Välkommen till Delta Environmental Projects

Delta Environmental Projects är ett bolag som äger rättigheter, att med miljövinster för regionen, utvinna mineraler och byggmaterialprodukter i norra/nordvästra Filippinerna. 

I de områden där Bolaget är verksamt, uppstår ofta översvämningar i floderna på grund av den ansamlade eroderade sanden. Översvämningarna sker framförallt under monsunperioden och påverkar allvarligt lokalbefolkningen med dödsfall och stora sakskador. Det är därför viktigt att överflödig sand tas bort från floderna, så att vattenflödena regleras även under monsunperioden. Floden används som transportled och genom borttagande av sandmaterial kan vattenvägar öppnas och förbättras t ex genom invallning. Samhället (regionala och lokala myndigheter) är därför mycket positivt till det arbete som Delta Environmental Projects utför. Bolaget har genom koncession rätt att ta upp allt flodmaterial utan kostnad för samhället, samtidigt som företaget betalar skatt och avgifter till de lokala/provinsmyndigheterna. 

Bilder från verksamheten

loading...

Socialt ansvar - ekonomiskt stöd
Delta Environmental Projects stöder The Dominican Sisters of the Presentation, Manila. Dessa katolska systrar hjälper den lokala befolkningen med sjukvård och omsorg för handikappade. Området där systrarna arbetar drabbas ofta av översvämningar och behoven är stora.

Delta Environmental Projects stöder också den lokala grundskolan Paruddun Sur med byggmaterial och arbete. Genom detta stöd har skolan nu fått skolgården renoverad. Bolaget tilldelades i april 2016 priset för årets bästa CSR Projekt av Nordic Business Council of the Philippines. 

Pressreleaser

2014 > 08

Stockholm, 27 augusti, 2014 – Delta Minerals öppnar försäljningsbolag i Singapore för att underlätta försäljningen.

Styrelsen i Delta Minerals AB har beslutat att starta ett försäljningsbolag i Singapore för att underlätta försäljningen. Detta bolag gör det möjligt att arbeta närmare våra kunder i Sydostasien och optimera kassaflödena. Bolaget i Singapore kommer att bildas under hösten och kort därpå bli operationellt.

Delta Minerals: Delårsrapport april-juni 2014
Detta är bolagets första kvartalsrapport. Några jämförelsetal redovisas inte eftersom koncernen inte redovisade under motsvarande period 2013.

Andra kvartalet april till juni
• Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 0 SEK
• Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till -2 107 313 SEK
• Resultatet efter skatt uppgick för perioden april-juni till -2 107 298 SEK
• Resultat per aktie uppgick till -0,05 SEK
• Eget kapital per aktie uppgick till 0,32 SEK

Perioden januari till juni
• Nettoomsättningen för perioden uppgick till 0 SEK
• Rörelseresultatet uppgick till -3 634 698 SEK
• Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till -3 654 472 SEK
• Resultat per aktie uppgick till -0,10 SEK
• Eget kapital per aktie uppgick till 0,32 SEK

Viktiga händelser under perioden
• Bolaget genomförde två nyemissioner som tillförde bolaget 10 401 814 SEK
• Bolaget tecknade avtal med Cagayan provinsen för att utföra geologiska undersökningar
• Bra resultat från den geologiska studien i Vigan
• Uppmuntrande resultat från initiala undersökningar i Cagayan
• Bolaget tecknade ett LOI med Nova International om att operera dess anläggning i Cagayan

Händelser efter rapportperiodens utgång
• Bolagets aktie noterades på Aktietorget den 28 juli
• Bolaget träffar slutligt avtal med Nova International om att operera dess anläggning i Cagayan
• Bolaget har uppskattat mineraltillgångar för Cagayan floden och för Apparianläggningen. Den totala mineraltillgången beräknas 2.000.720.000 MT (Metric Ton) med en snitthalt på 3%.

Bolagets verksamhet under perioden

Cagayan provinsen

Avtal med Cagayan provinsen
Bolaget har avtalat med guvernören i Cagayan provinsen för att undersöka framtida utvinning av mineraler och sand i Cagayan floden. Cagayan floden är Filippinernas största flod belägen i norra Luzon.

Avtalet ger rätt att undersöka Cagayan floden från Magapit och uppströms; vidare också för floderna Sta. Ana, Abolog, Pamplona, Claveria och övriga tillflöden. Bolaget har påbörjat undersökningar i lämpliga områden.

Cagayan floden är Filippinernas största flod och belägen i norra Luzon och norr om Vigan. Den har ett upptagningsområde av 27 281 km² och en längd av 520 kilometer, och rinner i nordlig riktning från tillflödet i Nueva Vizcaya till mynningen i Babuyan kanalen i Aparri, Cagayan. Cagayan floden har ackumulerat sand och sediment som drastiskt försämrat flodens transportkapacitet. Även om det inte finns tyfoner i provinsen Cagayan översvämmas den när kraftiga regn inträffar i närliggande uppströmsområden. Området som översvämmas i Cagayan floden och dess bifloder är uppskattningsvis 186,000 hektar och omfattar 52 byar i regionen. I provinsen drabbas särskilt de byar med marker som används för jordbruksproduktion. Detta har lett till en ohållbar situation med översvämningar längs Cagayan floden med bifloder med förluster av människoliv, djur och grödor.

Bolaget får synergieffekter genom att knyta upp ytterligare ett flodområde samtidigt som fler projekt i vår portfölj minskar sårbarheten om vi skulle stöta på problem i ett specifikt område. Cagayan floden är större än Abra floden i Vigan området och vi tror detta/dessa projekt kommer att lämna ett viktigt bidrag till bolaget i framtiden.

Första resultat från Cagayan provinsen
Delta Minerals har fått det första resultatet från Cagayan provinsen. Proverna är alltför få för att genomföra malmberäkningar, men de är en bra indikator för det framtida arbetet. Resultaten är positiva och ger god anledning till ytterligare utredning.

Sammanfattning av resultaten på olika provplatser
Nr 3, Cagayan floden, Appari, Fe 4,92 %
Nr 4, Cagayan floden, Appari, Fe 4,82 %
Delta A, Cagayan floden, Magapit, Fe 6,94 %
Delta B, Cagayan floden, Gattaran, Fe 7,94 %
Delta C, Cagayan floden, Alcala, Fe 6,62 %

Fe, dvs järninnehållet analyserades av CCMI Filippinerna, INC. i Manila. Analysen var genomförd genom volymetri. Proven togs från test gropar 1 x 1 m bred och 5 meter djup.

Bolaget tecknar avtal med Nova International
Bolaget har tecknat ett slutgiltigt avtal med Nova International, ett koreanskt företag för att verka som operatörer för Novas processanläggning vid Cagayan floden.

Därigenom får Delta Minerals tillgång till en pilotanläggning, som möjliggör drift inom några månader. Delta Minerals kommer att bygga om anläggningen enligt Delta Processen. Avtalet möjliggör för bolaget att finjustera produktionsanläggningen och leverera sand och grus enligt specifikation samt magnetit av hög kvalitet. Avtalet innefattar också giltiga tillstånd.

Delta Minerals har kommit överens med Nova om en månatlig avgift som räknas av från det slutliga beloppet vid produktionsstart. Nova erhåller också en royalty på magnetit och parterna har också överenskommit om en vinstformel. Resultatet kommer offentliggöras allteftersom Delta Minerals får mer erfarenhet från pilotproduktionen. Delta Minerals har också rätt att förvärva 50% av anläggningen inom tre år. Betalningar eller investeringar som Delta Minerals gör ska dras av från den slutliga köpeskillingen. Nova International ansvarar för att alla tillstånd är giltiga. Genom detta avtal kommer Delta Minerals att påbörja leveranser innan årsskiftet och tidsplanen kommer att förkortas avsevärt. Den Delta Process som utvecklas på denna produktionsanläggning kommer också att användas på ytterligare produktionsanläggningar.

Delta Minerals har uppskattat mineraltillgångar för Cagayan floden och för Apparianläggningen. Den totala mineraltillgången beräknas 2.000.720.000 MT (Metric Ton) med en snitthalt på 3%.

Beräkning mineraltillgångar:
Se tabell i bifogat dokument

Vigan området
Bra resultat från geologiska studien i Vigan


De första resultaten från analyserna i Abrafloden i Vigan området kom in under perioden. Den genomsnittliga järnhalten (Fe) i flodsanden var 6,6 viktprocent med testvärden mellan 5,78 % och 8,56 % Fe. Resultaten är i linje med och tom något bättre än tidigare antaganden.

Testresultaten analyserades från representativa testhål och borrprover från ett rutnät av 50 x 50 meter. Proverna analyserades i CCMI Filippinerna, Inc. Laboratorier i Manilla.

Undersökningsresultaten från den detaljerade topografiska studien användes för att uppskatta den ursprungliga volymreserven på minst 7 miljoner m³. Resultatet är mycket uppmuntrande och bekräftar antagandet om totala resurser/volymer som har beräknats.

Data visar att sanden är mer eller mindre homogen. Även om arbetet i Cagayan för närvarande är mycket framgångsrikt kommer bolaget fortsätta sitt arbete i Vigan området för att ha alternativa områden och för att materialet i Vigan är av hög klass.

Framtidsutsikter
De framgångsrika förhandlingarna i Cagayan möjliggör produktion av magnetit och sand under hösten. Det är nu av vikt att bolaget kan knyta upp attraktiva och långsiktiga kunder. När detta är fallet kan bolaget duplicera den process vi utvecklar i Cagayan för att öka produktionen med fler produktionsanläggningar.

Bolagets närmaste steg är att bygga upp produktion, logistisk, anställa personal samt också bygga upp en bolagsfinansiell struktur för full produktion.

Stockholm, 12 augusti, 2014 – Delta Minerals har uppskattat mineraltillgångar för Cagayan floden och för Apparianläggningen. Den totala mineraltillgången beräknas 2.000.720.000 MT (Metric Ton) med en snitthalt på 3%.

Beräkning mineraltillgångar:

Stock pile:          200.000 MT                                 Halt 5% Fe

Kända:               520.000 MT                                 Halt 3% Fe

Indikerade:         2.000.000.000 MT                      Halt 3% Fe

Totalt:                 2.000.720.000 MT                      Halt 3% Fe

 
Resultatet ovan beräknades enligt PMRC standard för malmreserver och mineraltillgångar. De redovisade halterna inkluderar utspädning. Resultaten har verifierats av Mr. Cornelio Casido kvalificerad person (QP).

Delta Minerals projekt i Filippinerna

I flera av Filippinernas flodområden inträffar ofta översvämningar framförallt under monsunperioden, som allvarligt påverkar befolkningen i dessa områden med dödsolyckor och stora markskador på grund av eroderad och ansamlad sand i dessa floder. Genom att föra bort överflödigt flodmaterial bidrar Delta Minerals verksamhet till viktiga miljö- och samhällsinsatser. Magnetit kommer att separeras från flodmaterialet och säljas till stålindustrin.

 
För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +4670-268 00 35.
Thomas Lundgren, VD, thomas.lundgren@deltaminerals.se, mobil +46703-97 25 24.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fakta om företaget
Delta Minerals AB är ett onoterat publikt svenskt aktiebolag med rättigheter att genomföra miljöprojekt i Filippinerna med stöd av regionala/lokala myndigheter. Företagets mål är påbörja verksamhet i floddeltan i nordvästra Filippinerna för utvinning av mineraler och sand.

Stockholm, 11 augusti 2014 – Delta Minerals har tecknat avtal med Nova International, ett koreanskt företag, för att verka som operatörer för Novas processanläggning vid Cagayanfloden. Denna förväntas bli slutförd i början av augusti. Avtalet innefattar också giltiga tillstånd.

Därigenom får Delta Minerals tillgång till en pilotanläggning, som möjliggör drift inom några månader. En optimal process för utvinningen av mineraler med mera ur sanden kommer att utvecklas på denna produktionsanläggning, under namnet Delta Process. Samma process kommer att användas som standard på Delta Minerals framtida produktionsanläggningar.

Avtalet ger bolaget en möjlighet att finjustera produktionsanläggningen och leverera sand och grus enligt specifikation samt magnetit av hög kvalitet.

Delta Minerals har överenskommit med Nova International om en månatlig avgift som räknas av från det slutliga beloppet vid produktionsstart. Nova erhåller också en royalty på magnetit och parterna har också överenskommit om en vinstformel. Resultatet kommer att offentliggöras allteftersom Delta Minerals får mer erfarenhet från pilotproduktionen. Delta Minerals har också rätt att förvärva 50 % av anläggningen inom tre år. Betalningar eller investeringar som Delta Minerals gör ska dras av från den slutliga köpeskillingen.

Nova International ansvarar för att alla tillstånd är giltiga.

Genom detta avtal kommer Delta Minerals att påbörja leveranser innan årsskiftet och tidsplanen kommer att förkortas avsevärt.

Informationsmöte tisdag 12 augusti 2014
Avtalet med Nova International innebär stora förändringar och möjligheter. Därför kommer Delta Minerals att hålla ett informationsmöte tisdagen den 12 augusti kl 10.00 på Hotell Birger Jarl Conference, Birger Jarlsgatan 61A, Stockholm.

Cornelio Casido, President Delta Minerals Global Pacific Inc. och företrädare för Nova International deltar och svarar på frågor.

Lunch serveras efter informationsmötet. Registrera dig för evenemanget på Delta Minerals hemsida www.deltaminerals.se.

Delta Minerals projekt i Filippinerna
I flera av Filippinernas flodområden inträffar ofta översvämningar framförallt under monsunperioden, som allvarligt påverkar befolkningen i dessa områden med dödsolyckor och stora markskador på grund av eroderad och ansamlad sand i dessa floder. Genom att föra bort överflödigt flodmaterial bidrar Delta Minerals verksamhet till viktiga miljö- och samhällsinsatser. Magnetit kommer att separeras från flodmaterialet och säljas till stålindustrin.

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +4670-268 00 35.
Thomas Lundgren, VD, thomas.lundgren@deltaminerals.se, mobil +46703-97 25 24.

Prenumerera på pressutskick

Fyll i din e-postadress för att prenumerera på pressmeddelanden.

Aktiens utveckling

Följ utvecklingen av Delta Environmental Projects aktier på > Mangoldlistan