Välkommen till Delta Environmental Projects

Delta Environmental Projects är ett bolag som äger rättigheter, att med miljövinster för regionen, utvinna mineraler och byggmaterialprodukter i norra/nordvästra Filippinerna. 

I de områden där Bolaget är verksamt, uppstår ofta översvämningar i floderna på grund av den ansamlade eroderade sanden. Översvämningarna sker framförallt under monsunperioden och påverkar allvarligt lokalbefolkningen med dödsfall och stora sakskador. Det är därför viktigt att överflödig sand tas bort från floderna, så att vattenflödena regleras även under monsunperioden. Floden används som transportled och genom borttagande av sandmaterial kan vattenvägar öppnas och förbättras t ex genom invallning. Samhället (regionala och lokala myndigheter) är därför mycket positivt till det arbete som Delta Environmental Projects utför. Bolaget har genom koncession rätt att ta upp allt flodmaterial utan kostnad för samhället, samtidigt som företaget betalar skatt och avgifter till de lokala/provinsmyndigheterna. 

Bilder från verksamheten

loading...

Socialt ansvar - ekonomiskt stöd
Delta Environmental Projects stöder The Dominican Sisters of the Presentation, Manila. Dessa katolska systrar hjälper den lokala befolkningen med sjukvård och omsorg för handikappade. Området där systrarna arbetar drabbas ofta av översvämningar och behoven är stora.

Delta Environmental Projects stöder också den lokala grundskolan Paruddun Sur med byggmaterial och arbete. Genom detta stöd har skolan nu fått skolgården renoverad. Bolaget tilldelades i april 2016 priset för årets bästa CSR Projekt av Nordic Business Council of the Philippines. 

Pressreleaser

2015 > 04

Stockholm 22 april, 2015 – Bolagsstämmokommuniké från årsstämma 21 april 2015

Delta Mineral hade den 21 april klockan 13.00 årsstämma på Birger Jarl Conference, Stockholm

Stämman beslöt:

  • att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna,
  • att disponera årets resultat i enlighet med styrelsen förslag, samt, att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för sin förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret.
  • Beslutades att ett arvode på 75 000 kronor skall utgå till envar av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna och att 125 000 kronor skall utgå till styrelsens ordförande. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.
  • Stämman beslöt att styrelsen skall bestå av fyra ledamöter utan suppleant.
  • Stämman beslutade att för tiden intill nästa årsstämma omvälja Thomas Lundgren, Tore Hallberg, Patric Perenius och Håkan Gustafsson som styrelseledamöter. Håkan Gustafsson utsågs till styrelsens ordförande.
  • Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som revisor.
  • Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till sammanläggning av aktier med den avvikelsen att § 4 i bolagsordningen inte ändras.

Alla beslut var enhälliga.


För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70-268 00 35.
Thomas Lundgren, VD, thomas.lundgren@deltaminerals.se, mobil +46-70-397 25 24.

Singapore, 21 april, 2015 – Delta Minerals tecknar MOU med Chahaya Shipping & Trading Co., Pte Ltd

Delta Minerals har tecknat ett sk Memorandum of Understanding (MOU) med CHAHAYA SHIPPING AND TRADING CO. PTY LTD om inledningsvis försäljning av 500 000 ton sand per år och med en målsättning att nå 1,5 miljoner ton per år.  Leveranser kommer att påbörjas, så snart vissa logistikfrågor lösts, till exempel lastning och ankring.

Chahaya Shipping & Trading Co., Pte Ltd är en av de två stora importörerna av sand till Singapore.

Detta MOU reglerar bland annat kvalitét, volymer och priser.

”Jag är mycket nöjd med detta strategiskt viktiga MOU med Chahaya, som en viktig köpare till Singapore. Flodmaterialet är av god kvalitét och motsvarar de höga kraven i Singapore. Nu behöver vissa logistikfrågor lösas för båttransporterna. Detta avtal kommer även att underlätta finansieringen av en expansion,” säger VD Thomas Lundgren.

Delta Minerals projekt i Filippinerna
I flera av Filippinernas flodområden inträffar ofta översvämningar framförallt under monsunperioden, som allvarligt påverkar befolkningen i dessa områden med dödsolyckor och stora markskador på grund av eroderad och ansamlad sand i dessa floder. Genom att föra bort överflödigt flodmaterial bidrar Delta Minerals verksamhet till viktiga miljö- och samhällsinsatser. Magnetit kommer att separeras från flodmaterialet och säljas till stålindustrin.

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70-268 00 35.
Thomas Lundgren, VD, thomas.lundgren@deltaminerals.se, mobil +46-70-397 25 24.

Stockholm, April 17, 2015 – The translation of the annual report of Delta Minerals is available on the homepage of Delta Minerals AB (www.deltaminerals.se) and Aktietorget (www.aktietorget.se).

Delta Minerals project in the Philippines
In large river basins occurs frequently flooding, especially during monsoon season, which seriously impact the population in these areas with fatal accidents and large property damages due to the eroded and accumulated sand. By removing excess sand Delta Minerals activities are contributing to important environmental and social activities. The magnetite is extracted from the sand and sold to the steel industry.

For further information please contact
Hakan Gustafsson, Chairman, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobile +46 70-268 00 35
Thomas Lundgren, CEO, thomas.lundgren@deltaminerals.se, mobile +46 70-397 25 24

Stockholm 2 april 2015 – Fullständiga förslag till beslut samt redovisningshandlingar och revisionsberättelse finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.deltaminerals.se, inför årstämma den 21 april 2015, klockan 13.00 på Birger Jarl Conference, Birger Jarlsgatan 61A, Stockholm.

Kopior av dessa handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se,
mobil +46-70-268 00 35.
Thomas Lundgren, VD, thomas.lundgren@deltaminerals.se, mobil +46-70-397 25 24.

Prenumerera på pressutskick

Fyll i din e-postadress för att prenumerera på pressmeddelanden.

Aktiens utveckling

Följ utvecklingen av Delta Environmental Projects aktier på > Mangoldlistan