Välkommen till Delta Environmental Projects

Delta Environmental Projects är ett bolag som äger rättigheter, att med miljövinster för regionen, utvinna mineraler och byggmaterialprodukter i norra/nordvästra Filippinerna. 

I de områden där Bolaget är verksamt, uppstår ofta översvämningar i floderna på grund av den ansamlade eroderade sanden. Översvämningarna sker framförallt under monsunperioden och påverkar allvarligt lokalbefolkningen med dödsfall och stora sakskador. Det är därför viktigt att överflödig sand tas bort från floderna, så att vattenflödena regleras även under monsunperioden. Floden används som transportled och genom borttagande av sandmaterial kan vattenvägar öppnas och förbättras t ex genom invallning. Samhället (regionala och lokala myndigheter) är därför mycket positivt till det arbete som Delta Environmental Projects utför. Bolaget har genom koncession rätt att ta upp allt flodmaterial utan kostnad för samhället, samtidigt som företaget betalar skatt och avgifter till de lokala/provinsmyndigheterna. 

Bilder från verksamheten

loading...

Socialt ansvar - ekonomiskt stöd
Delta Environmental Projects stöder The Dominican Sisters of the Presentation, Manila. Dessa katolska systrar hjälper den lokala befolkningen med sjukvård och omsorg för handikappade. Området där systrarna arbetar drabbas ofta av översvämningar och behoven är stora.

Delta Environmental Projects stöder också den lokala grundskolan Paruddun Sur med byggmaterial och arbete. Genom detta stöd har skolan nu fått skolgården renoverad. Bolaget tilldelades i april 2016 priset för årets bästa CSR Projekt av Nordic Business Council of the Philippines. 

Pressreleaser

2015 > 12

För närvarande råder stora översvämningar längs Cagayan-floden. Delta Minerals anläggning har påverkats obetydligt.

Anläggningen som ligger längs floden har inte påverkats i nämnvärd utsträckning. Dessa översvämningar understryker vikten av Delta Minerals´ verksamhet för miljön och ekosystemen samt vikten för Cagayan-provinsen att få Cagayan-floden muddrad.

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70-268 00 35.
Thomas Lundgren, VD, thomas.lundgren@deltaminerals.se, mobil +46-70-397 25 24.

Delta Minerals företrädesemission som avslutades den 9 december tecknades till 706 procent. Styrelsen beslutar om en övertilldelningsemission på 2 MSEK. Bolaget tillförs totalt 5,2 MSEK.

Delta Minerals AB har slutfört nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare som styrelsen beslutade om den 5 november med stöd av bemyndigande från extra bolagstämma den 14 oktober 2015. Emissionen har övertecknats och tillför bolaget cirka 3,2 MSEK före emissionskostnader.

Företrädesemissionen tecknades till cirka 92 procent med stöd av teckningsrätter och till resterande del, motsvarande cirka 615 procent, utan stöd av teckningsrätter. Genom företrädesemissionen tillförs Delta Minerals cirka 3,2 MSEK före emissionskostnader som beräknas uppgå till ca. 600 TSEK.

Aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har tilldelats i enlighet med villkoren i memorandum daterat den 19 november 2015. Meddelande om tilldelning sker genom avräkningsnota som utsänds till respektive tecknare. Handel med betalda tecknade aktier (BTA) pågår fram till dess att emissionen har registrerats av Bolagsverket.

Genom företrädesemissionen nyemitteras 24 844 720 aktier och aktiekapitalet ökar med 571 428,56 SEK. Sammantaget medför dessa åtgärder att aktiekapitalet i Bolaget efter företrädesemissionen kommer att uppgå till 2 571 428,543 SEK, fördelat på 111 801 241 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,023 SEK.

Utöver detta har styrelsen beslutat om en övertilldelningsemission om 2 MSEK. Genom denna övertilldelningsemission ökas antalet aktier med 15 384 615 aktier och aktiekapitalet ökar med 353 846,145 SEK.

Genom dess båda emissioner tillförs Delta Minerals cirka 5,2 MSEK före emissionskostnader som beräknas uppgå till ca.600 TSEK. Sammantaget medför dessa åtgärder att aktiekapitalet i Bolaget efter emissionerna kommer att uppgå till 2 925 274,688 SEK fördelat på 127 185 856 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,023 SEK.

Styrelsen är tacksam för det mycket stora intresse som vida överstiger det förväntade beloppet. Styrelsen överväger hur man ska ta tillvara detta intresse för att påskynda bolagets långsiktiga utveckling som tidigare informerats om under hösten. 

Bolagets verksamhet utvecklas väl och enligt plan.

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70-268 00 35.
Thomas Lundgren, VD, thomas.lundgren@deltaminerals.se, mobil +46-70-397 25 24.

Delta Minerals president för det filippinska bolaget och styrelseledamot i den svenska styrelsen, Cornelio Casido förvärvar samtliga 2 115 217 A-aktier ägda av Patric Perenius. 

Delta Minerals´ president för det filippinska bolaget och styrelseledamot i den svenska styrelsen, Cornelio Casido har förvärvat 2 115 217 A-aktier av Patric Perenius. Detta motsvarar 2,53 % av kapitaler och 14,8 % av rösterna.

”Jag är mycket nöjd att vi på detta sätt kan behålla kontrollen av bolaget inom styrelsen. Det ger Cornelio Casido en nyckelposition samtidigt som det visar på hans förtroende och engagemang för Delta Minerals ”, säger VD Thomas Lundgren.

För ytterligare information rekommenderar bolaget den uppdaterade videopresentation som finns på bolagets hemsida eller https://youtu.be/xz4tNdogNz4

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70-268 00 35.
Thomas Lundgren, VD, thomas.lundgren@deltaminerals.se, mobil +46-70-397 25 24.

Fakta om företaget
Delta Minerals AB är ett på AktieTorget noterat publikt svenskt med rättigheter att genomföra miljöprojekt i Filippinerna med stöd av regionala/lokala myndigheter. Företagets mål är påbörja verksamhet i floddeltan i nordvästra Filippinerna för utvinning av mineraler och sand.

Prenumerera på pressutskick

Fyll i din e-postadress för att prenumerera på pressmeddelanden.

Aktiens utveckling

Följ utvecklingen av Delta Environmental Projects aktier på > Mangoldlistan