Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Delta Environmental Projects AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma, klockan 13.00 fredagen den 21 december 2018 hos Partner Fondkommission, Biblioteksgatan 1, Stockholm.

A. Rätt att delta på extrastämman
Aktieägare som önskar delta vid stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 14 december 2018, och dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast måndagen den 17 december 2018 under adress: Delta Environmental Projects AB, Box 68, 182 11 Danderyd, eller via e-post till info@deltaminerals.se.
 
Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida www.deltaminerals.se. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.
 
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per den 14 december 2018 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum.
 
B. Ärenden på stämman
1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordningen
7. VD:s redogörelse för verksamheten
8. Val av revisor
9. Avslutande av bolagsstämman
 
Förslag till beslut
 
8. Val av revisor
Styrelsen i Delta Environmental Projects föreslår Revideco AB (556253-1037) som ny revisor i bolaget. Revideco AB har meddelat att de avser att utse Erik Emilsson som huvudansvarig revisor. Skälet till bytet av revisor och revisionsfirma är den om-organisation som skett av bolagets administration.
 
Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.
 
Bolaget har 461 845 464 röster fördelat på 6 284 130 aktier av serie A och 399 004 164 aktier av serie B.
 
Stockholm i december 2018
 
Delta Environmental Project AB (publ)

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter