Kommuniké från Delta Minerals extra bolagsstämma

Delta Minerals har genomfört en extra bolagsstämma den 14 oktober 2015

Bolagstämman beslöt att bifalla styrelsens samtliga förslag:

Bolagstämman beslöt att upphäva av årsstämmans beslut om sammanläggning av aktier.

Bolagsstämma beslöt att ändra bolagsordningens § 4 och § 5 enligt följande.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall vara lägst 1 955 000 kronor och högst 7 820 000 kronor.

§ 5 Aktier
Antalet aktier skall vara lägst 85 000 000 och högst 340 000 000.

Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler inom ramen för den vid var tid gällande bolagsordningen. Nyemission och emission ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller med andra villkor.

Cornelio Casido och Christian Bönnelyche valdes till nya ledamöter i styrelsen. Styrelsearvode för nya ledamöter, som inte i övrigt uppbär ersättning för utfört arbete i koncernen, föreslås utgå med 75 000 kr årligen i förhållande till kvarvarande mandatperiod.

Presentation på bolagsstämman

På bolagstämman höll VD Thomas Lundgren ett anförande om bolagets verksamhet och planer. Cornelio Casido, bolagets nya styrelseledamot och VD för det filippinska bolaget, gav en uppskattad presentation över bolagets operativa utveckling sedan grundandet 2013.

Bolaget har utvecklats väl! Under 2014 låg fokus framför allt på att få igång pilotproduktionen för att få produktionserfarenheter och skapa en grund för marknadskanaler. Under 2015 har bolaget arbetat på att bygga upp försäljningskanaler. Arbetet har burit frukt och den första inbetalningen för försäljning av magnetit erhölls nyligen. Bolaget har under 2015 kunnat knyta ramavtal med köpare av sand och magnetit. Ramavtalet med Chahaya Ltd. är viktigt för avsättning av fyllnadssand (reclamation sand).

Bolaget har även byggt upp alternativa inkomstkällor, som kompletterar sanden och magnetiten. Byggmaterialproduktion är nära förestående och tegelstensproduktion är nästa produkt; allt i samarbete med Heritage Ltd., ett av Cornelio Casido kontrollerat bolag, som investerar i lokal produktion baserad på Delta Minerals´ material.

Bolaget kunde bekräfta att tidigare uppskattningar av investeringsbehovet för att nå 1,5 Mton väl stämmer. En nyligen genomförd för studie visar på ett totalt investeringbehov på 12 MUSD. Bolaget för ingående diskussioner med internationella banker t.ex Asian Development Bank (ADB) för att lånefinansiera denna utbyggnad och även andra finansiella institut har visat stort intresse. 

Utöver ovanstående långsiktiga finansieringsplan, kommer en kortfristig finansiering för den närmaste tiden att krävas. Denna kommer delvis att finansieras av de intäkter som bolaget nu får, men ytterligare finansiering behövs med ca 1 MUSD. 

Bolaget konstaterade att det är glädjande att verksamheten utvecklats positivt, så att värden skapats för befintliga aktieägare, samtidigt förbättrar bolaget miljön i Cagayanprovinsen och skapar lokala arbetstillfällen.

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70-268 00 35.
Thomas Lundgren, VD, thomas.lundgren@deltaminerals.se, mobil +46-70-397 25 24.

Ladda ner Bolagsstämmokommunikén som pdf:

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter