Kallelse till årsstämma

Delta Environmental Projects AB(publ) kallas härmed till årsstämma, klockan 13.00 fredagen den 25 maj 2018 hos Partner Fondkommission, Biblioteksgatan 1, Stockholm.
 
A. Rätt att delta på årsstämman
Aktieägare som önskar delta vid stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 18 maj 2018, och dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast måndagen den 21 maj 2018 under adress: Delta Minerals AB, Box 26, 182 11 Danderyd, via e-post till ir@deltaminerals.se.
 
Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida www.deltaminerals.se. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.
 
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per den 18 maj 2018 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum.
 
B. Ärenden på stämman
1.     Öppnande av stämman
2.     Val av ordförande vid stämman
3.     Upprättande och godkännande av röstlängd
4.     Val av en eller två justeringsmän
5.     Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6.     Godkännande av dagordningen
7.     VD:s redogörelse för verksamheten
8.     Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
9.     Beslut:
a)     om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
b)    om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen
c)     om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
10.  Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
11.  Val av styrelse
12.  Val av revisor
13.  Beslut om ändring av bolagsordningen.
14.  Beslut om minskning av aktiekapitalet
15.  Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
16.  Avslutande av bolagsstämma
 
Förslag till beslut
Punkt 9 b - Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att resultatet balanseras i ny räkning.
 
Punkt 10 - 12 - Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn och val till styrelsen och av revisor
Aktieägare representerande cirka 20 % procent av rösterna i bolaget föreslår omval av Richard Bagge, Christian Bönnelyche och Håkan Gustafsson som styrelseledamöter, samt omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisionsbolag.  Det föreslås att ett arvode utgår till ledamöter som inte är anställda i eller uppbär lön eller annan ersättning från bolaget eller bolag i koncernen med 75 000 kronor till envar av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna och 125 000 kronor till styrelsens ordförande. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.
 
Punkt 13 - Beslut om ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra §4 och §5 bolagsordningen i huvudsak i enlighet med vad som anges i det följande.
 
Enligt den nuvarande § 4 i bolagsordningen ska aktiekapitalet vara lägst 2 921 000 kronor och högst 11 684 000 kronor. Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras så att aktiekapitalet ska vara lägst 664 625 kronor och högst 2 658 500 kronor.
 
Enligt den nuvarande § 5 i bolagsordningen ska antalet aktier vara lägst 127 000 000 och högst 508 000 000. Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras så att antalet aktier ska vara lägst 330 000 000 och högst 1 320 000 000.
 
Punkt 14 - Beslut om nedsättning av aktiekapitalet genom avsättning till fritt eget kapital
I syfte att nedsätta aktiekapitalet genom avsättning till fritt eget kapital föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar i enlighet med nedan.
Bolagets aktiekapital, som för närvarande uppgår till 7 643 189 kronor, ska nedsättas med 6 978 564 kronor för avsättning till fritt eget kapital. Nedsättningen föreslås ske utan indragning av aktier.
Efter nedsättningen av aktiekapitalet kommer Bolagets aktiekapital uppgå till 664 625 kronor, fördelat på 332 312 608 aktier envar aktie med ett kvotvärde om 0,002 kronor.
Nedsättningen av aktiekapitalet förutsätter att bolagsordningen ändras enligt punkten 13 ovan.
Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen eller verkställande direktören i övrigt förordnar, ska ha rätt att vidta smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.
 
Punkt 15 - Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler inom ramen för den vid var tid gällande bolagsordningen. Nyemission och emission ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen.
 
C. Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster
 
För giltigt beslut enligt punkterna 13-15 fordras att besluten biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.
 
Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag.
 
Årsredovisning och revisionsberättelse finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.deltaminerals.se, senast den 11 maj 2018. Kopior av dessa handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
 
Bolaget har 332 312 608 aktier och 388 869 778 röster.

Stockholm den 27 april 2018
Delta Environmentals Projects AB (publ)
Styrelsen

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter