Välkommen till Delta Environmental Projects

Delta Environmental Projects är ett bolag som äger rättigheter, att med miljövinster för regionen, utvinna mineraler och byggmaterialprodukter i norra/nordvästra Filippinerna. 

I de områden där Bolaget är verksamt, uppstår ofta översvämningar i floderna på grund av den ansamlade eroderade sanden. Översvämningarna sker framförallt under monsunperioden och påverkar allvarligt lokalbefolkningen med dödsfall och stora sakskador. Det är därför viktigt att överflödig sand tas bort från floderna, så att vattenflödena regleras även under monsunperioden. Floden används som transportled och genom borttagande av sandmaterial kan vattenvägar öppnas och förbättras t ex genom invallning. Samhället (regionala och lokala myndigheter) är därför mycket positivt till det arbete som Delta Environmental Projects utför. Bolaget har genom koncession rätt att ta upp allt flodmaterial utan kostnad för samhället, samtidigt som företaget betalar skatt och avgifter till de lokala/provinsmyndigheterna. 

Bilder från verksamheten

loading...

Socialt ansvar - ekonomiskt stöd
Delta Environmental Projects stöder The Dominican Sisters of the Presentation, Manila. Dessa katolska systrar hjälper den lokala befolkningen med sjukvård och omsorg för handikappade. Området där systrarna arbetar drabbas ofta av översvämningar och behoven är stora.

Delta Environmental Projects stöder också den lokala grundskolan Paruddun Sur med byggmaterial och arbete. Genom detta stöd har skolan nu fått skolgården renoverad. Bolaget tilldelades i april 2016 priset för årets bästa CSR Projekt av Nordic Business Council of the Philippines. 

Pressreleaser

2016 > 04

Delta Minerals AB´s emissionsmemorandum finns tillgängligt såväl på bolagets hemsida www.deltaminerals.se som på AktieTorgets hemsida  www.aktietorget.se samt Eminovas hemsida  www.eminova.se

Styrelsen i Delta Minerals AB (publ) har den 11 april 2016, för att möta ökad kundefterfrågan, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 14 oktober 2015, beslutat att genomföra en företrädesemission om högst 31 796 464 B-aktier. Vid fullt utnyttjande av emissionen kommer aktiekapitalet att öka med 731 318,67 SEK. Emissionen är garanterad till ca 12,5 MSEK av ett garantikonsortium samt genom teckningsförbindelser från de större ägarna - Thomas Lundgren, vd, och Håkan Gustafsson, styrelseordförande.

 • Rätt att teckna aktier av serie B ska med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare, varvid fyra (4) aktier, oavsett serie, berättigar till teckning av en (1) nya B-aktie.
 • Teckningskurs är 0,50 kr per B-aktie.
 • Avstämningsdag för rätt att delta i emissionen är den 20 april 2016.
 • Teckning av B-aktier med stöd av teckningsrätter ska ske under perioden från och med den 25 april till och med den 11 maj 2016, genom samtidig betalning.
 • Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma tid.
 • Handel med teckningsrätter äger rum på AktieTorget under perioden från och med den 25 april till och med den 9 maj 2016.
 • Handel med BTA:er äger rum på AktieTorget under perioden från och med den 25 april 2016 och fram till dess att emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket. 

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil 070-268 00 35.
Thomas Lundgren, VD, thomas.lundgren@deltaminerals.se, mobil 0703-97 25 24.

Efterfrågan ökar i Singapore för sand avseende landåtervinning, med ursprung från Filippinerna. Chahaya Shipping & Trading Co. PTE LTD och Delta Minerals har ingått ett partneravtal för att öka dessa sandvolymer; cirka 1 miljon ton årligen.

Delta Minerals har nyligen lagt fram en Master Plan för Chahaya, för att tillförsäkra leveranser av ca 1 miljon ton per år.

Chahaya är ett shipping och trading bolag kommer att hantera båttransporter och försäljning. Delta Minerals träffade ett MOU med Chahaya 8 april 2015.

Planen beskriver hur Panamax-fartyg kan lastas utanför Cagayanflodens mynning. Delta Minerals kommer också att lagra sandmaterialet vid flodmynningen nära ankringsplatsen. 
Bolaget genomför nu en företrädesemission för att se till att Delta Minerals är väl finansierat och för att svara på den ökade efterfrågan från Chahaya. 

"Jag är mycket glad över att vi har kunnat övertyga Chahaya om vår förmåga och kapacitet. Deras stöd har gjort det möjligt för oss att ta fram en Master Plan, som vi nu kommer att genomföra. Tillsammans blir vi en viktig aktör för Singaporemarknaden.", säger Thomas Lundgren CEO Delta Minerals.

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70-268 00 35.
Thomas Lundgren, VD, thomas.lundgren@deltaminerals.se, mobil +46-70-397 25 24.

Delta Minerals genomför en företrädesemission om ca 15,9 MSEK, varav ca 12,5 MSEK är säkerställt via emissionsgarantier och teckningsförbindelser. Ökad investeringstakt för att svara mot kundernas behov är orsaken till emissionen.

Styrelsen i Delta Minerals AB (publ) har den 11 april 2016, för att möta ökad kundefterfrågan, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 14 oktober 2015, beslutat att genomföra en företrädesemission om högst 31 796 464 B-aktier. Vid fullt utnyttjande av emissionen kommer aktiekapitalet att öka med 731 318,67 SEK. Emissionen är garanterad till ca 12,5 MSEK av ett garantikonsortium samt genom teckningsförbindelser från de större ägarna - Thomas Lundgren, vd, och Håkan Gustafsson, styrelseordförande.

 • Rätt att teckna aktier av serie B ska med företrädesrätt tillkommer bolagets aktieägare, varvid fyra (4), oavsett serie, berättigar till teckning av en (1) nya B-aktie.
 • Teckningskurs är 0,50 kr per B-aktie.
 • Avstämningsdag för rätt att delta i emissionen är den 20 april 2016.
 • Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 18 april 2016.
 • Teckning av B-aktier med stöd av teckningsrätter ska ske under perioden från och med den 25 april till och med den 11 maj 2016, genom samtidig betalning.
 • Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma tid.
 • Handel med teckningsrätter äger rum på AktieTorget under perioden från och med den 25 april till och med den 9 maj 2016.
 • Handel med BTA:er äger rum på AktieTorget under perioden från och med den 25 april 2016 och fram till dess att emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket.

Fullständiga villkor kommer att publiceras i ett emissionsmemorandum innan teckningstiden börjar.

Memorandumet kommer att finnas att laddas ner från www.deltaminerals.sewww.aktietorget.se samt www.eminova.se.

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70-268 00 35.
Thomas Lundgren, VD, thomas.lundgren@deltaminerals.se, mobil +46-70-397 25 24.

Delta Minerals AB har tilldelats priset för årets bästa CSR Projekt (Corporate Social Responsibility) av Nordic Business Council of the Philippine. 

Motiveringen för att tilldela priset; är Delta Minerals arbete för att undvika översvämningar och öppna upp vattenvägar; vidare att skapa arbetstillfällen i Cagayan framför allt till de minst bemedlade.

”Vi är glada för äran och erkännandet som bolagets verksamhet i Cagayan nu får av internationella branschorganisationer och det visar på styrkan i projektet.”, säger Thomas Lundgren VD Delta Minerals.

CSR eller Corporate Social Responsibility är bolagsarbete att förbättra den sociala situationen där man verkar.

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70-268 00 35.
Thomas Lundgren, VD, thomas.lundgren@deltaminerals.se, mobil +46-70-397 25 24.

Fakta om företaget
Delta Minerals AB är ett på AktieTorget noterat publikt svenskt med rättigheter att genomföra miljöprojekt i Filippinerna med stöd av regionala/lokala myndigheter. Företagets mål är påbörja verksamhet i floddeltan i nordvästra Filippinerna för utvinning av mineraler och sand.

Prenumerera på pressutskick

Fyll i din e-postadress för att prenumerera på pressmeddelanden.

Aktiens utveckling

Följ utvecklingen av Delta Environmental Projects aktier på > Mangoldlistan