Bolagsstämmokommuniké - årstämma

Stockholm 22 april, 2015 – Bolagsstämmokommuniké från årsstämma 21 april 2015

Delta Mineral hade den 21 april klockan 13.00 årsstämma på Birger Jarl Conference, Stockholm

Stämman beslöt:

  • att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna,
  • att disponera årets resultat i enlighet med styrelsen förslag, samt, att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för sin förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret.
  • Beslutades att ett arvode på 75 000 kronor skall utgå till envar av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna och att 125 000 kronor skall utgå till styrelsens ordförande. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.
  • Stämman beslöt att styrelsen skall bestå av fyra ledamöter utan suppleant.
  • Stämman beslutade att för tiden intill nästa årsstämma omvälja Thomas Lundgren, Tore Hallberg, Patric Perenius och Håkan Gustafsson som styrelseledamöter. Håkan Gustafsson utsågs till styrelsens ordförande.
  • Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som revisor.
  • Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till sammanläggning av aktier med den avvikelsen att § 4 i bolagsordningen inte ändras.

Alla beslut var enhälliga.


För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70-268 00 35.
Thomas Lundgren, VD, thomas.lundgren@deltaminerals.se, mobil +46-70-397 25 24.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter