Välkommen till Delta Environmental Projects

Delta Environmental Projects är ett bolag som äger rättigheter, att med miljövinster för regionen, utvinna mineraler och byggmaterialprodukter i norra/nordvästra Filippinerna. 

I de områden där Bolaget är verksamt, uppstår ofta översvämningar i floderna på grund av den ansamlade eroderade sanden. Översvämningarna sker framförallt under monsunperioden och påverkar allvarligt lokalbefolkningen med dödsfall och stora sakskador. Det är därför viktigt att överflödig sand tas bort från floderna, så att vattenflödena regleras även under monsunperioden. Floden används som transportled och genom borttagande av sandmaterial kan vattenvägar öppnas och förbättras t ex genom invallning. Samhället (regionala och lokala myndigheter) är därför mycket positivt till det arbete som Delta Environmental Projects utför. Bolaget har genom koncession rätt att ta upp allt flodmaterial utan kostnad för samhället, samtidigt som företaget betalar skatt och avgifter till de lokala/provinsmyndigheterna. 

Bilder från verksamheten

loading...

Socialt ansvar - ekonomiskt stöd
Delta Environmental Projects stöder The Dominican Sisters of the Presentation, Manila. Dessa katolska systrar hjälper den lokala befolkningen med sjukvård och omsorg för handikappade. Området där systrarna arbetar drabbas ofta av översvämningar och behoven är stora.

Delta Environmental Projects stöder också den lokala grundskolan Paruddun Sur med byggmaterial och arbete. Genom detta stöd har skolan nu fått skolgården renoverad. Bolaget tilldelades i april 2016 priset för årets bästa CSR Projekt av Nordic Business Council of the Philippines. 

Pressreleaser

2015 > 10

Delta Minerals VD i det filippinska bolaget Ing. Cornelio Casido presenterar utvecklingen under det senaste året på ett lyckat investerarmöte hos Capensor. 

Bolaget har utvecklats snabbt till en producerande verksamhet med försäljning.

Den givande presentationen ligger nu ute på; bolagets hemsida www.deltaminerals.se såväl som Youtube( https://youtu.be/xz4tNdogNz4) samt AktieTorget.

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70-268 00 35.
Thomas Lundgren, VD, thomas.lundgren@deltaminerals.se, mobil +46-70-397 25 24

Delta Minerals was visited by the Philippine Ambassador to the Nordic countries Bayani S. Mercado at a lunch on October 16, 2015.

Mr Cornelio Casido, President of Delta Minerals Philippine operations gave a presentation of the latest company development. The presentation was very well received and confirms the important work done by Delta Minerals.

Delta Minerals har genomfört en extra bolagsstämma den 14 oktober 2015

Bolagstämman beslöt att bifalla styrelsens samtliga förslag:

Bolagstämman beslöt att upphäva av årsstämmans beslut om sammanläggning av aktier.

Bolagsstämma beslöt att ändra bolagsordningens § 4 och § 5 enligt följande.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall vara lägst 1 955 000 kronor och högst 7 820 000 kronor.

§ 5 Aktier
Antalet aktier skall vara lägst 85 000 000 och högst 340 000 000.

Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler inom ramen för den vid var tid gällande bolagsordningen. Nyemission och emission ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller med andra villkor.

Cornelio Casido och Christian Bönnelyche valdes till nya ledamöter i styrelsen. Styrelsearvode för nya ledamöter, som inte i övrigt uppbär ersättning för utfört arbete i koncernen, föreslås utgå med 75 000 kr årligen i förhållande till kvarvarande mandatperiod.

Presentation på bolagsstämman

På bolagstämman höll VD Thomas Lundgren ett anförande om bolagets verksamhet och planer. Cornelio Casido, bolagets nya styrelseledamot och VD för det filippinska bolaget, gav en uppskattad presentation över bolagets operativa utveckling sedan grundandet 2013.

Bolaget har utvecklats väl! Under 2014 låg fokus framför allt på att få igång pilotproduktionen för att få produktionserfarenheter och skapa en grund för marknadskanaler. Under 2015 har bolaget arbetat på att bygga upp försäljningskanaler. Arbetet har burit frukt och den första inbetalningen för försäljning av magnetit erhölls nyligen. Bolaget har under 2015 kunnat knyta ramavtal med köpare av sand och magnetit. Ramavtalet med Chahaya Ltd. är viktigt för avsättning av fyllnadssand (reclamation sand).

Bolaget har även byggt upp alternativa inkomstkällor, som kompletterar sanden och magnetiten. Byggmaterialproduktion är nära förestående och tegelstensproduktion är nästa produkt; allt i samarbete med Heritage Ltd., ett av Cornelio Casido kontrollerat bolag, som investerar i lokal produktion baserad på Delta Minerals´ material.

Bolaget kunde bekräfta att tidigare uppskattningar av investeringsbehovet för att nå 1,5 Mton väl stämmer. En nyligen genomförd för studie visar på ett totalt investeringbehov på 12 MUSD. Bolaget för ingående diskussioner med internationella banker t.ex Asian Development Bank (ADB) för att lånefinansiera denna utbyggnad och även andra finansiella institut har visat stort intresse. 

Utöver ovanstående långsiktiga finansieringsplan, kommer en kortfristig finansiering för den närmaste tiden att krävas. Denna kommer delvis att finansieras av de intäkter som bolaget nu får, men ytterligare finansiering behövs med ca 1 MUSD. 

Bolaget konstaterade att det är glädjande att verksamheten utvecklats positivt, så att värden skapats för befintliga aktieägare, samtidigt förbättrar bolaget miljön i Cagayanprovinsen och skapar lokala arbetstillfällen.

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70-268 00 35.
Thomas Lundgren, VD, thomas.lundgren@deltaminerals.se, mobil +46-70-397 25 24.

Ladda ner Bolagsstämmokommunikén som pdf:

Delta Minerals har slutfört genomförbarhetsstudien för produktionsökning i Cagayan till 1,5 miljoner ton årligen. Genomförbarhetsstudien visar att det behövs 12 MUSD.

Då företaget nu har försäljning av magnetit och sand kan man med detta som underlag slutföra sin genomförbarhetsstudie för en årlig produktion av 1,5 Mton material. Studien omfattar tre ytterligare modulära anläggningar längs floden med ett totalt kapitalbehov av 12 MUSD på tre år.

Kostnaden beräknas till 10 MUSD och ytterligare 2 MUSD rörelsekapital. De 10 MUSD består av tre produktions moduler av om 2,5 MUSD, logistik 4,5 MUSD och 3 MUSD andra kostnader som miljö-studie, tillstånd, licenser och förvärvet av verket i Aparri. Företaget arbetar nu på finansiering av denna utveckling. Under tiden kommer inkomster från pilot produktion och kortfristig finansiering användas för att finansiera insatsen.

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70-268 00 35.
Thomas Lundgren, VD, thomas.lundgren@deltaminerals.se, mobil +46-70-397 25 24.

Delta Minerals AB levererar nu järnmalm till Kina från ett miljöprojekt på Filippinerna. 
Leveransavtal och förskottsbetalning har gjorts med kinesiska SunGlobe Mining and Resources Corporation baserat på ett ramavtal på 60.000 ton järnmalm.


”Vår affärsmodell har visat sig vara effektiv och leveranserna ska nu gå regelbundet från Filippinerna till både Kina och Singapore. Trots försvagade råvarumarknader under 2015 i Kina, har vi lyckats teckna detta avtal och påbörja leveranserna”, säger Thomas Lundgren, VD Delta Minerals.

”Detta är startskottet för den kommersiella verksamheten i vårt stora miljöprojekt där vi tar upp flodmaterial från Cagayan-floden på Filippinerna och skyddar land och byar mot översvämningar”, fortsätter Thomas Lundgren, VD Delta Minerals”.

Svenska Delta Minerals har möjlighet att sälja alla mineraler och all sand företaget tar upp ur floden och begränsar därmed översvämningar i regionen. Den slutgiltiga betalningen bestäms av marknadspris, halt och volym vid leverans vilket kommer att kommunicera efter leverans.

”Tidigare har ett sk Memorandum of Understanding (MOU) tecknats av Singaporeföretaget CHAHAYA SHIPPING AND TRADING CO avseende 500,000 ton fyllnadssand med leverans preliminärt första delen av 2016, fortsätter Thomas Lundgren. Även Golden Kingdom Holding är en annan köpare i Singapore som är intresserad av sand och magnetit och som vi också tecknat ramavtal med.”, avslutar Thomas Lundgren.

Svenska Delta Minerals AB bildades 2013 och noterades på AktieTorget i juli 2014. I slutet av 2014 påbörjades pilotproduktion i bolagets första anläggning i Cagayanprovinsen i norra Filippinerna. Bolaget har rättigheter att genomföra miljöprojekt i Filippinerna. Företagets mål är att ta upp flodmaterial i norra/ nordvästra Filippinerna för utvinning av mineraler och sand och därmed minska översvämningar samtidigt som man förbättrar vattenvägarna. Cagayan floden innehåller mineraltillgångar på 2.000.720.000 MT (Metric Ton) med en snitthalt på 3% Fe. Bolaget har tillgång till ytterligare fyra floder i Cagayanprovinsen.

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70-268 00 35.
Thomas Lundgren, VD, thomas.lundgren@deltaminerals.se, mobil +46-70-397 25 24.

Fakta om företaget
Delta Minerals AB är ett på AktieTorget noterat publikt svenskt företag med rättigheter att genomföra miljöprojekt i Filippinerna med stöd av regionala/lokala myndigheter. Företagets mål är påbörja verksamhet i floddeltan i norra/nordvästra Filippinerna för utvinning av mineraler och sand.

Prenumerera på pressutskick

Fyll i din e-postadress för att prenumerera på pressmeddelanden.

Aktiens utveckling

Följ utvecklingen av Delta Environmental Projects aktier på > Mangoldlistan