor
Aktieägare representerande 37,7 % procent av rösterna i bolaget föreslår att styrelsen skall bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleant, att bolaget skall ha ett registrerat revisionsbolag som revisor utan revisorssuppleant, att omval görs av Thomas Lundgren, Christian Bönnelyche och Cornelio Casido med Håkan Gustafsson som ordförande, att omval görs av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisionsbolag.  Det föreslås att ett arvode på 75 000 kronor skall utgå till envar av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna och att 125 000 kronor skall utgå till styrelsens ordförande. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 13 – Ändring av bolagets firma
Styrelsen föreslår att bolagets firma ändras till Delta Environmental Projects AB och att bolagsordningens § 1 ändras enligt följande.

§ 1 Bolagets firma
Bolagets firma är Delta Environmental Projects AB. Bolaget är publikt (publ).”

Punkt 14 - Ändring av bolagsordning
Styrelsen föreslår för att ge styrelsen utrymme att besluta om emissioner med stöd av föreslaget bemyndigande enligt punkt 15 att bolagsordningen vad avser gränserna för aktiekapital (§ 4) och antalet aktier (§ 5) ändras i enlighet med följande:

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall vara lägst 2 921 000 kronor och högst 11 684 000 kronor.

§ 5 Aktier
Antalet aktier skall vara lägst 127 000 000 och högst 508 000 000.

Punkt 15 - Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier/teckningsoptioner/konvertibler
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler inom ramen för den vid var tid gällande bolagsordningen. Nyemission och emission ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller med andra villkor.

C. Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster
För giltigt beslut enligt punkterna 13-15 fordras att besluten biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna. 

Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag. 

Fullständiga förslag till beslut samt redovisningshandlingar och revisionsberättelse finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.deltaminerals.se, från och med den 19 maj 2016. Kopior av dessa handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Bolaget har 127 185 856 aktier och 183 743 026 röster.

Stockholm i maj 2016
Delta Minerals AB (publ)

Prenumerera på pressutskick

Fyll i din e-postadress för att prenumerera på pressmeddelanden.

Aktiens utveckling

Följ utvecklingen av Delta Environmental Projects aktier på > Mangoldlistan