Bokslutskommuniké 2017

Delårsrapport oktober-december 2017

Perioden oktober till december

 • Rörelseresultatet uppgick till -3 114 (-4 581) TSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till -2 551 (-4 337) TSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,02 (-0,03) SEK
 • Eget kapital per aktie uppgick till 0,10 (0,12) SEK
 • Delta Environmental Projects tecknar entreprenörsavtal med Mega Metro Pacific Ventures Corporation
 • Delta Environmental Projects påbörjar produktion i Antique
 • Bolaget hade extra bolagstämma den 22 december 2017, då Richard Bagge invaldes i styrelsen.


Händelser efter periodens utgång
Bolagets nyemission beslutad den 14 september 2017 registrerades den 5 januari 2018.

VD har ordet
Under kvartalet har vi koncentrerat oss på produktionsstarten i Antique och i början på 2018 har vi också byggt upp infrastruktur och förberett utlastning för Panamax fartyg.  Förhandlingarna med Gallant Venture löper på väl, men vissa förändringar i avtalet har tillkommit.  Vår bedömning är dock att det inte återstår mycket för ett slutligt säljavtal avseende fyllnadsmaterial (reclamation material).

Christian Bönnelyche
Verkställande Direktör

Kalender

 • Kvartalsrapport Q1, 25 maj 2018
 • Årsredovisning, Början av maj
 • Årsstämma, 25 maj 2018 i Stockholm
 • Kvartalsrapport Q2, 29 augusti 2018
 • Kvartalsrapport Q3, 28 november 2018
 • Bokslutskommuniké, 27 februari 2019

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 27 februari 2018
Christian Bönnelyche, Verkställande direktör och styrelseledamot
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande
Cornelio Casido, Styrelseledamot
Lennart Eliasson, Styrelseledamot
Richard Bagge, Styrelseledamot                                    

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70 268 00 35.
Christian Bönnelyche, VD, christian.bonnelyche@deltaminerals.se, mobil+46-76 866 31 61

Ladda ner hela bokslutskommunikén här:

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter