Kallelse till extra bolagsstämma 10 nov

Aktieägarna i Delta Environmental Projects AB (publ), org. nr. 556935-5711 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma

Tid: Torsdagen den 10 november 2016, kl 13.00
Plats: Birger Jarl Conference, Birger Jarlsgatan 61A, Stockholm.

Deltagande och anmälan
Aktieägare som önskar delta på stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden
AB förda aktieboken torsdagen den 3 november 2016, och dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman till Bolaget senast den 4 november 2016.
Anmälan till stämman sker till Bolaget via e-post till ir@deltaminerals.se eller per telefon 073-145 14 41. 

Fullmaktsformulär
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida www.deltaminerals.se. 
Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande 
 2. Val av ordförande vid stämman 
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordning
 7. Val av styrelse 
 8. Ersättning till styrelsen 
 9. Bemyndigande av styrelsen att besluta om samt verkställa beslut om avnotering av bolagets aktier på Aktietorget till förmån för notering på alternativ marknadsplats
 10. Riktlinjer avseende ersättning till ledande befattningshavare samt till bolaget närstående konsulter
 11. Stämmans avslutande

Information om förslag till besluten kommer att finnas på bolagets hemsida senast två veckor före stämman.

Stockholm den 20 oktober 2016
Styrelsen

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter