Delta Minerals genomför företrädesemission om 3,2 MSEK med möjlig övertilldelningsemission på 2 MSEK

Delta Minerals genomför en fullt garanterad företrädesemission om 3,2 MSEK med möjlighet för styrelsen att fatta beslut om en övertilldelningsemission om 2 MSEK.

Styrelsen i Delta Minerals AB (publ) har den 5 november 2015, för att vidareutveckla bolaget, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 14 oktober 2015, beslutat att genomföra en företrädesemission om högst 24 844 720 B-aktier. I det fall emissionen blir övertecknad kan styrelsen fatta beslut om en övertilldelningsemission om högst 15 384 615 B-aktier. Vid fullt utnyttjande av emissionen kommer aktiekapitalet att öka med 571 428,56 SEK och om övertilldelningen utnyttjas kommer aktiekapitalet öka med ytterligare 353 846,145 SEK. Emissionen är fullt garanterad av Capensor Capital genom emissionsgarantier samt teckningsförbindelser från de större ägarna - Thomas Lundgren och Håkan Gustafsson som tecknar motsvarande sina andelar.

  • Rätt att teckna aktier av serie B ska med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare, varvid sju (7) innehavda aktier per avstämningsdagen den 16 november, oavsett serie, berättigar till teckning av två (2) nya B-aktier.
  • Teckningskurs är 0,13 kr per B-aktie.
  • Avstämningsdag för rätt att delta i emissionen är den 16 november 2015.
  • Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 12 november 2015.
  • Teckning av B-aktier med stöd av teckningsrätter ska ske under perioden från och med den 19 november 2015 till och med den 9 december 2015, genom samtidig betalning.
  • Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma tid.
  • Handel med teckningsrätter äger rum på AktieTorget under perioden från och med den 19 november 2015 till och med den 7 december 2015.
  • Handel med BTA:er äger rum på AktieTorget under perioden från och med den 19 november 2015 och fram till dess att emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket.


Fullständiga villkor kommer att publiceras i ett emissionsmemorandum innan teckningstiden börjar. Memorandumet kommer att finnas att laddas ner från www.deltaminerals.se, www.aktietorget.se samt www.eminova.se.

Bolaget tidigarelägger kvartalsrapporten för tredje kvartalet till tisdagen 17 november 2015.

För ytterligare information rekommenderar bolaget den uppdaterade videopresentation som finns på bolagets hemsida eller https://youtu.be/xz4tNdogNz4

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70-268 00 35.
Thomas Lundgren, VD, thomas.lundgren@deltaminerals.se, mobil +46-70-397 25 24.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter