Styrelsen för Delta Minerals AB beslutar om nyemission

Stockholm 20 maj 2014 – Då de senaste geologiska studierna i Vigan har fallit väl ut och för att förbereda för en pilotproduktion har styrelsen för Delta Minerals AB (publ) den 19 maj 2014 beslutat om nyemission av högst 21 329 128 aktier och teckningsoptioner (units av serie B).  Emissionen tillför bolaget 8 531 650 kronor vid full teckning, därutöver kan den utställda optionen inbringa ytterligare kapital. 

Rätt att teckna units av serie B ska med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare, varvid 1 uniträtt erhålls för varje på avstämningsdagen innehavd aktie oavsett aktieslag. 2 uniträtter berättigar till teckning av 1 unit, vardera bestående av en aktie av serie B och en teckningsoption av serie 1 (TO1B).

  • Teckningskursen är 0,40 kronor per unit.
  • En (1) teckningsoption berättigar innehavaren att teckna en ny aktie av serie B i bolaget. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan ske den 30 september eller den 30 november 2014. Teckningskursen ska uppgå till ett belopp motsvarande 75 procent av den på AktieTorget noterade volymvägda genomsnittliga betalkursen för aktie av serie B i bolaget under 20 handelsdagar upp till respektive dag för aktieteckning.
  • Avstämningsdag för rätt att delta i emissionen ska vara den 28 maj 2014.
  • Teckning av units med stöd av uniträtter sker genom samtidig kontant betalning under perioden från och med den 2 juni 2014 till och med den 19 juni 2014.
  • Teckning av units utan stöd av uniträtter ska ske under samma tid.
  • Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden. Vid en eventuell förlängning av teckningstiden ska detta meddelas senast den 13 juni 2014.
  • Ett fullständigt memorandum med fullständiga vilkor kommer att publiceras 2 juni 2014.

Styrelsens beslut medför att bolagets aktiekapital ökas med högst 490 569,944 kronor genom utgivande av högst 21 329 128 aktier. Styrelsens beslut medför vidare att högst 21 329 128 teckningsoptioner, berättigande till teckning av högst 21 329 128 aktier av serie B i bolaget, ges ut.

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se,
mobil 070-268 00 35.
Thomas Lundgren, VD, thomas.lundgren@deltaminerals.se, mobil 0703-97 25 24.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter