Kommuniké från Delta Minerals extra bolagsstämma 10 november 2016

Delta Environmental Projects AB (publ) höll den 10 november 2016 en extra bolagsstämma. Utöver de formella punkterna på stämman beslutades:

  • Att intill bolagets årsstämma 2017 välja Håkan Gustafsson (omval som ordförande), Christian Bönnelyche (omval) och Cornelio Casido (omval) samt Lennart Eliasson (nyval) till styrelseledamöter.
  • Att arvodet till styrelsen ska vara oförändrat i förhållande till tidigare beslut på årsstämman, innebärande ett årligt arvode om 75 000 kr vardera till ordinarie styrelseledamöter och 125 000 kr till styrelsens ordförande. Utgår annan ersättning från Bolaget som överstiger beslutat styrelsearvode utgår inget styrelsearvode.
  • Att bemyndiga styrelsen att verkställa beslut om avnotering av bolagets aktie på Aktietorget samt att bemyndiga styrelsen att besluta om handel med bolagets aktie på alternativ marknadsplats.
  • Att fastställa riktlinjer i enlighet med framlagt förslag till stämman för ersättning till ledande befattningshavare och till bolaget närstående konsulter.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Håkan Gustafsson, styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70 268 00 35
Per Olsson, IR ansvarig, ir@deltaminerals.se, mobil + 46-73 145 14 41.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter