Bye-law for Delta Mineral AB

The Bye-law for 2016 presently only exists in Swedish. English Bye-law for 2015 to the right. 

Bolagsordning Delta Environmental Projects AB
556935-5711

§ 1 Bolagets firma
Bolagets firma är Delta Environmental Projects AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Säte
Styrelsen har sitt säte i Stockholm, Stockholms län.

§ 3 Verksamhet
Bolaget ska direkt eller indirekt vara verksamt inom mineraler- och energindustrin samt relaterad teknik och bedriva därmed förenlig verksamhet. Samt köpa, förvalta och försälja aktier inom dessa områden.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 2 921 000 kronor och högst 11 684 000 kronor.

§ 5 Aktier
Antalet aktier ska vara lägst 127 000 000 och högst 508 000 000.
Aktierna ska utges i två serier, serie A och serie B. Aktier av serie A medför tio (10) röster per aktie och aktier av serie B medför en (1) röst per aktie. Aktier av varje aktieslag kan utges till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet.

Omvandling
Aktier av serie A ska kunna omvandlas till aktier av serie B. Framställning om omvandling ska göras skriftligen hos bolagets styrelse. Därvid ska anges hur många aktier som önskas omvandlade och, om omvandlingen inte avser ägarens hela innehav av serie A, vilka av dessa aktier omvandlingen avser. Omvandlingen ska anmälas för registrering utan dröjsmål och är verkställd när registrering har skett samt antecknats i aktieboken.

Företrädesrätt
Beslutar bolaget att genom en kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, ska ägare av aktier av serie A och serie B ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte de sålunda erbjudna aktierna räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av endast serie A eller serie B, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.
Om bolaget beslutar att ge ut teckningsoptioner eller konvertibler genom kontantemission eller kvittningsemission, har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner, som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring i bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 6 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

§ 7 Styrelse
Styrelsen ska bestå av 3-9 ledamöter och högst 2 suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljes årligen på årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

§ 8 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses 1 revisor utan revisorssuppleant.

§ 9 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.
Aktieägare får delta i bolagsstämman endast om han anmäler detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

§ 10 Ärenden på årsstämma
På årsstämma ska följande ärenden behandlas:
 
1.    Val av ordförande vid stämman.
2.    Upprättande och godkännande av röstlängd.
3.     Val av en eller två justeringsmän.
4.      Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5.     Godkännande av dagordning.
6.     Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7.     Beslut
a)   om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b)   om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
c)   om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
8.     Fastställande av styrelse- och revisionsarvode.
9.     Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
10.  Val av revisor.
11.  Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§10 Räkenskapsår
Räkenskapsår är 1 januari - 31 december
 
Antagen vid årsstämman den 9 juni 2016.

Bye-law in pdf format, English 2015

Articles of Association - Delta Minerals AB
556935-5711

§ 1. The Company's name

The company's name is Delta Minerals AB.

§ 2. Registered office

The Company has its registered office in Stockholm, Sweden.

§ 3. Company business
The Company shall directly or indirectly be engaged in minerals, energy industry and related technologies and engage in conformable activities. Additionally purchase, manage and sell shares within these areas.

§ 4. Share capital
The share capital shall be minimum SEK 1 995 000 and maximum                                        SEK 7 820 000.

§ 5. Shares
The number of shares shall be minimum 85 000 000 and maximum 340 000 000.

The shares shall be issued in two classes, Class A and Class B. Class A shares result in ten (10) votes per share and Class B shares one (1) vote per share. Shares of each class can be issued in a number equal to the entire share capital.

Conversion
It shall be possible to convert Class A shares into shares of Series B. Conversion requests must be made ​​in writing to the Company Board. The request shall state the number of shares to be converted and if the conversion does not contain the entire holdings of Series A, which of these shares shall be converted. The conversion shall be submitted for registration without delay and is effective, when the registration has been made ​​and recorded in the Company share register.

The Rights
If the company decides to pursue a cash issue or an offset issue of new shares of Series A or B, old shares shall give preferential rights to new shares of the same class in proportion to the number of shares held by such holder (primary preferential right). Shares not subscribed for with primary preferential right shall be offered to all shareholders for subscription (subsidiary preferential right). If the shares are not sufficient for subscription with subsidiary preferential rights, the shares will be distributed in proportion to the total number of shares the shareholders own in the company. To the extent this is not possible as regards a certain share/certain shares; the allocation is done by lottery.

If the Company decides to cash or offset issue shares of only one class of shares, all shareholders, regardless of class, have preferential rights to subscribe for new shares in proportion to the number of shares they own.

If the company decide to issue warrants or convertibles through a cash issue or a set-off issue, the shareholders have preferential rights to subscribe for warrants as if the issue were of the shares that may be subscribed on the basis of option rights and preferential rights to subscribe for convertibles as if the issue were of the shares that the convertibles may be exchanged for.

The foregoing shall not imply any restriction on the ability to decide on a cash issue or offset issue with deviation from the shareholders' preferential rights.

As provided above regarding preferential rights shall apply mutatis mutandis for the issue of warrants and convertibles.

At the increase of the share capital through a bonus issue, new shares of each class shall be issued in proportion to the number of shares of the same class already held. For such cases, old shares of each class shall have pre-emptive rights to new shares of the same class. Such restrictions shall not imply any restriction on the possibility of a bonus issue, following the required amendment of the Articles of Association, to issue shares of a new class.

§ 6. Record date provision

The Company's shares shall be registered in a share register pursuant to Financial Instruments Accounts Act (1998:1479).

§ 7. Company Board

The Board shall consist of 3-9 members and maximum 2 deputies. Board members and deputies shall be elected at the Annual Shareholders meeting until the next Shareholders meeting is held.

§ 8 Auditors

For the audit of the Company's annual report and accounts of the Board and Chief Executive Officer, one auditor is appointed without deputy auditor.

§ 9. Notice of Shareholders meeting

Notice of a General Meeting of Shareholders shall be provided in the form of announcements in the Swedish Official Gazette (Post- och Inrikes Tidningar) and on the Company’s website. It shall be published in Svenska Dagbladet that notice of a General Meeting has been given.

A shareholder, who wants to take part at the Shareholders Meeting, must be registered at the Company not later than the day mentioned in the notice convening the meeting. The last mentioned day must not be a Sunday, any other public holiday, a Saturday, Midsummer Eve, Christmas Eve or New Year’s Eve and must not fall earlier than on the fifth weekday before the General Meeting.

§ 10 Business Items to be addressed at the Annual Shareholders Meeting:

The following Business items shall be addressed at the Annual Shareholders Meeting:

1.    Election of Chairman of the Meeting.
2.    Preparation and approval of the list of shareholders entitled to vote at the Meeting.
3.    Election of one or two persons to attest the minutes.
4.    Determination of whether the Meeting has been duly convened.
5.    Approval of the agenda
6.    Presentation of the annual report and the auditors’ report, and, where applicable, presentation of the consolidated financial accounts and the auditor’s report on the consolidated financial accounts of Corporate Group.
7.    Resolutions
a.    Resolutions with respect to the adoption of the income statement and balance sheet and, where applicable, the consolidated income statement and consolidated balance sheet;
b.    Appropriation of the Company's profit or loss in accordance with the adopted Balance Sheet;
c. The discharge of the members of the Board of Directors and the Managing Director from personal liability for the financial year.
8. Determination of the fees to be paid to members of the Board of Directors and the auditor.
9. Election of the members of the Board of Directors and Deputies
10.    Election of auditor.
11.     Other business to be addressed by the Meeting in accordance with the Swedish Companies Act.

§11. Financial Year
The company’s financial year shall be 01/01 – 12/31 each year.

Approved at the Annual General meeting on october 14, 2015