Kallelse Årsstämma

Aktieägarna i Delta Minerals AB(publ) kallas härmed till årsstämma
tisdagen den 21 april 2015, klockan 13.00
på Birger Jarl Conference, Birger Jarlsgatan 61A, Stockholm.

A. Rätt att delta på årsstämman
Aktieägare som önskar delta vid stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 15 april 2015, och dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast torsdagen den 16 april 2015 under adress: Delta Minerals AB, Box 26, 182 11 Danderyd, via e-post till Thomas.lundgren@deltaminerals.se eller per telefon 070-397 25 24.

Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida www.deltaminerals.se. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per den 15 april 2015 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum.

 B. Ärenden på stämman

1.     Öppnande av stämman

2.     Val av ordförande vid stämman

3.     Upprättande och godkännande av röstlängd

4.     Val av en eller två justeringsmän

5.     Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6.     Godkännande av dagordningen

7.     VD:s redogörelse för verksamheten

8.     Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

9.     Beslut:

a)     om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,

b)    om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen

c)     om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

10.  Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn

11.  Val av styrelse

12.  Val av revisor

13.  Beslut om sammanläggning av aktier och ändring av bolagsordning

14.  Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier/teckningsoptioner/konvertibler

15.  Avslutande av bolagsstämman

Förslag till beslut

Punkt 9 b - Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust

Styrelsen föreslår ingen utdelning.

Punkt 10 - 12 - Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn och val till styrelsen och av revisor

Aktieägare representerande 45.8 % procent av rösterna i bolaget föreslår att styrelsen skall bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleant, att bolaget skall ha ett registrerat revisionsbolag som revisor utan revisorssuppleant, att omval görs av Thomas Lundgren, Tore Hallberg, Patric Perenius med Håkan Gustafsson som ordförande, att omval görs av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisionsbolag.  Det föreslås att ett arvode på 75 000 kronor skall utgå till envar av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna och att 125 000 kronor skall utgå till styrelsens ordförande. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 13 - Sammanläggning av aktier och ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar genomföra en sammanläggning av aktier, s.k. omvänd split, i relationen 10:1 innebärande att tio (10) befintliga aktier läggs samman till en (1) ny aktie av samma slag. Det föreslås att styrelsen bemyndigas fastställa avstämningsdag för sammanläggningen. De aktieägare vars aktieinnehav på avstämningsdagen inte är jämnt delbart med tio (10) kommer att från större ägare i Bolaget vederlagsfritt erhålla erforderligt antal aktier.

Styrelsen föreslår för att möjliggöra sammanläggningen och i övrigt ge styrelsen utrymme att besluta om emissioner med stöd av föreslaget bemyndigande enligt punkt 14 att bolagsordningen vad avser gränserna för aktiekapital (§ 4) och antalet aktier (§ 5) ändras i enlighet med följande:

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 1 725 000 kronor och högst 6 900 000 kronor.

§ 5 Aktier

Antalet aktier skall vara lägst 7 500 000 och högst 30 000 000.”

Punkt 14 - Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier/teckningsoptioner/konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler inom ramen för den vid var tid gällande bolagsordningen. Nyemission och emission ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller med andra villkor.

C. Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster

För giltigt beslut enligt punkterna 13 och 14 fordras att besluten biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Fullständiga förslag till beslut samt redovisningshandlingar och revisionsberättelse finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.deltaminerals.se, från och med den 2 april 2015. Kopior av dessa handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Bolaget har 79 706 521 aktier och 136 263 691 röster.

Stockholm i mars 2015
Delta Minerals AB (publ)

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter