Information med anledning av AktieTorgets önskan om förtydliganden

Bolaget har fått önskemål från Aktietorget med begäran om ett antal förtydliganden avseende tidigare av Bolaget lämnad information. Bolaget önskar med anledning av detta framföra följande. 
 
Information beträffande muddring av sand m.m. 
Bolaget har vid tidigare tillfällen lämnat upplysningar att bolaget tar upp sand ur Cagayan-floden. Bolagets avsikt med informationen har varit att förmedla att bolaget på sikt kommer vidta åtgärder med att ta upp sand ur floden, då det ingår i det miljöprojekt som utgör bolagets affärsverksamhet. Detta ingår även i åtagande som bolaget har gentemot filippinsk myndighet. Bolaget har dock inte än faktiskt tagit upp sand ur floden (varken genom muddringverk tillhörande annan eller genom bolagets egen försorg). Den sand som bearbetats har hämtats i befintligt lager av obearbetad sand i anslutning till anläggningen Aparri. Åtagandet att ta upp sand ur floden, som bolaget gjort gentemot filippinsk myndighet, innefattar inte någon skyldighet för bolaget att påbörja arbetet med utvinnande av material ur floden vid någon viss tidpunkt, utan bolaget kan påbörja arbetet med detsamma när bolaget så önskar. 
Bolaget har efter tekniska studier av floden konstaterat att det för arbete med upptagande av sand inte krävs nyttjande av muddringsverk. När arbete med upptagande av sand aktualiseras för bolaget kan såväl muddringsverk som alternativa metoder för upptagande av sand nyttjas för utvinnande av materialet i floden och flodbädden. 
En sådan alternativ muddringsmetod är att hjullastare och/eller grävskopa kan nyttjas för upptagande av råmaterial som ligger nära anläggningen. Nyttjande av den nämnda metoden förutsätter dock kompletterande åtgärder från bolagets sida för att den miljömässiga aspekten i affärsverksamheten ska uppnås. Metoden i sig är dock mycket snabb och kostnadseffektiv. Ytterligare alternativ metod är att pråm, på vilken vakuumpumpar placeras, kan nyttjas för upptagande av sand. Detta förutsätter liksom föregående nämnda metod att muddring sker i närområdet av anläggningen. Den senare nämnda metoden är i förhållande till nyttjande av traditionellt mudderverk mer modern och kostnadseffektiv. Ingen av metoderna har testats av bolaget.
Den sand och det råmaterial som bearbetats av bolaget under testproduktion i testanläggningen Aparri har bolaget erhållit genom avtal med den som är ägare till anläggningen och som givit bolaget tillgång till nyttjandet av anläggningen. Bolagets bearbetning av sand har alltså avsett sand som utgjort lager vid tiden för när bolaget fått tillgång till Aparri.  
 
Information beträffande produktion m.m. 
Bolaget har tidigare meddelat att ett antal avtal ingåtts, som avsett ramavtal och samarbets-/partneravtal. I samband med detta har angivits att leverans påbörjas/sker/planeras. Samtliga de avtal som ingåtts har varit sådana att för fysisk leverans förutsätts att avrop sker av bolagets respektive avtalspart. Med hänsyn till att efterfrågan på järnmalm kraftigt sjönk på världsmarknaden under hösten 2014 och vintern 2014/2015 har de avrop som förväntats i samband med ingående av avtal hösten 2014 skjutits framåt i tiden. Vidare har efterfrågan på sand ännu inte uppnått sådan volym att det varit ekonomiskt försvarbart för bolaget att sätta igång produktion av sand i större skala. Då magnetit, dvs järnmalm, är en biprodukt vid produktion av fyllnadssand har det inte heller varit ekonomiskt försvarbart för bolaget att producera magnetit (järnmalm) i motsvarande mån. Ovanstående är orsaken till att någon kontinuerlig drift ännu inte pågått i anläggningen Aparri. 
Endast ett avrop har skett, vilket skett inom ingånget ramavtal avseende järnmalm med SunGlobe Mining Resources Corporation. Så har blivit fallet under hösten 2015. Bolaget har erhållit förskott för avropet och det avropade materialet ligger redo för upphämtning och leverans när så önskas ske av SunGlobe Mining Resources Corporation.

Information beträffande den filippinska verksamheten 
Bolaget har under hösten 2015 och våren 2016 informerat om att den filippinska verksamheten med dåvarande årstakt skulle motsvara en omsättning för produktionen i storleksordningen 5-7 MSEK och att densamma står på egna ben. Informationen har bl a baserats på ett förskott på avrop (som gjorts i enlighet med ingånget ramavtal), att kostnaderna för den filippinska verksamheten varit låga med hänsyn till att bearbetning av lager kunnat ske (dvs utan kostnader för upptagande av sand), lagrets omfattning och i övrigt utifrån då tillgänglig ekonomisk information från det filippinska dotterbolaget. Vidare har informationen baserats på en kalkyl av framtida resultat av förväntad produktion och utifrån att kostnader för produktionen - i förhållande till försäljning till världsmarknadspris – då skulle komma att täckas. I intervju under våren 2016 har även refererats till att det filippinska bolaget går med vinst. 
Informationen om omsättningen och vinst har dock än så länge inte kommit att förverkligas, då ytterligare avrop ännu inte kommit att ske. När bolaget avgivit ovanstående information har det varit av uppfattningen att omständigheterna varit sådana att bolagets förväntan om att informationen om omsättning och vinst varit befogad, även om denna inte kunnat realiseras utifrån att det avsett en beräkning på årstakt och att det verkliga utfallet avseende omsättning på årstakt inte fullständigt kan bedömas förrän senare. 
Den information som givits har således varit felaktig. Verksamheten har inte uppnått det som angivits i informationen som givits under hösten 2015, våren 2016 och under intervjun. Den räkenskapsinformation som avgivits i delårsrapporter, kommunikéer och årsredovisning har dock varit korrekta. 
 
Information om annons i Dagens Industri den 16 september 2016
Bolaget har i en annons i Dagens Industri den 16 september 2016 givit information som till del överensstämmer med den information som ovan tydliggjorts. Utöver vad som nämnts ovan avseende att material tas upp ur Cagayanfloden kan följande tilläggas avseende informationen i annonsen. Det bolaget avsett med att sanden tas upp utan kostnad avser att materialet i sig inte kostar något, då det ses som miljöarbete eftersom den filippinska myndigheten besparar kostnader för hantering på egen hand. Det faktiska arbetet med upptagandet av sand renderar dock kostnader för bolaget. Vad gäller produktion har bolaget, såsom angivits i annonsen, i anläggningen Aparri bedrivit testproduktion i form av bearbetning av råmaterial. Bolaget har fått tillgång till materialet genom avtal med ägaren till anläggningen Aparri och avsett material som nu nämnde ägare tidigare muddrat ur floden (dvs att produktionen har avsett befintliga lager). 
 
Informationsgivning
Bolaget är medvetet om att den information som givits kan ha missuppfattats. För att  undvika detta i framtiden har bolaget nu påbörjat arbete med framtagande av ny  informationspolicy och rutiner för hur informationsgivning ska ske till säkerställande av detta. 
Bolaget arbetar även vidare med att upprätta svar på Aktietorgets ytterligare frågor.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Håkan Gustafsson, styrelseordförande, hakan.Gustafsson@deltaminerals.se, mobil + 46-70 268 00 35
Thomas Lundgren, VD, Thomas.Lundgren@deltaminerals.se, mobil + 46-70 397 25 24 
---------------------------------------------------------

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter