Kallelse till extra bolagstämma i Delta Environmental Projects AB (publ) 

Aktieägarna i Delta Environmental Projects AB (publ), org. nr. 556935–5711 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 22 december kl. 13.00 på Konferens Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57A i Stockholm.

REGISTRERING OCH ANMÄLAN
Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman ska: 
i. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen 16 december 2017 (notera att då avstämningsdagen infaller på en lördag måste aktieägaren vara införd i aktieboken fredagen den 15 december 2017), samt
ii. dels anmäla sin avsikt att delta i stämman till Bolaget senast fredagen den 15 december 2017.
Anmälan görs via e-post till ir@deltaminerals.se, eller skriftligen till Delta Environmental Projects AB, Box 26, 182 11 Danderyd. Vid anmälan ska namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, antal eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav anges.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER
Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast fredagen den 15 december 2017 och ska därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

OMBUD M.M.            
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovanstående adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.deltaminerals.se.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1.     Öppnande av stämman.
2.     Val av ordförande vid stämman.
3.     Upprättande och godkännande av röstlängd.
4.     Val av en eller två justeringsmän.
5.     Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6.     Godkännande av dagordning.
7.     Beslut om ändring av bolagsordningen.
8.     Stämmans avslutande.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Beslut om ändring av bolagsordningen – (Punkt 7)
Styrelsen föreslår att bolagstämman beslutar att ändra §4 och §5 bolagsordningen i huvudsak i enlighet med vad som anges i det följande.
Enligt den nuvarande § 4 i bolagsordningen ska aktiekapitalet vara lägst 2 921 000 kronor och högst 11 684 000 kronor. Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras så att aktiekapitalet ska vara lägst 6 899 996,262555 kronor och högst 27 599 985,050221 kronor.
Enligt den nuvarande § 5 i bolagsordningen ska antalet aktier vara lägst 127 000 000 och högst 508 000 000. Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras så att antalet aktier ska vara lägst 300 000 000 och högst 1 200 000 000.
Förslaget ovan ska vara villkorat av att den föregående företrädesemission, beslutad av styrelsen den 14 september 2017, registrerats hos Bolagsverket.
För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag under punkten 7 fordras att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

HANDLINGAR
Fullständigt förslag till beslut under punkt 7 samt övriga handlingar nödvändiga enligt aktiebolagslagen (2005:551) finns tillgängligt för aktieägarna hos Bolaget på ovanstående adress, samt på stämman. Handlingarna sänds även kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos Bolaget och uppger sin adress.
____________________

Stockholm i november 2017
Delta Environmental Projects AB (publ)
Styrelsen

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter