Välkommen till Delta Environmental Projects

Delta Environmental Projects är ett bolag som äger rättigheter, att med miljövinster för regionen, utvinna mineraler och byggmaterialprodukter i norra/nordvästra Filippinerna. 

I de områden där Bolaget är verksamt, uppstår ofta översvämningar i floderna på grund av den ansamlade eroderade sanden. Översvämningarna sker framförallt under monsunperioden och påverkar allvarligt lokalbefolkningen med dödsfall och stora sakskador. Det är därför viktigt att överflödig sand tas bort från floderna, så att vattenflödena regleras även under monsunperioden. Floden används som transportled och genom borttagande av sandmaterial kan vattenvägar öppnas och förbättras t ex genom invallning. Samhället (regionala och lokala myndigheter) är därför mycket positivt till det arbete som Delta Environmental Projects utför. Bolaget har genom koncession rätt att ta upp allt flodmaterial utan kostnad för samhället, samtidigt som företaget betalar skatt och avgifter till de lokala/provinsmyndigheterna. 

Bilder från verksamheten

loading...

Socialt ansvar - ekonomiskt stöd
Delta Environmental Projects stöder The Dominican Sisters of the Presentation, Manila. Dessa katolska systrar hjälper den lokala befolkningen med sjukvård och omsorg för handikappade. Området där systrarna arbetar drabbas ofta av översvämningar och behoven är stora.

Delta Environmental Projects stöder också den lokala grundskolan Paruddun Sur med byggmaterial och arbete. Genom detta stöd har skolan nu fått skolgården renoverad. Bolaget tilldelades i april 2016 priset för årets bästa CSR Projekt av Nordic Business Council of the Philippines. 

Pressreleaser

2015 > 11

Delta Minerals AB´s emissionsmemorandum finns tillgängligt såväl på bolagets hemsida www.deltaminerals.se som på AktieTorgets hemsida  www.aktietorget.se samt Eminovas hemsida www.eminova.se.

Delta Minerals säljer nu magnetit, byggmaterialsand och tegelprodukter; verksamheten på Filippinerna bedöms nu nå break-even. Delta Minerals genomför en fullt garanterad företrädesemission om 3,2 MSEK med möjlighet för styrelsen att fatta beslut om en övertilldelningsemission om 2 MSEK för att vidareutveckla bolaget.

 • Rätt att teckna aktier av serie B ska med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare, varvid sju (7) innehavda aktier per avstämningsdagen den 16 november, oavsett serie, berättigar till teckning av två (2) nya B-aktier.
 • Teckningskurs är 0,13 kr per B-aktie.
 • Teckning av B-aktier med stöd av teckningsrätter ska ske under perioden från och med den 19 november 2015 till och med den 9 december 2015, genom samtidig betalning.
 • Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma tid.
 • Handel med teckningsrätter äger rum på AktieTorget under perioden från och med den 19 november 2015 till och med den 7 december 2015.
 • Handel med BTA:er äger rum på AktieTorget under perioden från och med den 19 november 2015 och fram till dess att emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket.

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil 070-268 00 35.
Thomas Lundgren, VD, thomas.lundgren@deltaminerals.se, mobil 0703-97 25 24.

 

Tredje kvartalet juli till september

 • Rörelseresultatet uppgick till -1 189 (-1 383)TSE
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till -1 342 (-1 363) TSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,02 (-0,02) SEK
 • Eget kapital per aktie uppgick till 0,13 (0,20) SEK


Perioden januari till september 

 • Rörelseresultatet uppgick till -3 830 (-5 018) TSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -3 481 (-5 018) TSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,04 (-0,12) SEK
 • Eget kapital per aktie uppgick till 0,13 (0,20) SEK


Viktiga händelser under rapportperioden

 • Delta Minerals har tecknat ramavtal med Golden Kingdom Holding Ltd. om att köpa magnetit.
 • Delta Minerals har tecknat avtal avseende försäljning av byggsand fr.o.m oktober 2015
 • Delta Minerals har beslutat att utöka produktionen med tegelmaterial.
 • Verksamheten på Filippinerna bedöms nu nå break-even.
 • Delta Minerals genomför i november en fullt garanterad företrädesemission om 3,2 MSEK med möjlighet för styrelsen att fatta beslut om en övertilldelningsemission om 2 MSEK.

Viktiga händelser efter rapportperiodens slut
Bolaget levererar nu järnmalm till Kina. Leveransavtal och förskottsbetalning har gjorts med kinesiska SunGlobe Mining and Resources Corporation. Delta Mineral erhöll i oktober 2015 förskott på första leveransen.

Delta Minerals
Delta Minerals AB är ett publikt svenskt aktiebolag noterat på AktieTorget med rättigheter att genomföra miljöprojekt i Filippinerna med stöd av regionala/lokala myndigheter. Företagets mål är att driva verksamhet i floddeltan i norra/nordvästra Filippinerna för utvinning av mineraler och sand.

Bolagets verksamhet
Under året har pilotproduktionen i Aparri, Cagayan används för att bygga upp försäljningskanaler. Detta arbete har nu burit frukt och den första betalningen till bolaget avseende försäljning skedde i oktober.

Magnetit
Bolaget har under perioden träffat ett sk.ramavtal med Golden Kingdom Holding (GKH) för försäljning av magnetit till Kina. GKH är ett trading bolag inom råvaror baserat i Singapore.

Detta ramavtal kompletterar bolagets tidigare tecknade avtal med SunGlobe Mining and Resources Corporation.

Efter periodens utgång har ett första avropet på magnetit med förskottsbetalning har gjorts med det kinesiska SunGlobe Mining and Resources Corporation. Avtalet är baserat på ett ramavtal på 60.000 ton järnmalm.

Byggsand
Avtal har tecknats med Heritage Resources and Mining Corp. avseende försäljning av byggsand.

Avtalet avser initialt ca 4000 ton/månad. Volymerna kan öka under den sk. torra perioden från november till juli.

Produkterna avhämtas direkt från produktionsanläggningen i Aparri och därmed har Delta Minerals inga transportkostnader.

Användningsområden är prefab konstruktioner som balkar för tex den pågående Skyway-anläggningen i Manilla, cementkonstruktioner för byggnader, cementrör för avrinning i såväl Manilla som andra städer i Filippinerna.

Tegel
Det flodmaterial som Delta Minerals tar upp ur Cagayanfloden består bland annat av små partiklar s.k. slimes, som måste avskiljas innan sanden kan säljas.

Materialet är mycket lämpligt för tegelproduktion. Ett bolag i södra Filippinerna tillhandahåller utrustning för denna produktion. Tekniken är anpassad för de lokala förutsättningarna. Produktionen uppskattas till ett par tusen ton per månad och lämnar ett verksamt bidrag.

Produktionen har flera fördelar för bolaget: Delta Minerals får intäkter i stället för kostnader för hantering av materialet. Produktionsprocessen är arbetsintensiv och erbjuder arbete för lokalbefolkningen. Slutprodukten är prisvärd och bidrar till förbättrade bostäder i regionen.

Denna verksamhet är led i Delta Minerals´ strävan att hantera allt flodmaterial på ett ändamålsenligt sätt.

Omsättning
Den senaste tidens utveckling med magnetitförsäljning (järnmalm), försäljning av byggmaterialsand och senast försäljning av tegel ger nu en omsättning för produktionen i Aparri, Cagayan, som kommer att vara i storleksordningen 5-7 MSEK i nuvarande årstakt.

Försäljningen bör ge ett tillräckligt stort bidrag för att verksamheten på Filippinerna ska bära sina löpande kostnader.

Bolaget arbetar nu framför allt på att konsolidera den påbörjade försäljningen samt att förbereda för leveranser av fyllnadsand under första halvåret 2016 till Chahaya, Singapore.

Delta Minerals genomför en fullt garanterad företrädesemission om 3,2 MSEK med möjlighet för styrelsen att fatta beslut om en övertilldelningsemission om 2 MSEK.

Styrelsen i Delta Minerals AB (publ) har den 5 november 2015, för att vidareutveckla bolaget, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 14 oktober 2015, beslutat att genomföra en företrädesemission om högst 24 844 720 B-aktier. I det fall emissionen blir övertecknad kan styrelsen fatta beslut om en övertilldelningsemission om högst 15 384 615 B-aktier. Vid fullt utnyttjande av emissionen kommer aktiekapitalet att öka med 571 428,56 SEK och om övertilldelningen utnyttjas kommer aktiekapitalet öka med ytterligare 353 846,145 SEK. Emissionen är fullt garanterad av Capensor Capital genom emissionsgarantier samt teckningsförbindelser från de större ägarna - Thomas Lundgren och Håkan Gustafsson som tecknar motsvarande sina andelar.

 • Rätt att teckna aktier av serie B ska med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare, varvid sju (7) innehavda aktier per avstämningsdagen den 16 november, oavsett serie, berättigar till teckning av två (2) nya B-aktier.
 • Teckningskurs är 0,13 kr per B-aktie.
 • Avstämningsdag för rätt att delta i emissionen är den 16 november 2015.
 • Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 12 november 2015.
 • Teckning av B-aktier med stöd av teckningsrätter ska ske under perioden från och med den 19 november 2015 till och med den 9 december 2015, genom samtidig betalning.
 • Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma tid.
 • Handel med teckningsrätter äger rum på AktieTorget under perioden från och med den 19 november 2015 till och med den 7 december 2015.
 • Handel med BTA:er äger rum på AktieTorget under perioden från och med den 19 november 2015 och fram till dess att emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket.


Fullständiga villkor kommer att publiceras i ett emissionsmemorandum innan teckningstiden börjar. Memorandumet kommer att finnas att laddas ner från www.deltaminerals.se, www.aktietorget.se samt www.eminova.se.

Bolaget tidigarelägger kvartalsrapporten för tredje kvartalet till tisdagen 17 november 2015.

För ytterligare information rekommenderar bolaget den uppdaterade videopresentation som finns på bolagets hemsida eller https://youtu.be/xz4tNdogNz4

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70-268 00 35.
Thomas Lundgren, VD, thomas.lundgren@deltaminerals.se, mobil +46-70-397 25 24.

Delta Minerals säljer nu magnetit, byggmaterialsand och tegelprodukter; verksamheten på Filippinerna bedöms nu nå break-even.

Den senaste tidens utveckling med magnetitförsäljning (järnmalm), försäljning av byggmaterialsand och senast försäljning av tegel ger nu en omsättning för produktionen i Aparri, Cagayan, som kommer att vara i storleksordningen 5-7 MSEK i nuvarande årstakt. Försäljningen bör ge ett tillräckligt stort bidrag för att verksamheten på Filippinerna ska bära sina löpande kostnader.

Delta Minerals tecknade tidigare i år ett sk MOU med Chahaya Shipping & Trading för sk. reclamation sand för markfyllnad i Singapore. Dessa leveranser förväntas komma igång under första halvåret 2016.

”Jag är mycket nöjd med att utvecklingen går enligt plan och i vissa fall t.o.m före. Pilotanläggningen i Aparri har nu varit i gång ca ett år och bolaget har fått viktig erfarenhet och vi utvecklar fortsättningsvis våra försäljningskanaler”, säger Thomas Lundgren VD.

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70-268 00 35.
Thomas Lundgren, VD, thomas.lundgren@deltaminerals.se, mobil +46-70-397 25 24.

Prenumerera på pressutskick

Fyll i din e-postadress för att prenumerera på pressmeddelanden.

Aktiens utveckling

Följ utvecklingen av Delta Environmental Projects aktier på > Mangoldlistan