Emissioner

Nyemission januari 2014

Delta Minerals AB inbjuder sina aktieägare till företrädesemission med teckningskurs 0,22 kr per aktie, vilket motsvarar ett bolagsvärde pre-money om ca 5 MSEK. De erbjudna aktierna i emissionen motsvarar 40 % av aktiekapitalet efter genomförd nyemission. Vid fulltecknad emission uppgår emissionslikviden till ca 3,3 MSEK kronor före avdrag för emissionskostnader och tillför 15.137.517 nya aktier. Emissionen kommer att öka aktiekapitalet med 348 163 kronor.

Bolaget har även beslutat om ett övertilldelnings­utrymme upp till 2 MSEK, 9.090.909 aktier, som kan komma att utnyttjas vid eventuell överteckning av erbjudandet. Fullt utnyttjat ökar övertilldelnings­utrymmet aktiekapitalet med 209 090,91 kronor.

Om hela emissionen inklusive övertilldelnings-utrymmet fulltecknas kommer dessa aktier att motsvara ca 52 % av aktiekapitalet.

Emissionen är garanterad till 100 % av ett garantikonsortium samordnat av Capensor
Capital AB. Garanterna erhåller en kontant ersättning om 10 % på det garanterade beloppet, alternativ 12 % att kvittas mot ersättning i form av aktier till emissionskurs.

Emissionslikviden om 3 MSEK kommer att i första hand användas för den mineralstudie/ förprojekteringsstudie som planeras till ca 2,5 MSEK samt till projekt- och bolagsrelaterade kostnader.

Erbjudandet i sammandrag

 

Antal aktier i erbjudandet 15 137 517
Teckningskurs 0,22 kr/aktie
Emissionsbelopp 3,3 MSEK
Pre-money värdering 5 MSEK
Antal aktier i bolaget före emission 22 706 276
Teckningstid 22 januari – 5 februari 2014
Avstämningsdag 20 januari 2014
Företrädesrätt För varje befintlig aktie erhålls 2 teckningsrätter. Innehav av 3 teckningsrätter berättigar till teckning av 1 aktie.


Dokument kring nyemissionen

Teaser Nyemissionen

IM, Investerar-memorandum

> Se även Pressmeddelanden för information om nyemissionen.