Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Delta Minerals AB(publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 14 oktober 2015, klockan 13.00 på Birger Jarl Conference, Birger Jarlsgatan 61A, Stockholm.

A. Rätt att delta på extra bolagsstämman
Aktieägare som önskar delta vid stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 8 oktober 2015, och dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast den 9 oktober 2015 under adress: Delta Minerals AB, Box 26, 182 11 Danderyd, via e-post till Thomas.lundgren@deltaminerals.se eller per telefon 070-397 25 24.

Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida www.deltaminerals.se. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per den 8 oktober 2015 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum.

B. Ärenden på stämman
Öppnande av stämman
Val av ordförande vid stämman
Upprättande och godkännande av röstlängd
Val av en eller två justeringsmän
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Godkännande av dagordningen
Beslut om att upphäva årsstämmans beslut om sammanläggning av aktier och ändring av bolagsordning 
Beslut om ändring av bolagsordningen
Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier/teckningsoptioner/konvertibler
Val av styrelse och fastställande av arvode för styrelsen
Avslutande av bolagsstämman

Förslag till beslut

Punkt 7 – Beslut om upphävande av årsstämmans beslut om sammanläggning av aktier och ändring av bolagsordning
Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att upphäva årsstämmans beslut om sammanläggning av aktier och ändring av bolagsordningen. 

Punkt 8 – Beslut om ändring av bolagsordning
För att möjliggöra ytterligare emissioner i bolaget föreslår styrelsen att bolagsstämma beslutar att ändra bolagsordningens § 4 och § 5.

Nuvarande lydelse

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§ 5 Aktier
Antalet aktier skall vara lägst 22 000 000 och högst 88 000 000.

Föreslagen lydelse

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall vara lägst 1 955 000 kronor och högst 7 820 000 kronor.

§ 5 Aktier
Antalet aktier skall vara lägst 85 000 000 och högst 340 000 000.

Punkt 9 - Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier/teckningsoptioner/konvertibler
Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler inom ramen för den vid var tid gällande bolagsordningen. Nyemission och emission ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller med andra villkor.

Punkt 10 - Val av styrelse och fastställande av arvode för nya ledamöter
Bolagets huvudaktieägare föreslår att Cornelio Casido och Christian Bönnelyche väljs till nya ledamöter i styrelsen. Styrelsearvode för nya ledamöter som inte i övrigt uppbär ersättning för utfört arbete i koncernen föreslås utgå med 75 000 kr årligen i förhållande till kvarvarande mandatperiod.

Tore Hallberg och Patric Perenius avgår som ledamöter och styrelsen kommer efter företagna val att bestå av Cornelio Casido, Christian Bönnelyche, Thomas Lundgren och Håkan Gustafsson (ordförande).

C. Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster
För giltigt beslut enligt punkterna 8-9 fordras att besluten biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna. 

Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. 

Kopia av kallelsen kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Bolaget har 86 956 521 aktier och 143 513 691 röster.

Stockholm i september 2015

Delta Minerals AB (publ)

Styrelsen

Ladda ner kalllelsen som pdf nedan. 

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter