Välkommen till Delta Environmental Projects

Delta Environmental Projects är ett bolag som äger rättigheter, att med miljövinster för regionen, utvinna mineraler och byggmaterialprodukter i norra/nordvästra Filippinerna. 

I de områden där Bolaget är verksamt, uppstår ofta översvämningar i floderna på grund av den ansamlade eroderade sanden. Översvämningarna sker framförallt under monsunperioden och påverkar allvarligt lokalbefolkningen med dödsfall och stora sakskador. Det är därför viktigt att överflödig sand tas bort från floderna, så att vattenflödena regleras även under monsunperioden. Floden används som transportled och genom borttagande av sandmaterial kan vattenvägar öppnas och förbättras t ex genom invallning. Samhället (regionala och lokala myndigheter) är därför mycket positivt till det arbete som Delta Environmental Projects utför. Bolaget har genom koncession rätt att ta upp allt flodmaterial utan kostnad för samhället, samtidigt som företaget betalar skatt och avgifter till de lokala/provinsmyndigheterna. 

Bilder från verksamheten

loading...

Socialt ansvar - ekonomiskt stöd
Delta Environmental Projects stöder The Dominican Sisters of the Presentation, Manila. Dessa katolska systrar hjälper den lokala befolkningen med sjukvård och omsorg för handikappade. Området där systrarna arbetar drabbas ofta av översvämningar och behoven är stora.

Delta Environmental Projects stöder också den lokala grundskolan Paruddun Sur med byggmaterial och arbete. Genom detta stöd har skolan nu fått skolgården renoverad. Bolaget tilldelades i april 2016 priset för årets bästa CSR Projekt av Nordic Business Council of the Philippines. 

Pressreleaser

2014 > 04

Aktieägarna i Delta Minerals AB (publ), org. nr 556935-5711 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 15 maj 2014, kl. 11.00 hos Capensor Capital AB, Cardellgatan 1, 1 tr i Stockholm.

A. Rätt att delta på stämman

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall:

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per fredagen den 9 maj 2014,
  • dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast den måndagen den 12 maj 2014, klockan 12.00 under adress: Delta Minerals AB, c/o Minocon AB, Box 68, 182 11 Danderyd, via e-post till Thomas.lundgren@deltaminerals.se eller per telefon 070-397 25 24.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida www.deltaminerals.se. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per den 9 maj 2014 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum.

B. Ärenden på stämman

Förslag till dagordning
1) Stämman öppnas
2) Val av ordförande vid stämman
3) Upprättande och godkännande av röstlängd
4) Val av en eller två personer att justera protokollet
5) Godkännande av dagordning
6) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7) VD redogör för utvecklingen i bolaget
8) Beslut om arvoden till styrelseledamöter
9) Val av styrelse
10) Stämmans avslutande

Förslag till beslut m.m.
Punkt 8 – Beslut om arvoden till styrelseledamöter

Det föreslås att ett arvode på 75 000 kronor skall utgå till envar av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna och att 125 000 kronor skall utgå till styrelsens ordförande.

Punkt 9 – Val av styrelse
Styrelsen föreslår att den ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleant och att till ny ledamot utses Tore Hallberg. Tore Hallberg är oberoende i förhållande till bolaget och innehar uppdrag som bland annat VD och ledamot i Archelon AB (publ).

C. Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Kallelsen finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.deltaminerals.se. Kopia av kallelsen kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Bolaget har 42 658 255 aktier och 99 215 425 röster.

Stockholm i april 2014

Delta Minerals AB (publ)

Manilla, 22 april, 2014 – Delta Minerals har avtalat med guvernören i Cagayanprovinsen för att undersöka framtida utvinning av mineraler och sand i Cagayanfloden. Vid ett positivt utfall kan detta leda till ett avtal för produktion. Cagayanfloden är Filippinernas största flod belägen i norra Luzon.

Bolaget har tecknat ett första avtal för rätten att undersöka Cagayanfloden i avvaktan på en slutlig överenskommelse. Avtalet ger rätt att undersöka Cagayanfloden från Magapit och uppströms; vidare också för floderna Sta. Ana, Abolog, Pamplona, Claveria och övriga tillflöden. Bolaget påbörjar omedelbart undersökningar i lämpliga områden.

Cagayanfloden är den största floden i Filippinerna belägen i norra Luzon och norr om Vigan. Den har ett upptagningsområde av 27.281 km² och en längd av 520 kilometer, och rinner i nordlig riktning från tillflödet i Nueva Vizcaya till mynningen i Babuyankanalen i Aparri, Cagayan. Cagayanfloden har ackumulerat sand och sediment som drastiskt försämrat flodens kapacitet. Även om det inte finns tyfoner i provinsen Cagayan översvämmas floden när kraftiga regn inträffar i närliggande uppströmsområden. Området som översvämmas i Cagayanfloden och dess bifloder är uppskattningsvis 186,000 hektar och omfattar 52 byar i regionen. I provinsen drabbas särskilt de byar med marker som används för jordbruksproduktion. Detta har lett till en ohållbar situation med översvämningar längs Cagayanfloden med bifloder med förluster av människoliv, djur och grödor.

”Bolaget kommer att få synergieffekter genom att knyta upp ytterligare ett flodområde samtidigt som fler projekt i vår portfölj minskar sårbarheten om vi skulle stöta på problem i ett specifikt område. Cagayanfloden bedöms som större och mineralrikare än Vigan och vi tror den kommer att bidra signifikant till bolaget i framtiden. Vi planerar genomföra de första studierna i Cagayan inom kort”, säger Thomas Lundgren, VD.

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se,
mobil 070-268 00 35.
Thomas Lundgren, VD, thomas.lundgren@deltaminerals.se, mobil 0703-97 25 24.

Prenumerera på pressutskick

Fyll i din e-postadress för att prenumerera på pressmeddelanden.

Aktiens utveckling

Följ utvecklingen av Delta Environmental Projects aktier på > Mangoldlistan