Välkommen till Delta Environmental Projects

Delta Environmental Projects är ett bolag som äger rättigheter, att med miljövinster för regionen, utvinna mineraler och byggmaterialprodukter i norra/nordvästra Filippinerna. 

I de områden där Bolaget är verksamt, uppstår ofta översvämningar i floderna på grund av den ansamlade eroderade sanden. Översvämningarna sker framförallt under monsunperioden och påverkar allvarligt lokalbefolkningen med dödsfall och stora sakskador. Det är därför viktigt att överflödig sand tas bort från floderna, så att vattenflödena regleras även under monsunperioden. Floden används som transportled och genom borttagande av sandmaterial kan vattenvägar öppnas och förbättras t ex genom invallning. Samhället (regionala och lokala myndigheter) är därför mycket positivt till det arbete som Delta Environmental Projects utför. Bolaget har genom koncession rätt att ta upp allt flodmaterial utan kostnad för samhället, samtidigt som företaget betalar skatt och avgifter till de lokala/provinsmyndigheterna. 

Bilder från verksamheten

loading...

Socialt ansvar - ekonomiskt stöd
Delta Environmental Projects stöder The Dominican Sisters of the Presentation, Manila. Dessa katolska systrar hjälper den lokala befolkningen med sjukvård och omsorg för handikappade. Området där systrarna arbetar drabbas ofta av översvämningar och behoven är stora.

Delta Environmental Projects stöder också den lokala grundskolan Paruddun Sur med byggmaterial och arbete. Genom detta stöd har skolan nu fått skolgården renoverad. Bolaget tilldelades i april 2016 priset för årets bästa CSR Projekt av Nordic Business Council of the Philippines. 

Pressreleaser

2014 > 05

Stockholm 30 maj 2014 – AktieTorget har godkänt Delta Minerals aktie för notering på AktieTorget. Första handelsdag för bolagets aktie är planerad till den 28 juli 2014.

Delta Minerals AB är ett bolag med rättigheter att genomföra miljöprojekt i Filippinerna med stöd av regionala/lokala myndigheter. Företagets mål är påbörja verksamhet i floddeltan i Filippinerna för utvinning av mineraler och sand.

I de floder där bolaget är verksamt, uppstår med jämna mellanrum översvämningar på grund av den ansamlade eroderade sanden, som allvarligt påverkar befolkningen i området med dödsfall och stora sakskador. Det är därför av stor betydelse att överflödig sand transporteras bort så att vattenflödena regleras även under monsunperioden.

Aktien har ISIN-kod: SE0005620051 kommer att handlas under kortnamnet DEMI.

Delta Minerals AB nyemission med teckningstid 2 – 19 juni påbörjas nu på måndag. För ytterligare information se pressmeddelande 20 juni 2014.

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se,
mobil 070-268 00 35.
Thomas Lundgren, VD, thomas.lundgren@deltaminerals.se, mobil 0703-97 25 24.

Stockholm 20 maj 2014 – Då de senaste geologiska studierna i Vigan har fallit väl ut och för att förbereda för en pilotproduktion har styrelsen för Delta Minerals AB (publ) den 19 maj 2014 beslutat om nyemission av högst 21 329 128 aktier och teckningsoptioner (units av serie B).  Emissionen tillför bolaget 8 531 650 kronor vid full teckning, därutöver kan den utställda optionen inbringa ytterligare kapital. 

Rätt att teckna units av serie B ska med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare, varvid 1 uniträtt erhålls för varje på avstämningsdagen innehavd aktie oavsett aktieslag. 2 uniträtter berättigar till teckning av 1 unit, vardera bestående av en aktie av serie B och en teckningsoption av serie 1 (TO1B).

  • Teckningskursen är 0,40 kronor per unit.
  • En (1) teckningsoption berättigar innehavaren att teckna en ny aktie av serie B i bolaget. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan ske den 30 september eller den 30 november 2014. Teckningskursen ska uppgå till ett belopp motsvarande 75 procent av den på AktieTorget noterade volymvägda genomsnittliga betalkursen för aktie av serie B i bolaget under 20 handelsdagar upp till respektive dag för aktieteckning.
  • Avstämningsdag för rätt att delta i emissionen ska vara den 28 maj 2014.
  • Teckning av units med stöd av uniträtter sker genom samtidig kontant betalning under perioden från och med den 2 juni 2014 till och med den 19 juni 2014.
  • Teckning av units utan stöd av uniträtter ska ske under samma tid.
  • Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden. Vid en eventuell förlängning av teckningstiden ska detta meddelas senast den 13 juni 2014.
  • Ett fullständigt memorandum med fullständiga vilkor kommer att publiceras 2 juni 2014.

Styrelsens beslut medför att bolagets aktiekapital ökas med högst 490 569,944 kronor genom utgivande av högst 21 329 128 aktier. Styrelsens beslut medför vidare att högst 21 329 128 teckningsoptioner, berättigande till teckning av högst 21 329 128 aktier av serie B i bolaget, ges ut.

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se,
mobil 070-268 00 35.
Thomas Lundgren, VD, thomas.lundgren@deltaminerals.se, mobil 0703-97 25 24.

Stockholm 16 maj, 2014 – Bolagstämmokommuniké från extra bolagstämma 15 maj 2014

  • Stämman beslöt att ett arvode på 75 000 kronor ska utgå till envar av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna och att 125 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande.
  • Stämman beslöt att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleant och att till ny ledamot utse Tore Hallberg. Det antecknades att Tore Hallberg är oberoende i förhållande till bolaget och innehar uppdrag som bland annat VD och ledamot i Archelon AB (publ).

Alla beslut var enhälliga.

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se,
mobil 070-268 00 35.
Thomas Lundgren, VD, thomas.lundgren@deltaminerals.se, mobil 0703-97 25 24.

Etiketter: delta minerals ab

Filippinerna 13 maj, 2014 – De första resultaten har kommit från analyserna i Abrafloden i Vigan. Den genomsnittliga järnhalten (Fe) i flodsanden är 6,6 viktprocent med testvärden mellan 5,78 % och 8,56 % Fe. Resultaten är i linje och något bättre än tidigare antaganden.

Testresultaten analyserades från representativa testhål och borrprover från ett rutnät av 50 x 50 meter. Proverna analyserades i CCMI Filippinerna, Inc. Laboratorier i Manilla.

De senaste undersökningsresultaten från den detaljerade topografiska studien användes för att uppskatta den ursprungliga volymreserven på minst 7 miljoner m³. Resultatet är mycket uppmuntrande och bekräftar det antagandet om totala resurser/volymer som har beräknats i tidigare.

Data visar att sanden är mer eller mindre homogen och vi har dragit slutsatsen att en genomförbarhetsstudie nu kan startas för projektet.

Resultatet har bekräftats av Cornelio Q. Casido, President för Delta Minerals Global Pacific Inc. (Philippines) som är en godkänd granskningsman (PMRC-CP).

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se,
mobil 070-268 00 35.
Thomas Lundgren, VD, thomas.lundgren@deltaminerals.se, mobil 0703-97 25 24.

Prenumerera på pressutskick

Fyll i din e-postadress för att prenumerera på pressmeddelanden.

Aktiens utveckling

Följ utvecklingen av Delta Environmental Projects aktier på > Mangoldlistan