Delta Minerals emission tecknades till 706%

Delta Minerals företrädesemission som avslutades den 9 december tecknades till 706 procent. Styrelsen beslutar om en övertilldelningsemission på 2 MSEK. Bolaget tillförs totalt 5,2 MSEK.

Delta Minerals AB har slutfört nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare som styrelsen beslutade om den 5 november med stöd av bemyndigande från extra bolagstämma den 14 oktober 2015. Emissionen har övertecknats och tillför bolaget cirka 3,2 MSEK före emissionskostnader.

Företrädesemissionen tecknades till cirka 92 procent med stöd av teckningsrätter och till resterande del, motsvarande cirka 615 procent, utan stöd av teckningsrätter. Genom företrädesemissionen tillförs Delta Minerals cirka 3,2 MSEK före emissionskostnader som beräknas uppgå till ca. 600 TSEK.

Aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har tilldelats i enlighet med villkoren i memorandum daterat den 19 november 2015. Meddelande om tilldelning sker genom avräkningsnota som utsänds till respektive tecknare. Handel med betalda tecknade aktier (BTA) pågår fram till dess att emissionen har registrerats av Bolagsverket.

Genom företrädesemissionen nyemitteras 24 844 720 aktier och aktiekapitalet ökar med 571 428,56 SEK. Sammantaget medför dessa åtgärder att aktiekapitalet i Bolaget efter företrädesemissionen kommer att uppgå till 2 571 428,543 SEK, fördelat på 111 801 241 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,023 SEK.

Utöver detta har styrelsen beslutat om en övertilldelningsemission om 2 MSEK. Genom denna övertilldelningsemission ökas antalet aktier med 15 384 615 aktier och aktiekapitalet ökar med 353 846,145 SEK.

Genom dess båda emissioner tillförs Delta Minerals cirka 5,2 MSEK före emissionskostnader som beräknas uppgå till ca.600 TSEK. Sammantaget medför dessa åtgärder att aktiekapitalet i Bolaget efter emissionerna kommer att uppgå till 2 925 274,688 SEK fördelat på 127 185 856 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,023 SEK.

Styrelsen är tacksam för det mycket stora intresse som vida överstiger det förväntade beloppet. Styrelsen överväger hur man ska ta tillvara detta intresse för att påskynda bolagets långsiktiga utveckling som tidigare informerats om under hösten. 

Bolagets verksamhet utvecklas väl och enligt plan.

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70-268 00 35.
Thomas Lundgren, VD, thomas.lundgren@deltaminerals.se, mobil +46-70-397 25 24.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter