Delta Minerals Delårsrapport april-juni 2014

Delta Minerals: Delårsrapport april-juni 2014
Detta är bolagets första kvartalsrapport. Några jämförelsetal redovisas inte eftersom koncernen inte redovisade under motsvarande period 2013.

Andra kvartalet april till juni
• Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 0 SEK
• Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till -2 107 313 SEK
• Resultatet efter skatt uppgick för perioden april-juni till -2 107 298 SEK
• Resultat per aktie uppgick till -0,05 SEK
• Eget kapital per aktie uppgick till 0,32 SEK

Perioden januari till juni
• Nettoomsättningen för perioden uppgick till 0 SEK
• Rörelseresultatet uppgick till -3 634 698 SEK
• Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till -3 654 472 SEK
• Resultat per aktie uppgick till -0,10 SEK
• Eget kapital per aktie uppgick till 0,32 SEK

Viktiga händelser under perioden
• Bolaget genomförde två nyemissioner som tillförde bolaget 10 401 814 SEK
• Bolaget tecknade avtal med Cagayan provinsen för att utföra geologiska undersökningar
• Bra resultat från den geologiska studien i Vigan
• Uppmuntrande resultat från initiala undersökningar i Cagayan
• Bolaget tecknade ett LOI med Nova International om att operera dess anläggning i Cagayan

Händelser efter rapportperiodens utgång
• Bolagets aktie noterades på Aktietorget den 28 juli
• Bolaget träffar slutligt avtal med Nova International om att operera dess anläggning i Cagayan
• Bolaget har uppskattat mineraltillgångar för Cagayan floden och för Apparianläggningen. Den totala mineraltillgången beräknas 2.000.720.000 MT (Metric Ton) med en snitthalt på 3%.

Bolagets verksamhet under perioden

Cagayan provinsen

Avtal med Cagayan provinsen
Bolaget har avtalat med guvernören i Cagayan provinsen för att undersöka framtida utvinning av mineraler och sand i Cagayan floden. Cagayan floden är Filippinernas största flod belägen i norra Luzon.

Avtalet ger rätt att undersöka Cagayan floden från Magapit och uppströms; vidare också för floderna Sta. Ana, Abolog, Pamplona, Claveria och övriga tillflöden. Bolaget har påbörjat undersökningar i lämpliga områden.

Cagayan floden är Filippinernas största flod och belägen i norra Luzon och norr om Vigan. Den har ett upptagningsområde av 27 281 km² och en längd av 520 kilometer, och rinner i nordlig riktning från tillflödet i Nueva Vizcaya till mynningen i Babuyan kanalen i Aparri, Cagayan. Cagayan floden har ackumulerat sand och sediment som drastiskt försämrat flodens transportkapacitet. Även om det inte finns tyfoner i provinsen Cagayan översvämmas den när kraftiga regn inträffar i närliggande uppströmsområden. Området som översvämmas i Cagayan floden och dess bifloder är uppskattningsvis 186,000 hektar och omfattar 52 byar i regionen. I provinsen drabbas särskilt de byar med marker som används för jordbruksproduktion. Detta har lett till en ohållbar situation med översvämningar längs Cagayan floden med bifloder med förluster av människoliv, djur och grödor.

Bolaget får synergieffekter genom att knyta upp ytterligare ett flodområde samtidigt som fler projekt i vår portfölj minskar sårbarheten om vi skulle stöta på problem i ett specifikt område. Cagayan floden är större än Abra floden i Vigan området och vi tror detta/dessa projekt kommer att lämna ett viktigt bidrag till bolaget i framtiden.

Första resultat från Cagayan provinsen
Delta Minerals har fått det första resultatet från Cagayan provinsen. Proverna är alltför få för att genomföra malmberäkningar, men de är en bra indikator för det framtida arbetet. Resultaten är positiva och ger god anledning till ytterligare utredning.

Sammanfattning av resultaten på olika provplatser
Nr 3, Cagayan floden, Appari, Fe 4,92 %
Nr 4, Cagayan floden, Appari, Fe 4,82 %
Delta A, Cagayan floden, Magapit, Fe 6,94 %
Delta B, Cagayan floden, Gattaran, Fe 7,94 %
Delta C, Cagayan floden, Alcala, Fe 6,62 %

Fe, dvs järninnehållet analyserades av CCMI Filippinerna, INC. i Manila. Analysen var genomförd genom volymetri. Proven togs från test gropar 1 x 1 m bred och 5 meter djup.

Bolaget tecknar avtal med Nova International
Bolaget har tecknat ett slutgiltigt avtal med Nova International, ett koreanskt företag för att verka som operatörer för Novas processanläggning vid Cagayan floden.

Därigenom får Delta Minerals tillgång till en pilotanläggning, som möjliggör drift inom några månader. Delta Minerals kommer att bygga om anläggningen enligt Delta Processen. Avtalet möjliggör för bolaget att finjustera produktionsanläggningen och leverera sand och grus enligt specifikation samt magnetit av hög kvalitet. Avtalet innefattar också giltiga tillstånd.

Delta Minerals har kommit överens med Nova om en månatlig avgift som räknas av från det slutliga beloppet vid produktionsstart. Nova erhåller också en royalty på magnetit och parterna har också överenskommit om en vinstformel. Resultatet kommer offentliggöras allteftersom Delta Minerals får mer erfarenhet från pilotproduktionen. Delta Minerals har också rätt att förvärva 50% av anläggningen inom tre år. Betalningar eller investeringar som Delta Minerals gör ska dras av från den slutliga köpeskillingen. Nova International ansvarar för att alla tillstånd är giltiga. Genom detta avtal kommer Delta Minerals att påbörja leveranser innan årsskiftet och tidsplanen kommer att förkortas avsevärt. Den Delta Process som utvecklas på denna produktionsanläggning kommer också att användas på ytterligare produktionsanläggningar.

Delta Minerals har uppskattat mineraltillgångar för Cagayan floden och för Apparianläggningen. Den totala mineraltillgången beräknas 2.000.720.000 MT (Metric Ton) med en snitthalt på 3%.

Beräkning mineraltillgångar:
Se tabell i bifogat dokument

Vigan området
Bra resultat från geologiska studien i Vigan


De första resultaten från analyserna i Abrafloden i Vigan området kom in under perioden. Den genomsnittliga järnhalten (Fe) i flodsanden var 6,6 viktprocent med testvärden mellan 5,78 % och 8,56 % Fe. Resultaten är i linje med och tom något bättre än tidigare antaganden.

Testresultaten analyserades från representativa testhål och borrprover från ett rutnät av 50 x 50 meter. Proverna analyserades i CCMI Filippinerna, Inc. Laboratorier i Manilla.

Undersökningsresultaten från den detaljerade topografiska studien användes för att uppskatta den ursprungliga volymreserven på minst 7 miljoner m³. Resultatet är mycket uppmuntrande och bekräftar antagandet om totala resurser/volymer som har beräknats.

Data visar att sanden är mer eller mindre homogen. Även om arbetet i Cagayan för närvarande är mycket framgångsrikt kommer bolaget fortsätta sitt arbete i Vigan området för att ha alternativa områden och för att materialet i Vigan är av hög klass.

Framtidsutsikter
De framgångsrika förhandlingarna i Cagayan möjliggör produktion av magnetit och sand under hösten. Det är nu av vikt att bolaget kan knyta upp attraktiva och långsiktiga kunder. När detta är fallet kan bolaget duplicera den process vi utvecklar i Cagayan för att öka produktionen med fler produktionsanläggningar.

Bolagets närmaste steg är att bygga upp produktion, logistisk, anställa personal samt också bygga upp en bolagsfinansiell struktur för full produktion.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter