Bokslutskommuniké 2016

Perioden oktober till december

  • Rörelseresultatet uppgick till -4 581 (-3 075) TSEK
  • Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till -4 337 (-3 079) TSEK
  • Resultat per aktie uppgick till -0,03 (-0,04) SEK
  • Eget kapital per aktie uppgick till 0,12 (0,15) SEK


Perioden januari till december

  • Rörelseresultatet uppgick till -10 380 (-6 820) TSEK
  • Resultatet efter skatt uppgick till -9 395 (-6 329) TSEK
  • Resultat per aktie uppgick till -0,07 (-0,08) SEK

Eget kapital per aktie uppgick till 0,12 (0,15) SEK

Viktiga händelser under rapportperioden

  • Bolaget valde att avnotera sig från Aktietorget och lista sig på Mangoldlistan


Viktiga händelser efter rapportperiodens slut

  • Bolaget har fått en första order på Hexapods

Ekonomiskt resultat

VD har ordet
När det nu är dags för en återblick och en summering av 2016 kan jag konstatera att året inleddes positivt med pris för vårt miljöengagemang, ett positivt utfall av en genomförd kapitalförstärkning av Bolaget samt tecknande av flera samarbetsavtal med partners avseende försäljning av fyllnadssand.
Fjärde kvartalet präglades dock av de aktionen som Aktietorget valde att genomföra mot Bolaget. Nu när vi snart kan summera utfallet så kan vi konstatera att den på flera sätt blev kostsam. Bolaget och aktieägarna har fått betala i form av kursfall och att stora resurser fick läggas på att hantera den, som jag menar, obefogade aktionen från Aktietorget.
Glädjande är dock att verksamheten i Filippinerna har en fortsatt positiv utveckling och ett resultat av detta kan vi se med det avtal som skrevs om leverans av Hexapods som tecknades under januari 2017.
Vi har samarbetsavtal med starka samarbetspartners och med ett flertal offerter ute så ser jag goda förutsättningar för att få en första order avseende leverans av fyllnadssand.
 
Christian Bönnelyche
TF Verkställande Direktör

> Ladda ner hela Bokslutskommunikén här

För mer information kontakta 
Håkan Gustafsson, styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70 268 00 35.
Per Olsson, IR ansvarig, ir@deltaminerals.se, mobil +46-73 145 14 41.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter