Välkommen till Delta Environmental Projects

Delta Environmental Projects är ett bolag som äger rättigheter, att med miljövinster för regionen, utvinna mineraler och byggmaterialprodukter i norra/nordvästra Filippinerna. 

I de områden där Bolaget är verksamt, uppstår ofta översvämningar i floderna på grund av den ansamlade eroderade sanden. Översvämningarna sker framförallt under monsunperioden och påverkar allvarligt lokalbefolkningen med dödsfall och stora sakskador. Det är därför viktigt att överflödig sand tas bort från floderna, så att vattenflödena regleras även under monsunperioden. Floden används som transportled och genom borttagande av sandmaterial kan vattenvägar öppnas och förbättras t ex genom invallning. Samhället (regionala och lokala myndigheter) är därför mycket positivt till det arbete som Delta Environmental Projects utför. Bolaget har genom koncession rätt att ta upp allt flodmaterial utan kostnad för samhället, samtidigt som företaget betalar skatt och avgifter till de lokala/provinsmyndigheterna. 

Bilder från verksamheten

loading...

Socialt ansvar - ekonomiskt stöd
Delta Environmental Projects stöder The Dominican Sisters of the Presentation, Manila. Dessa katolska systrar hjälper den lokala befolkningen med sjukvård och omsorg för handikappade. Området där systrarna arbetar drabbas ofta av översvämningar och behoven är stora.

Delta Environmental Projects stöder också den lokala grundskolan Paruddun Sur med byggmaterial och arbete. Genom detta stöd har skolan nu fått skolgården renoverad. Bolaget tilldelades i april 2016 priset för årets bästa CSR Projekt av Nordic Business Council of the Philippines. 

Pressreleaser

2014 > 11

Manilla, 24 November, 2014 - Delta Minerals har avtalat med borgmästaren för Buguey Lagoon för att undersöka framtida utvinning av mineraler och sand & grus i Buguey Lagoon. Vid ett positivt utfall kan detta leda till ett produktionsavtal och således förbättra den naturliga livsmiljön för bräcktvattenarter. Lagunen har länge ansamlat mineraler såsom magnetit.

Företaget har tecknat ett första avtal för att undersöka Buguey Lagoon, som skall följs av ett slutlig avtal.

Buguey Lagoon omfattar ca 994 hektar och sträcker sig 17 km. Den är vattenförsörjning för cirka 1500 hektar av bräcktvattendammar. Dessa är områden för kustnära byar och ett mångsidigt fiske och jordbruk av kommersiell betydelse. Inkommande havsvatten under högvatten kan inte nå området på grund av förslamning. Detta leder till färskt saltvatten kan inte komma in i lagunen och påverkar allvarligt arter beroende av bräckt vatten.

I området finns cirka 24 arter av fisk, 3 arter av räkor, 1 tång art av kommersiell betydelse, 6 arter av blötdjur, 3 arter av lera krabba och är habitat 8 familjer av mangrove med 18 arter, alla beroende av bräckvatten.

"Buguey Lagoon är ett utmärkt exempel för företagets strategi att kombinera ekologiskt och socialt arbete med kommersiell verksamhet, för att bevara natur och hjälpa samhällen påverkade av flodslam. Vi hoppas på ett gott utfall för det här projektet så att vi kan utföra arbetet. Vi planerar inledande undersökningarna i Buguey Lagoon så snart som möjligt”, säger Thomas Lundgren, CEO.

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se,
mobil 070-268 00 35.
Thomas Lundgren, VD, thomas.lundgren@deltaminerals.se, mobil 0703-97 25 24.

Manilla, 18 november, 2014 – Delta Minerals tecknar avtal för försäljning av det första 60 000 ton magnetit (järnmalm) producerat i Aparrianläggningen. Leveranserna påbörjas omgående. 

Delta Minerals har tecknat ett ramavtal med SUNGLOBE MINING and RESOURCES CORPORATION om försäljning av 60 000 ton magnetit. De första leveranserna påbörjas omgående med målsättning att den totala volymen levereras under 2015.

Försäljningen sker i avrop om cirka 5 000 ton baserat på världsmarknadspriset för magnetit med sedvanliga tillägg/avdrag.

”Efter ett nyligen genomfört besök på anläggningen som just nu trimmas in gläder jag mig mycket att vi redan nu kan börja sälja det material vi producerar och vi förväntar oss full produktion i slutet på detta år. Vi räknar med att genomföra denna order under 2015.” säger VD Thomas Lundgren.

Delta Minerals projekt i Filippinerna 
I flera av Filippinernas flodområden inträffar ofta översvämningar framförallt under monsunperioden, som allvarligt påverkar befolkningen i dessa områden med dödsolyckor och stora markskador på grund av eroderad och ansamlad sand i dessa floder. Genom att föra bort överflödigt flodmaterial bidrar Delta Minerals verksamhet till viktiga miljö- och samhällsinsatser. Magnetit kommer att separeras från flodmaterialet och säljas till stålindustrin.

Delta Minerals AB har utvecklats väl under den tid bolaget varit verksam.  Vi har visat på ekonomiskt lönsamma utvinningsnivåer av mineraler i de floder, som vi är intresserade av. Vi har utökat våra undersökningsområden, som nu inkluderar Cagayan provinsen i norra Filippinerna. Vi har knutit ett avtal med NOVA; en koreansk grupp för att operera deras anläggning i Appari, i Cagayan provinsen.

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70-268 00 35.
Thomas Lundgren, VD, thomas.lundgren@deltaminerals.se, mobil +46-70-397 25 24.

Stockholm, 13 november, 2014 – Teckningskurs för den andra perioden av TO1B är 0,20 SEK per aktie.

En teckningsoption berättigar till teckning av en B-aktie 14/11 - 28 /11 2014. Teckningskursen uppgår till sjuttiofem (75) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt AktieTorgets officiella kursstatistik under den period på 20 handelsdagar som slutar två bankdagar innan utnyttjandeperioden börjar. Dock med ett maximum på 0,50 kronor och ett minimum på 0,20 kronor.

För den andra perioden innebär det en teckningskurs på 0,20 kronor per aktie.

Ytterligare information finns på Delta Minerals, Aktietorget och Eminovas hemsidor.

Delta Minerals projekt i Filippinerna 
I flera av Filippinernas flodområden inträffar ofta översvämningar framförallt under monsunperioden, som allvarligt påverkar befolkningen i dessa områden med dödsolyckor och stora markskador på grund av eroderad och ansamlad sand i dessa floder. Genom att föra bort överflödigt flodmaterial bidrar Delta Minerals verksamhet till viktiga miljö- och samhällsinsatser. Magnetit kommer att separeras från flodmaterialet och säljas till stålindustrin.

Delta Minerals AB har utvecklats väl under den tid bolaget varit verksam. Vi har visat på ekonomiskt lönsamma utvinningsnivåer av mineraler i de floder, som vi är intresserade av. Vi har utökat våra undersökningsområden, som nu inkluderar Cagayan provinsen i norra Filippinerna. Vi har knutit ett avtal med NOVA; en koreansk grupp för att operera deras anläggning i Appari, i Cagayan provinsen. Nu ska vi visa, att vi kan åstadkomma ett positivt affärsupplägg.

Detta är bolagets första delårsredogörelse tredje kvartalet. Vissa jämförelsetal redovisas inte eftersom koncernen inte redovisade under motsvarande period 2013.

Tredje kvartalet juli - september

  • Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 0 SEK
  • Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till -1 383 537  SEK
  • Resultatet efter skatt uppgick för perioden juli-september till -1 363 737 SEK
  • Resultat per aktie uppgick till -0,02 SEK
  • Eget kapital per aktie uppgick till 0,20 SEK

Perioden januari till september

  • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 0 SEK
  • Rörelseresultatet uppgick till -5 018 235 SEK
  • Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till -5 018 209 SEK
  • Resultat per aktie uppgick till -0,12 SEK
  • Eget kapital per aktie uppgick till 0,20 SEK

Viktiga händelser under perioden

·       Bolaget har genomfört nyemissioner som tillfört bolaget 8 842 705 SEK under perioden

·       Bolaget har tecknat avtal med Cagayan provinsen för att utföra geologiska undersökningar

·       Bra resultat från den geologiska studien i Vigan

·       Uppmuntrande resultat från initiala undersökningar i Cagayan

·       Bolagets aktie noterades på Aktietorget den 28 juli

·       Bolaget träffade slutligt avtal med Nova International om att operera dess anläggning i Cagayan

·       Bolaget har uppskattat mineraltillgångar för Cagayan floden och för Apparianläggningen. Den totala mineraltillgången beräknas 2.000.720.000 MT (Metric Ton) med en snitthalt på 3%.

·       Delta Minerals öppnar försäljningsbolag i Singapore

·       Delta Minerals processanläggning blev klar för testproduktion i mitten på september

Händelser efter rapportperiodens utgång

·       Teckning för den första perioden av TO1B är avslutad. Totalt tecknades 2 974 957 aktier

·       Delta Minerals´ anrikningsverk i Appari, Cagayan uppnår planerad kapacitet.

Ladda ner full > Q3 kvartalsrapport här

Prenumerera på pressutskick

Fyll i din e-postadress för att prenumerera på pressmeddelanden.

Aktiens utveckling

Följ utvecklingen av Delta Environmental Projects aktier på > Mangoldlistan