Välkommen till Delta Environmental Projects

Delta Environmental Projects är ett bolag som äger rättigheter, att med miljövinster för regionen, utvinna mineraler och byggmaterialprodukter i norra/nordvästra Filippinerna. 

I de områden där Bolaget är verksamt, uppstår ofta översvämningar i floderna på grund av den ansamlade eroderade sanden. Översvämningarna sker framförallt under monsunperioden och påverkar allvarligt lokalbefolkningen med dödsfall och stora sakskador. Det är därför viktigt att överflödig sand tas bort från floderna, så att vattenflödena regleras även under monsunperioden. Floden används som transportled och genom borttagande av sandmaterial kan vattenvägar öppnas och förbättras t ex genom invallning. Samhället (regionala och lokala myndigheter) är därför mycket positivt till det arbete som Delta Environmental Projects utför. Bolaget har genom koncession rätt att ta upp allt flodmaterial utan kostnad för samhället, samtidigt som företaget betalar skatt och avgifter till de lokala/provinsmyndigheterna. 

Bilder från verksamheten

loading...

Socialt ansvar - ekonomiskt stöd
Delta Environmental Projects stöder The Dominican Sisters of the Presentation, Manila. Dessa katolska systrar hjälper den lokala befolkningen med sjukvård och omsorg för handikappade. Området där systrarna arbetar drabbas ofta av översvämningar och behoven är stora.

Delta Environmental Projects stöder också den lokala grundskolan Paruddun Sur med byggmaterial och arbete. Genom detta stöd har skolan nu fått skolgården renoverad. Bolaget tilldelades i april 2016 priset för årets bästa CSR Projekt av Nordic Business Council of the Philippines. 

Pressreleaser

2014 > 01

Skatteverket har fastställt anskaffningsutgiften av Delta Minerals Aktierna för Commodity Quest aktieägare till 0 kronor.

Commodity Quest delade 2013 ut sitt innehav i dotterbolaget Delta Minerals till sina aktieägare med avstämningsdagen den 23 december 2013. Utdelningen av aktierna i Delta Minerals bör anses vara skattefri enligt Skatteverkets beslut den 31 januari 2014, det vill säga skatt erläggs då man avyttrar aktierna. Skatteverket har fastställt anskaffningsutgiften för Delta Minerals aktier till 0 kronor för de som erhöll aktier i denna utdelning. Detta värde är att använda som ingångsvärde vid ett avyttrande av dessa utdelade aktier.

Delta Minerals har ansökt om notering på Aktietorget som en del av förberedelserna inför en större emission med syfte att finansiera produktionsstarten i Filippinerna. Bolaget räknar med att notera sig i samband med att den studie som nu ska genomföras är klar.

Delta Minerals projekt i Filippinerna
Abraflodens delta innehåller varierande mängder mineraler av olika slag, bland annat magnetit, som används för järnframställning. En viktig biprodukt är sand och grus, som redan undersökts och som kommer att säljas som byggnadsmaterial och fyllnadsmaterial. Fyllnads- och byggnadsmaterialsanden kommer primärt att säljas till Hong Kong och Taiwan. För byggnadsmaterialsanden är även Singapore en intressant marknad.

I Viganområdet uppstår med jämna mellanrum översvämningar, framförallt under monsunperioden, som allvarligt påverkar befolkningen i området med dödsfall och stora sakskador på grund av den eroderade sand som ansamlas. Genom att transportera bort överflödig sand kommer Delta Minerals verksamhet att innebära en viktig miljö- och samhällsinsats.

Emission
För att genomföra den nödvändiga studien erbjuder Delta Minerals befintliga aktieägare att i en fullt garanterad företrädesemission förvärva nyemitterade aktier uppgående till totalt 3,3 MSEK, med ett bolagsvärde pre-money om 5,0 MSEK. En övertilldelningsoption är beslutad om 2 MSEK. Styrelsen i Delta Mineral ser gärna att nya aktieägare får tillfälle att delta i projektet och övertilldelningsutrymmet kommer att i möjligaste mån ge utrymme till dessa. Emissionen är öppen under tiden 22 januari – 5 februari och är fullt garanterad. Teckningskursen är 0,22 kronor.

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil 070-268 00 35.
Thomas Lundgren, VD, thomas.lundgren@deltaminerals.se, mobil 0703-97 25 24.

Information kring emissionen fås via Eminova Fondkommission, info@eminova.se, tel 08-684 211 00, www.eminova.se samt via Delta Minerals hemsida www.deltaminerals.se.

Styrelsen i Delta Minerals AB har beslutat att ansöka om notering på Aktietorget. Delta Minerals är ett onoterat publikt svenskt aktiebolag, som äger rättigheter att genomföra miljöprojekt i Filippinerna. Bolaget planerar nu en studie för att säkerställa halten av magnetit i Abraflodens delta, i Viganområdet i Filippinerna, samt undersöka hur man bäst tar vara på detta mineral, för att senare starta kommersiell utvinning i området.

Ansökan om notering på Aktietorget är en del av förberedelserna inför en större emission med syfte att finansiera produktionsstarten i Filippinerna. Bolaget räknar med att notera sig i samband med att den studie som nu ska genomföras är klar.

Emission
För att genomföra den nödvändiga studien erbjuder Delta Minerals befintliga aktieägare att i en fullt garanterad företrädesemission förvärva nyemitterade aktier uppgående till totalt 3,3 MSEK, med ett bolagsvärde pre-money om 5,0 MSEK. En övertilldelningsoption är beslutad om 2 MSEK. Styrelsen i Delta Mineral ser gärna att nya aktieägare får tillfälle att delta i projektet och övertilldelningsutrymmet kommer att i möjligaste mån ge utrymme till dessa. Emissionen är öppen under tiden 22 januari – 5 februari och är fullt garanterad. Teckningskursen är 0,22 kronor.

Delta Minerals projekt i Filippinerna
Abraflodens delta innehåller varierande mängder mineraler av olika slag, bland annat magnetit, som används för järnframställning. Det är stor efterfrågan på magnetit, framför allt i Kina. En viktig biprodukt är sand och grus, som redan undersökts och som kommer att säljas som byggnadsmaterial och fyllnadsmaterial. Fyllnads- och byggnadsmaterialsanden kommer primärt att säljas till Hong Kong och Taiwan. För byggnadsmaterialsanden är även Singapore en intressant marknad.

I Viganområdet uppstår med jämna mellanrum översvämningar, framförallt under monsunperioden, som allvarligt påverkar befolkningen i området med dödsfall och stora sakskador på grund av den eroderade sand som ansamlas. Genom att transportera bort överflödig sand kommer Delta Minerals verksamhet att innebära en viktig miljö- och samhällsinsats.

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil 070-268 00 35.
Thomas Lundgren, VD, thomas.lundgren@deltaminerals.se, mobil 0703-97 25 24.

Information kring emissionen fås via Eminova Fondkommission, info@eminova.se, tel 08-684 211 00, www.eminova.se samt via Delta Minerals hemsida www.deltaminerals.se.

Prenumerera på pressutskick

Fyll i din e-postadress för att prenumerera på pressmeddelanden.

Aktiens utveckling

Följ utvecklingen av Delta Environmental Projects aktier på > Mangoldlistan