Teckningskurs fastställd för teckningsoption TO 2; anmälningsperiod inleds

Teckningskursen i Delta Environmental Projects AB (publ) (”Bolaget”) optionsserie TO 2 har fastställts i enlighet med gällande optionsvillkor till 0,023 SEK per aktie. Anmälningsperioden inleds 2 maj och pågår till och med den 15 maj 2018. Innehavaren av teckningsoptioner äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny B aktie i Bolaget till en teckningskurs om 0,023 SEK per aktie. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO 2 utnyttjas tillförs Bolaget 3,82 MSEK före emissionskostnader. 
 
Villkor i sammandrag
Anmälningsperiod: 2 – 15 maj 2018 (teckning sker genom samtidig kontant betalning)
Antal teckningsoptioner: 166 156 304 teckningsoptioner av serie TO 2.
Teckningskurs: Innehavaren av teckningsoptioner äger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny B aktie i Delta Environmental Projects till kursen 0,023 SEK per aktie.
Emissionsvolym: Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner tillförs Delta Environmental Projects 3,82 MSEK.

Hur anmäler innehavare teckning med stöd av teckningsoptioner TO 2?

Förvaltarregistrerade innehav
Innehavare vars optioner är förvarade i en depå eller i en kapitalförsäkring skall kontakta respektive förvaltare för att utnyttja teckningsoptionerna

Direktregistrerade innehav / VP-konto
Innehavare vars optioner är förvarade på ett VP-konto skall använda utsänd anmälningssedel alternativt ladda ner ”Anmälningssedeln TO 2” på Delta Environmental Projects (www.deltaminerals.se) eller Partner Fondkommissions hemsida (www.partnerfk.se).
I samband med att anmälningssedel insändes till Partner Fondkommission ska betalning erläggas enligt betalningsinstruktioner på anmälningssedeln. 
 
Se även fliken Teckningsemission med stöd av TO 2

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70-268 00 35.
Christian Bönnelyche, VD, christian.bonnelyche@deltaminerals.se, mobil+46-76 866 31 61

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter