Välkommen till Delta Environmental Projects

Delta Environmental Projects är ett bolag som äger rättigheter, att med miljövinster för regionen, utvinna mineraler och byggmaterialprodukter i norra/nordvästra Filippinerna. 

I de områden där Bolaget är verksamt, uppstår ofta översvämningar i floderna på grund av den ansamlade eroderade sanden. Översvämningarna sker framförallt under monsunperioden och påverkar allvarligt lokalbefolkningen med dödsfall och stora sakskador. Det är därför viktigt att överflödig sand tas bort från floderna, så att vattenflödena regleras även under monsunperioden. Floden används som transportled och genom borttagande av sandmaterial kan vattenvägar öppnas och förbättras t ex genom invallning. Samhället (regionala och lokala myndigheter) är därför mycket positivt till det arbete som Delta Environmental Projects utför. Bolaget har genom koncession rätt att ta upp allt flodmaterial utan kostnad för samhället, samtidigt som företaget betalar skatt och avgifter till de lokala/provinsmyndigheterna. 

Bilder från verksamheten

loading...

Socialt ansvar - ekonomiskt stöd
Delta Environmental Projects stöder The Dominican Sisters of the Presentation, Manila. Dessa katolska systrar hjälper den lokala befolkningen med sjukvård och omsorg för handikappade. Området där systrarna arbetar drabbas ofta av översvämningar och behoven är stora.

Delta Environmental Projects stöder också den lokala grundskolan Paruddun Sur med byggmaterial och arbete. Genom detta stöd har skolan nu fått skolgården renoverad. Bolaget tilldelades i april 2016 priset för årets bästa CSR Projekt av Nordic Business Council of the Philippines. 

Pressreleaser

2014 > 06

Stockholm, 30 juni, 2014 – Styrelsen i Delta Minerals fattade den 19 maj, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman, beslut om nyemission av högst 21 329 127 units med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningskurs om 0,40 kr per unit, innebar att bolaget skulle tillföras 8 531 651 kr vid full teckning. Emissionen är nu avslutad och totalt tecknades 17 500 000 units, motsvarande 7 MSEK, varav 1 949 968 SEK tecknades med företräde, 3 115 543 SEK utan företräde samt 1 934 489 SEK av garanter. Den teckningsoptions som inkluderats i emissionen löper till den 30 november 2014 och kan som högst inbringa 8 750 000 SEK.

”Vi är nöjda över att emissionen slutförts tillfredsställande och att bolagets aktie nu noteras på AktieTorget, samtidigt som arbetet med att ta Delta Minerals till produktionsfasen nu påbörjas”, säger Thomas Lundgren, VD.

Delta Minerals projekt i Filippinerna
I stora flodområden uppstår med jämna mellanrum översvämningar, framförallt under monsunperioden, som allvarligt påverkar befolkningen i området med dödsfall och stora sakskador på grund av den eroderade sand som ansamlats. Genom att bortföra överflödig sand innebär Delta Minerals verksamhet en viktig miljö- och samhällsinsats.  Från sanden separeras magnetit som säljs till stålindustrin.

För ytterligare information kontakta:
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se,
mobil 070-268 00 35.
Thomas Lundgren, VD, thomas.lundgren@deltaminerals.se, mobil 0703-97 25 24.

Stockholm den 17 juni 2014 – De första resultaten från Delta Minerals provtagningar i Cagayanfloden är uppmuntrande. I de fem prover som genomförts uppgår järnhalten till mellan 4,92 - 7,94 %. 

Proverna är alltför få för att genomföra malmberäkningar, men de är en bra indikator inför framtida arbetet. Resultaten är positiva och kommer att motivera ytterligare utredning. 
Fe, dvs järninnehållet analyserades av CCMI Filippinerna, INC. i Manila. Analysen var genomförd genom volymetri. Proven togs från test gropar 1 x 1 m bred och 5 meter djup.

SAMMANFATTNING AV RESULTATEN PÅ OLIKA PROVPLATSER               

Prov Läge Plats Provins % Fe
Nr 3 Cagayanfloden Aparri+ Cagayan 4,92
Nr 4 Cagayanfloden Aparri- Cagayan 4,82
Delta A Cagayanfloden Magapit Cagayan 6,94
Delta B Cagayanfloden Gattaran Cagayan 7,94
Delta C Cagayanfloden Alcala Cagayan 6,62


För ytterligare information kontakta:
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se,
mobil 070-268 00 35.
Thomas Lundgren, VD, thomas.lundgren@deltaminerals.se, mobil 0703-97 25 24.

Stockholm 2 juni 2014 – Delta Minerals AB genomför just nu en nyemission med teckningstid 2-19 juni. I syfte att informera aktiemarknaden om emissionen och verksamhetens utveckling kommer ledningen i Delta Minerals AB att presentera sig på den investeringskväll som anordnas av Eminova Fondkommission och Axier Equities. Delta Minerals är ett av flera bolag från AktieTorget som deltar i presentationerna.

Delta Minerals kommer att presenteras ca kl 17-17.30 av Håkan Gustafsson, styrelseordförande.

Tid: Tisdagen den 3 juni, kl 16-20
Plats: Scandic Anglais Hotell, Stockholm, 1 tr konferensavd
Obligatorisk föranmälan till stockholm@finansevent.se

För ytterligare information kontakta:
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se,
mobil 070-268 00 35.
Thomas Lundgren, VD, thomas.lundgren@deltaminerals.se, mobil 0703-97 25 24.

Stockholm 2 juni 2014 – Delta Minerals AB´s anslutningsmemorandum finns tillgängligt såväl på bolagets hemsida www.deltaminerals.se som på AktieTorgets hemsida  www.aktietorget.se samt Eminovas hemsida www.eminova.se.

De senaste geologiska studierna i Vigan har fallit väl ut och för att förbereda för en pilotproduktion har styrelsen för Delta Minerals AB (publ) den 19 maj 2014 beslutat om nyemission av högst 21 329 128 aktier och teckningsoptioner. Emissionen tillför bolaget 8 531 650 kronor vid full teckning. Därutöver kan den utställda optionen inbringa ytterligare kapital.

  • Rätt att teckna units av serie B ska med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare, varvid 1 uniträtt erhålls för varje på avstämningsdagen innehavd aktie oavsett aktieslag. 2 uniträtter berättigar till teckning av 1 unit, vardera bestående av en aktie av serie B och en teckningsoption av serie 1 (TO1B).
  • Emissionen är garanterad till 7 miljoner kronor.
  • Teckningskursen är 0,40 kronor per unit.
  • En (1) teckningsoption berättigar innehavaren att teckna en ny aktie av serie B i bolaget. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan ske den 30 september eller den 30 november 2014. Teckningskursen ska uppgå till ett belopp motsvarande 75 procent av den på AktieTorget noterade volymvägda genomsnittliga betalkursen för aktie av serie B i bolaget under 20 handelsdagar upp till respektive dag för aktieteckning.
  • Teckning av units med stöd av uniträtter sker genom samtidig kontant betalning under perioden från och med den 2 juni 2014 till och med den 19 juni 2014.
  • Teckning av units utan stöd av uniträtter ska ske under samma tid.
För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se,
mobil 070-268 00 35.
Thomas Lundgren, VD, thomas.lundgren@deltaminerals.se, mobil 0703-97 25 24.

Prenumerera på pressutskick

Fyll i din e-postadress för att prenumerera på pressmeddelanden.

Aktiens utveckling

Följ utvecklingen av Delta Environmental Projects aktier på > Mangoldlistan