Delta Minerals AB offentliggör emissionsmemorandum

Delta Minerals AB´s emissionsmemorandum finns tillgängligt såväl på bolagets hemsida www.deltaminerals.se som på AktieTorgets hemsida  www.aktietorget.se samt Eminovas hemsida  www.eminova.se

Styrelsen i Delta Minerals AB (publ) har den 11 april 2016, för att möta ökad kundefterfrågan, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 14 oktober 2015, beslutat att genomföra en företrädesemission om högst 31 796 464 B-aktier. Vid fullt utnyttjande av emissionen kommer aktiekapitalet att öka med 731 318,67 SEK. Emissionen är garanterad till ca 12,5 MSEK av ett garantikonsortium samt genom teckningsförbindelser från de större ägarna - Thomas Lundgren, vd, och Håkan Gustafsson, styrelseordförande.

  • Rätt att teckna aktier av serie B ska med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare, varvid fyra (4) aktier, oavsett serie, berättigar till teckning av en (1) nya B-aktie.
  • Teckningskurs är 0,50 kr per B-aktie.
  • Avstämningsdag för rätt att delta i emissionen är den 20 april 2016.
  • Teckning av B-aktier med stöd av teckningsrätter ska ske under perioden från och med den 25 april till och med den 11 maj 2016, genom samtidig betalning.
  • Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma tid.
  • Handel med teckningsrätter äger rum på AktieTorget under perioden från och med den 25 april till och med den 9 maj 2016.
  • Handel med BTA:er äger rum på AktieTorget under perioden från och med den 25 april 2016 och fram till dess att emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket. 

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil 070-268 00 35.
Thomas Lundgren, VD, thomas.lundgren@deltaminerals.se, mobil 0703-97 25 24.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter