Delårsrapport april - juni 2016

Andra kvartalet april till juni

Rörelseresultatet uppgick till -4 490 (-1 175) TSEK 
Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till -4 731 (-1 464) TSEK
Resultat per aktie uppgick till -0,04 (-0,02) SEK
Eget kapital per aktie uppgick till 0,15 (0,14) SEK
Perioden januari till juni
Rörelseresultatet uppgick till -5 566 (-2 641) TSEK
Resultatet efter skatt uppgick till -5 611 (-2 139) TSEK
Resultat per aktie uppgick till -0,05 (-0,03) SEK
Eget kapital per aktie uppgick till 0,15 (0,14) SEK

Viktiga händelser under rapportperioden
Delta Minerals tecknade partneravtal i april 2016 med Chahaya Shipping & Trading Co. PTE LTD Singapore 
Delta Minerals erhöll pris som bästa CRS projekt (Corporate Social Responsibilty) i den nordiska företagsgruppen i Filippinerna i april 2016.
Delta Minerals genomförde en nyemission om 20,1 MSEK under april och maj 2016 som övertecknades med 186%. Totalt har mer än 29 MSEK tecknats.
Bolagstämman beslöt att byta firmanamn till Delta Environmental Projects, men bolaget fortsätter att marknadsföra sig som Delta Minerals. Namnbytet registrerades den 27 juni.
Delta Minerals anläggning i Aparri besöktes av en av Chahayas större potentiella kunder i maj 2016.

Viktiga händelser efter rapportperiodens slut
Bolaget träffade ett samarbetsavtal med Heritance Ptd avseende försäljning till Japan, Korea, Taiwan och Indien.
Delta Minerals tecknade ett MOU med Kujacks Pte. Ltd., Singapore för försäljning i Indien, Bangladesh, Maldiverna och Sri Lanka.

Delta Minerals
Delta Environmental Projects AB, som marknadsför sig internationellt som Delta Minerals är ett publikt svenskt aktiebolag noterat på AktieTorget med rättigheter att genomföra miljöprojekt i Filippinerna med stöd av regionala/lokala myndigheter. Företagets mål är att utvinning av mineraler och sand i floddeltan i nordvästra/norra Filippinerna.

Bolagets verksamhet
Bolaget har flera gånger fått frågor om mudderverket i anslutning till produktionsanläggningen i Aparri. 
Mudderverket är inte i bolagets ägo. Bolaget har haft möjligheten disponera mudderverket, men har valt att inte göra detta. Skulle behovet uppstå ser styrelsen inga problem att få disponera mudderverket.
Bolaget har flera möjligheter att muddra och få fram råmaterial till produktionsanläggningen; tex vakuumpumpar, utnyttjande av underleverantörer; och därmed uppfylla företagets mål och myndigheternas krav.

Fyllnadsand
Chahaya Shipping & Trading Co. PTE LTD och Delta Minerals ingick ett partneravtal i april 2016 för att öka sandvolymerna till cirka 1 miljon ton årligen. Chahaya är ett shipping- och tradingbolag som hanterar båttransporter och försäljning av fyllnadssand till staten Singapore.   
I samband med förhandlingarna framlade Delta Minerals en Master Plan för Chahaya, för att tillförsäkra ovanstående leveranser. Planen beskriver hur Panamax-fartyg lastas utanför Cagayanflodens mynning. Delta Minerals kommer också att lagra sandmaterialet vid flodmynningen nära ankringsplatsen. 
Bolaget har nu förberett utbyggnaden av verksamheten för att leverera 1 miljon ton fyllnadssand per år.  Chahaya presenterar bolagets plan för köpare i Singapore. Anbudsförfrågan för sandleveranser sker kontinuerligt, och vi har nu skickat de första offerterna.
Bolaget har arbetat intensivt för att färdigställa en Master Plan. Mätningar i flodmynningen har genomförts för att planera logistiken i detalj. En ö i flodmynningen har identifierats och kommer att användas för lagring av fyllnadssand i närhet till ankringsområdet för de stora Panamax-båtarna. Ett större område för sandlagring på den östra sidan har också identifierats. Initialt kommer vi att ha något högre kostnader, men allt eftersom logistiken byggs ut blir verksamheten mer kostnadseffektiv.
Delta Minerals är ett av de få bolag i Filippinerna, som har alla nödvändiga tillstånd på plats för utvinning av sand och bolaget är strategiskt placerat på Filippinerna. Även andra länder i regionen har fått upp ögonen för Delta Minerals´ produkter och affärsidé, och vi har stora förhoppningar om att kontakterna med potentiella kunder vidareutvecklas. 
I anslutning till partneravtalet med Chahaya genomförde bolaget en företrädesemission för att tillförsäkra att Delta Minerals är väl finansierat och för att möta den ökade efterfrågan från Chahaya.
Chahaya har bland annat tagit sin största potentiella kund till Aparri för att inspektera verksamheten och vi är mycket nöjda med hur samarbetet fortgår.
Kostnaderna för att påbörja verksamheten har väsentligt reducerats i förhållande till uppskattning bolaget gjorde i oktober 2015. Bland annat för att de initiala muddringskostnaderna reducerats på grund av ett gynnsamt utfall från de batymetriska studierna. Genom att börja med mindre modulära verk har även de initiala kostnaderna sänkts. 
Bolaget har efter periodens utgång träffat ett samarbetsavtal med Heritance Ptd avseende försäljning till Japan, Korea, Taiwan och Indien samt ett MOU med Kujacks Pte. Ltd., Singapore för försäljning i Indien, Bangladesh, Maldiverna och Sri Lanka.
Med hjälp av det distributörsnätverk som vi har byggt upp har vi nu det första offerterna ute hos kunder och väntar med spänning på att de ska accepteras. 

Järnmalm
Järnmalmsproduktionen är beroende av att fyllnadssanden är i full gång. Den nedåtgående trenden för järnmalmspriset har nu vänt och under 2016 har priset stigit kraftigt om än från låga nivåer. 
 
Övriga produkter
Bolagets verksamhet med övriga produkter såsom tegelproduktion, byggmaterial, material och för flodväggsförstärkning sker i en begränsad omfattning då denna produktion är avhängig av att fyllnadsanden produceras. Det bör understrykas att denna verksamhet är begränsad betydelse för bolaget utveckling.

Aktien
Intresset för bolaget har ökat markant och antalet aktieägare har ökat till ca 6 000 stycken. Den stora aktieägarbasen möjliggör ett kraftfullt arbete i Filippinerna.
Socialt- och ekologiskt arbete
Förutom de arbetstillfällen som vi har kunnat bidra med har Delta Minerals hjälpt till att rusta upp en lokal skola. Detta har skett med byggmaterial som bolaget tillverkat. Vi har även kunnat stödja en klinik i Manilla som drivs av den katolska ordern The Dominican Sisters of the Presentation.
I april 2016 tilldelades bolaget pris som Filippinernas bästa CRS projekt (Corporate Social Responsability) av medlemmarna i Nordic Business Council of the Philippines. Priset utdelades av Ms Gina Lopez, som nu är Filippinernas minister för naturresurser. Bolaget är mycket stolt och tacksam att dess insatser värderas på detta sätt och ser ett framtida arbete i denna anda.

Framtid
Det är nu väsentligt att det arbete bolaget har utfört för att skapa ett nätverk av distributörer/samarbetspartners i regionen ger resultat. Vi har ett antal offerter ute och styrelsen hyser goda förhoppningar att dessa kommer bära frukt. 
Bolaget har många möjligheter för att producera sand, både i Aparri (Cagayanfloden) och i övriga floder. Detta kan ske på olika sätt, där pilotanläggningen i Aparri inte är av avgörande. Den har dock varit mycket betydelsefull för att ge produktionserfarenheter och möjliggöra ett säljarbete.  
Samtidigt arbetar också bolaget på att bygga upp verksamheten på andra marknader för att etablera en bredare internationell bas.

Ladda ner hela rapporten här:

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter