Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Delta Minerals AB(publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 9 juni 2016, klockan 13.00 på Birger Jarl Conference, Birger Jarlsgatan 61A, Stockholm.

A. Rätt att delta på årsstämman
Aktieägare som önskar delta vid stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 2 juni 2016, och dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast fredagen den 3 juni 2016 under adress: Delta Minerals AB, Box 26, 182 11 Danderyd, via e-post till Thomas.lundgren@deltaminerals.se eller per telefon 070-397 25 24.

Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida www.deltaminerals.se. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per den 2 juni 2016 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum.

B. Ärenden på stämman
1.     Öppnande av stämman
2.     Val av ordförande vid stämman
3.     Upprättande och godkännande av röstlängd
4.     Val av en eller två justeringsmän
5.     Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6.     Godkännande av dagordningen
7.     VD:s redogörelse för verksamheten
8.     Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
9.     Beslut:
a)     om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
b)     om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen
c)     om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
10.  Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
11.  Val av styrelse
12.  Val av revisor
13.  Beslut om ändring av firma
14.  Beslut om ändring av bolagsordning
15.  Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier/teckningsoptioner/konvertibler
16.  Avslutande av bolagsstämman

Förslag till beslut

Punkt 9 b - Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
Styrelsen föreslår ingen utdelning.

Punkt 10 - 12 - Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn och val till styrelsen och av revisor
Aktieägare representerande 37,7 % procent av rösterna i bolaget föreslår att styrelsen skall bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleant, att bolaget skall ha ett registrerat revisionsbolag som revisor utan revisorssuppleant, att omval görs av Thomas Lundgren, Christian Bönnelyche och Cornelio Casido med Håkan Gustafsson som ordförande, att omval görs av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisionsbolag.  Det föreslås att ett arvode på 75 000 kronor skall utgå till envar av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna och att 125 000 kronor skall utgå till styrelsens ordförande. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 13 – Ändring av bolagets firma
Styrelsen föreslår att bolagets firma ändras till Delta Environmental Projects AB och att bolagsordningens § 1 ändras enligt följande.

§ 1 Bolagets firma
Bolagets firma är Delta Environmental Projects AB. Bolaget är publikt (publ).”

Punkt 14 - Ändring av bolagsordning
Styrelsen föreslår för att ge styrelsen utrymme att besluta om emissioner med stöd av föreslaget bemyndigande enligt punkt 15 att bolagsordningen vad avser gränserna för aktiekapital (§ 4) och antalet aktier (§ 5) ändras i enlighet med följande:

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall vara lägst 2 921 000 kronor och högst 11 684 000 kronor.

§ 5 Aktier
Antalet aktier skall vara lägst 127 000 000 och högst 508 000 000.

Punkt 15 - Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier/teckningsoptioner/konvertibler
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler inom ramen för den vid var tid gällande bolagsordningen. Nyemission och emission ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller med andra villkor.

C. Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster
För giltigt beslut enligt punkterna 13-15 fordras att besluten biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna. 

Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag. 

Fullständiga förslag till beslut samt redovisningshandlingar och revisionsberättelse finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.deltaminerals.se, från och med den 19 maj 2016. Kopior av dessa handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Bolaget har 127 185 856 aktier och 183 743 026 röster.

Stockholm i maj 2016
Delta Minerals AB (publ)

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter