BTA 2 B tas upp till handel

Delta Minerals företrädesemission som avslutades den 9 december blev som tidigare meddelats övertecknad. Styrelsen beslutade därmed om att utnyttja den aviserade övertilldelningsemissionen omfattande 15 384 615 ytterligare aktier serie B.

Delta Minerals AB har slutfört nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare som styrelsen beslutade om den 5 november med stöd av bemyndigande från extra bolagstämma den 14 oktober 2015.

Handel med betalda tecknade aktier serie 2 B (BTA 2 B) påbörjas den 11 januari 2016 och pågår fram till dess att emissionen har registrerats av Bolagsverket.

Genom de genomförda emissionerna tillförs Delta Minerals cirka 5,2 MSEK före emissionskostnader som beräknas uppgå till ca.600 TSEK. Sammantaget medför dessa åtgärder att aktiekapitalet i Bolaget efter emissionerna kommer att uppgå till 2 925 274,688 SEK fördelat på 127 185 856 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,023 SEK.

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70-268 00 35.
Thomas Lundgren, VD, thomas.lundgren@deltaminerals.se, mobil +46-70-397 25 24.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter