Delårsrapport juli - september 2015

Tredje kvartalet juli till september

 • Rörelseresultatet uppgick till -1 189 (-1 383)TSE
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till -1 342 (-1 363) TSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,02 (-0,02) SEK
 • Eget kapital per aktie uppgick till 0,13 (0,20) SEK


Perioden januari till september 

 • Rörelseresultatet uppgick till -3 830 (-5 018) TSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -3 481 (-5 018) TSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,04 (-0,12) SEK
 • Eget kapital per aktie uppgick till 0,13 (0,20) SEK


Viktiga händelser under rapportperioden

 • Delta Minerals har tecknat ramavtal med Golden Kingdom Holding Ltd. om att köpa magnetit.
 • Delta Minerals har tecknat avtal avseende försäljning av byggsand fr.o.m oktober 2015
 • Delta Minerals har beslutat att utöka produktionen med tegelmaterial.
 • Verksamheten på Filippinerna bedöms nu nå break-even.
 • Delta Minerals genomför i november en fullt garanterad företrädesemission om 3,2 MSEK med möjlighet för styrelsen att fatta beslut om en övertilldelningsemission om 2 MSEK.

Viktiga händelser efter rapportperiodens slut
Bolaget levererar nu järnmalm till Kina. Leveransavtal och förskottsbetalning har gjorts med kinesiska SunGlobe Mining and Resources Corporation. Delta Mineral erhöll i oktober 2015 förskott på första leveransen.

Delta Minerals
Delta Minerals AB är ett publikt svenskt aktiebolag noterat på AktieTorget med rättigheter att genomföra miljöprojekt i Filippinerna med stöd av regionala/lokala myndigheter. Företagets mål är att driva verksamhet i floddeltan i norra/nordvästra Filippinerna för utvinning av mineraler och sand.

Bolagets verksamhet
Under året har pilotproduktionen i Aparri, Cagayan används för att bygga upp försäljningskanaler. Detta arbete har nu burit frukt och den första betalningen till bolaget avseende försäljning skedde i oktober.

Magnetit
Bolaget har under perioden träffat ett sk.ramavtal med Golden Kingdom Holding (GKH) för försäljning av magnetit till Kina. GKH är ett trading bolag inom råvaror baserat i Singapore.

Detta ramavtal kompletterar bolagets tidigare tecknade avtal med SunGlobe Mining and Resources Corporation.

Efter periodens utgång har ett första avropet på magnetit med förskottsbetalning har gjorts med det kinesiska SunGlobe Mining and Resources Corporation. Avtalet är baserat på ett ramavtal på 60.000 ton järnmalm.

Byggsand
Avtal har tecknats med Heritage Resources and Mining Corp. avseende försäljning av byggsand.

Avtalet avser initialt ca 4000 ton/månad. Volymerna kan öka under den sk. torra perioden från november till juli.

Produkterna avhämtas direkt från produktionsanläggningen i Aparri och därmed har Delta Minerals inga transportkostnader.

Användningsområden är prefab konstruktioner som balkar för tex den pågående Skyway-anläggningen i Manilla, cementkonstruktioner för byggnader, cementrör för avrinning i såväl Manilla som andra städer i Filippinerna.

Tegel
Det flodmaterial som Delta Minerals tar upp ur Cagayanfloden består bland annat av små partiklar s.k. slimes, som måste avskiljas innan sanden kan säljas.

Materialet är mycket lämpligt för tegelproduktion. Ett bolag i södra Filippinerna tillhandahåller utrustning för denna produktion. Tekniken är anpassad för de lokala förutsättningarna. Produktionen uppskattas till ett par tusen ton per månad och lämnar ett verksamt bidrag.

Produktionen har flera fördelar för bolaget: Delta Minerals får intäkter i stället för kostnader för hantering av materialet. Produktionsprocessen är arbetsintensiv och erbjuder arbete för lokalbefolkningen. Slutprodukten är prisvärd och bidrar till förbättrade bostäder i regionen.

Denna verksamhet är led i Delta Minerals´ strävan att hantera allt flodmaterial på ett ändamålsenligt sätt.

Omsättning
Den senaste tidens utveckling med magnetitförsäljning (järnmalm), försäljning av byggmaterialsand och senast försäljning av tegel ger nu en omsättning för produktionen i Aparri, Cagayan, som kommer att vara i storleksordningen 5-7 MSEK i nuvarande årstakt.

Försäljningen bör ge ett tillräckligt stort bidrag för att verksamheten på Filippinerna ska bära sina löpande kostnader.

Bolaget arbetar nu framför allt på att konsolidera den påbörjade försäljningen samt att förbereda för leveranser av fyllnadsand under första halvåret 2016 till Chahaya, Singapore.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter