Delta Minerals emission övertecknades med 13,3 MSEK

Delta Minerals företrädesemission som avslutades den 11 maj tecknades till 183 procent. Bolaget tillförs totalt 17,9 MSEK. Totalt har investerare för mer än 29 MSEK visat intresse för att teckna. 

Styrelsen har beslutat om en riktad emission på ytterligare 2,2 MSEK.

Delta Minerals AB har slutfört nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare, som styrelsen beslutade om den 11 april med stöd av bemyndigande från extra bolagstämma den 14 oktober 2015. Emissionen har övertecknats och tillför bolaget cirka 17,9 MSEK före emissionskostnader. Totalt har investerare för mer än 29 MSEK visat intresse för att teckna i emissionen.

Företrädesemissionen tecknades till cirka 93 procent med stöd av teckningsrätter och till resterande del, motsvarande cirka 7 procent, utan stöd av teckningsrätter. Utöver företrädesemissionen har styrelsen beslutat om en övertilldelningsoption om 2 MSEK. Genom företrädesemissionen samt övertilldelningsoptionen tillförs Delta Minerals cirka 17,9 MSEK före emissionskostnader, som beräknas uppgå till ca 2 MSEK.

Aktier, som tecknats utan stöd av teckningsrätter, har tilldelats i enlighet med villkoren i memorandum daterat den 22 april 2016. Meddelande om tilldelning sker genom avräkningsnota, som utsänds till respektive tecknare. Handel med betalda tecknade aktier (BTA) pågår fram till dess att emissionen har registrerats av Bolagsverket.

Genom företrädesemissionen nyemitteras ca 35,8 miljoner aktier och aktiekapitalet ökar med ca 823 TSEK. Sammantaget medför dessa åtgärder att aktiekapitalet i Bolaget efter företrädesemissionen kommer att uppgå till ca 3,7 MSEK, fördelat på ca 162 miljoner aktier, envar med ett kvotvärde om 0,023 SEK.

Utöver detta har styrelsen beslutat om en riktad emission om 2,2 MSEK på en kurs av 0,69 kronor. Genom denna emission ökas antalet aktier med ytterligare 3 173 894 aktier och aktiekapitalet ökar med ca 73 TSEK. Den riktade emissionen används för att betala Capensor för emissionsarbete och konsultarvode.

Genom dessa båda emissioner tillförs Delta Minerals cirka 20,1 MSEK före emissionskostnader som beräknas uppgå till ca 2 MSEK. Sammantaget medför dessa åtgärder att aktiekapitalet i Bolaget efter emissionerna kommer att uppgå till högst 3 821 592 SEK fördelat på högst 166 156 214 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,023 SEK.

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70-268 00 35.
Thomas Lundgren, VD, thomas.lundgren@deltaminerals.se, mobil +46-70-397 25 24.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter