Information om rådande handelsstopp och kommande extra bolagsstämma i Bolaget

Bakgrund

Tisdagen den 6 september 2016 kontaktades Bolaget av Aktietorget med ett stort antal frågor. Frågorna som ställdes berörde ämnen som kommunikation (avlämnade pressmeddelande, presentationer m.m.), ekonomi (omsättning, försäljning m.m.) och verksamhet (produktion, lager m.m.). Bolaget återkopplade direkt och informerade att man avsåg att så skyndsamt som möjligt besvara frågorna men att Bolaget, med tanke på att Bolagets organisation och resurser är begränsade, behövde skälig tid på sig och bad att få svara inom en vecka. Aktietorget inväntade inte Bolagets svar utan fredagen den 9 september flyttade Aktietorget handeln i Bolagets aktie till Observationslistan.

Aktietorget erhöll svar löpande och i samråd med Aktietorget lämnade Bolaget sedan den 19 september 2016 information till marknaden avseende de frågeställningar som diskuteras med Aktietorget rörande brister i Bolagets kommunikation samt de åtgärder som Bolaget initierar avseende förstärkta rutiner avseende kommunikationen. Aktietorget beslöt ändock att stoppa handeln i Bolagets aktie den 22 september 2016. För mer information se tidigare lämnade pressmeddelanden av Bolaget och Aktietorget.

Som ett led i Bolagets åtgärder beslöt styrelsen den 23 september 2016 att utse Christian Bönnelyche till tillförordnad VD samt entlediga Thomas Lundgren, som då även begärde eget utträde ur styrelsen. Åtgärderna vidtogs delvis för att söka återvinna Aktietorgets och marknadens förtroende för Bolagets informationsgivning. Vidare beslutades om framtagande av ny informationspolicy och Per Olsson anlitades som IR ansvarig.

Efter den 23 september 2016 har diskussionerna med Aktietorget fortsatt. Det har i slutet av föregående vecka kommit till Bolagets kännedom att Aktietorget ställer krav om att Bolaget ska genomgå en ny noteringsprocess för att en fortsatt notering på Aktietorget ska kunna vara möjlig. Enligt uppgift från Aktietorget är syftet med en ny noteringsprocess att bland annat granska bolagets ledning och styrelsesammansättning samt kapacitet för extern informationsgivning.

Bolaget kan inte annat än dra den slutsatsen att en ny noteringsprocess inte kommer kunna ske under sådana former så att verksamheten i Bolaget på ett negativt sätt inte påverkas. Med hänsyn till detta och de negativa effekter handelsstoppet har för våra aktieägare avser Bolaget att kalla till en extra bolagsstämma för att pröva frågan om en alternativ handelsplats för Bolagets aktiehandel.

Extra bolagsstämma
Bolaget kommer inom kort att kalla till en extra bolagsstämma för att besluta om alternativ handelsplats för Bolagets aktiehandel, policy avseende konsultavtal med till Bolaget närstående personer, riktlinjer för ersättning till styrelse och ledande befattningshavare samt val av styrelse. Förslag till ny styrelse kommer innefatta minst en ny oberoende styrelseledamot.
På stämman kommer VD att hålla ett anförande. Vid bolagsstämman kommer även revisorn föredra rapporten för Q3 2016.

Alternativ handelsplats
Det av Aktietorget beslutade handelsstoppet innebär betydande problem för Bolagets aktieägare. Därför har Bolaget inlett ett förberedande arbete med att skapa en alternativ handelsplats för Deltas aktiehandel. Förutsatt att bolagsstämman beslutar om avnotering från Aktietorget och ger styrelsen mandat att söka notering på annan handelsplats, kommer så ske så snart annan handelsplats ger sitt godkännande till handel med aktien.

Tidigarelagd delårsrapport 
För att möta behovet från aktieägarna om information runt Bolagets verksamhet pågår ett intensivt arbete med att färdigställa delårsrapporten Q3 och när Bolaget vet tidpunkten för färdigställandet kommer Bolaget ange ändrat datum för offentliggörande av rapporten.

Handelsstopp
Aktietorget har låtit meddela att handelsstoppet kommer att kvarstå tills vidare.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Håkan Gustafsson, styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70 268 00 35.
Per Olsson, IR ansvarig, ir@deltaminerals.se , mobil +46-73 145 14 41.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter